YABAN HAYATI FOTOĞRAF YARIŞMASI 2011

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

 

3.TÜRKİYE YABAN HAYATI FOTOĞRAF YARIŞMASI

Yarışma, Türkiye’de  yaşayan  yaban hayatı  türlerinin doğal  yaşama or-
tamlarında çekilmiş iyi kalitedeki fotoğrafları ile topluma tanıtılması ve bu
yolla, ülkemizde yaşayan yaban hayatı türleri konusunda başta ilgi gurup-
ları olmak üzere toplumun her kesiminde bilgi, duyarlılık, sevgi ve farkında-
lığın  artırılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 2011 Yılı için yarışma
konuları memeliler ve kuşlardır.

Son Katılım 19 Kasım 2011
Yarışma Formatı
Yarışma Sayısal kategoridedir. Yarışmaya gönderilecek  fotoğraflar JPG
formunda kısa kenarı en az 20 cm olacak şekilde, 8 bit RGB, 300 dpi, sı-
kıştırma  oranı 12  olarak CD  ye  kaydedilmiş  olacaktır. Yarışmaya  katılan
fotoğrafların varsa orijinal RAW dosyası yoksa orijinal JPG   dosyası aynı
CD  içinde RAW  veya  JPG  klasörü  altında  olacaktır.  Fotoğraflarda makul
ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir.  Fotoğrafın
özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen
ölçülere uymak koşulu ile yeni kadrajlama yapılabilir.
Fotoğraf Adedi
Her yarışmacı en fazla dört adet fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
Yarışma Koşulları
Yarışma seçici kurul üyeleri dışında amatör ve profesyonel bütün fotoğ-
rafçılara açıktır.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflar FIAP tarafından belirlenmiş olan “Doğa
Fotoğrafı”  tanımına uymak zorundadır. Fotoğrafların çekimi sırasında do-
ğaya  zarar verecek davranışlardan kaçınmaları yarışma etiğinin  temelini
oluşturmaktadır. Bu bağlamda kuşların ve memelilerin yuva, in ve benzeri
yaşam alanlarında yavrularla birlikte görüntülenmesi kabul edilmemekte-
dir. Yaban hayatı  türlerinin korkup kaçmasına neden olan davranışlardan
özenle sakınılmalıdır. Ayrıca  tutsak, yaralı,  tedavi altında olan memeli ve
kuşların fotoğrafları da kabul edilmeyecektir.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı hal-
de  kendisininmiş  gibi  göstermeye  ve  değerlendirme  kurulunu  yanıltmaya
yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, ödül almış fotoğrafların
katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın
ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışma-
lara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır ve ge-
reğinde yasal işlem yapılır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle ve-
rilmiş  kısıtlılık  kararı devam eden  katılımcılar bu  yarışmaya  katılamazlar.
Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi
ve ödülü geri alınır, yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur.
Bu durumda yarışma iptal edilmez.
Seçici Kurul en az beş üyesinin bir araya gelmesiyle toplanır, beş üyenin
bulunmaması durumunda toplantı bir hafta sonraya ertelenir
Katılım  koşullarında belirtilmeyen  konularda  ve  tereddüt halinde  seçici
kurul kararları geçerli olacaktır.
Katılımcılar katılım formunu imzalayarak yarışma koşullarını kabul etmiş
sayılırlar.
Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar gönderilemez.
Fotoğrafların İşaretlendirilmesi
Fotoğrafların  kayıtlı  olduğu CD  üzerin  beş  rakamdan  oluşan  rumuz  ya-
zılmalıdır. CD kayıtları başvuru  formuyla örtüşmeli ve adlandırılmaları da
rumuz ve sıra numarası şeklinde yapılmalıdır. Örnek (37142 – 1)
Katılımcı başvuru formunu eksiksiz doldurup fotoğraflarını içeren CD ile
birlikte bir zarf içine koyarak zarfın üzerine sadece rumuz yazarak yarışma
sekreteryasına gönderecektir. Katılım Formu üzerine fotoğrafın nerede çe-
kildiği (il,  ilçe) mutlaka yazılmalı ve memeli veya kuş adı (yöresel adı da
olabilir) yazılmalı, bilinmiyorsa “bilmiyorum” yazılmalıdır.
Katılımcıya  yarışma  sekreteryasından  fotoğrafların  alındığına  dair  bir
teyit mesajı gönderilecektir. Böyle bir mesajın alınmaması durumunda ya-
rışma sekreteryası aranmalıdır.
Yarışma Takvimi
Fotoğraflar 01-19 Kasım 2011 tarihleri arasında yarışma sekreteryasına
elden teslim edilecek yada posta ile gönderilecektir.
• Son Katılım Tarihi  : 19 Kasım 2011
• Seçici Kurul Toplantısı  : 03 Aralık  2011
• Sonuç Bildirimi  : 09 Aralık  2011
• Ödül Töreni ve Sergi  : 23 Aralık  2011
CD  ler geri gönderilmeyecek, ödül  ve  sergileme alan  (satın alınan)  fo-
toğrafların dışında kalan tüm sayısal kayıtlar TFSF Temsilcisi gözetiminde
imha edilecektir.
FIAP Doğa Fotoğrafı Tanımı
Doğa  fotoğrafı, doğal bir yaşam alanı  içinde, canlı, evcil olmayan hay-
vanlar  ve  tarımsal  olarak  yetiştirilmeyen  bitkileri,  jeolojik  oluşumları  ve
böceklerden buzdağlarına kadar, doğal sürecin geniş çeşitliliğini tanımlar.
Evcil, kafes içinde saklanan veya her türlü yöntemle özgürlüğü kısıtlanmış
hayvanlarla,  tarımsal olarak yetiştirilen bitkilerin  fotoğrafları doğa  fotoğ-
rafı  olarak  değerlendirilemez.  İnsanlar  tarafından  değişikliğe  uğratılmış
bir  çevreye  uyum  sağlamaya  çalışan  baykuş  ya  da  leylek  gibi  canlıların
oluşturduğu doğa konularıyla; kasırga ve med cezir dalgaları gibi çevreyi
tekrar eski haline dönüştürmeye çalışan güçlerin izlerini taşıyan görüntü-
lerde, insan unsuru en az olmak kaydıyla kabul edilebilir. Hangi fotoğrafik
araç kullanılırsa kullanılsın, orijinal görüntü fotoğrafçı tarafından çekilmiş
olmalıdır. Orijinal  görüntüye  yapılacak  her  türlü müdahele  ve  değişiklik,
hataların hafif bir  rutuşu  ile  sınırlı olup, orijinal görüntünün  içeriğini de-
ğiştirmemelidir.  Yukarıdaki  şartlar  yerine  getirildikten  sonra,  tüm  doğa
fotoğraflarında  artistik  becerinin  en  üst  düzeyinin  kullanılması  için  çaba
gösterilmelidir.
Ödüller
• Birinci  : 3500 TL + Sertifika
• İkinci  : 2500 TL + Sertifika
• Üçüncü  : 1500 TL + Sertifika
• Mansiyon  : 750 TL + Sertifika (On adet)
• Sergileme  : 100 TL + Sertifika (Elli adet)