XV. Matematik Olimpiyatı

XV. Matematik Olimpiyatı

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünün, Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Osmaniye illerindeki resmî/özel tüm ortaokulların 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile lise ve dengi okulların 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik “XV. Matematik Olimpiyatı” düzenlenecektir.

MERSİN MATEMATİK OLİMPİYATI DÜZENLEME İLKELERİ

Madde 1
Bu ilkeler, Mersin Üniversitesi Fen-Edcbiyat Fakültesi Matematik Bölümü tarafından düzenlenen Matematik Olimpiyat Yarışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi esaslarını kapsar.

Madde 2
Matematik Olimpiyatı Yarışmaları, Mersin ve çevre illerin hudutları içindeki orta okul 7 ve 8. sınıflarında ve tüm lise sınıflarında öğrenim gören öğrenciler için uygulanır. Buna göre;
a) Orta okul öğrencileri için yarışmalar iki sınıf için aynı seviyede yapılır.
b) Lise ve meslek liseleri öğrencileri için yarışmalar Lise 1, Lise 2, Lise 3, Lise 4 ve onunla birlikte herhangi bir yüksek öğretim kurumuna kayıt yaptırmamış mezun öğrenciler için olmak üzere dört seviyede düzenlenir. Öğrenciler bulundukları seviyede veya varsa üst seviyedeki yarışmalara katılabilirler.

Madde 3
Madde 2 nin a ve b bentlerinde belirtilen seviye ve gruplardaki yarışma sınavları iki aşamalı olarak yapılır. Birinci aşama sınavları, yarışmaya girecek öğrencilerin ait olduğu kurumlan tarafından bu kurumlarda yapılır.

Madde 4
Yarışmaları düzenlemek ve yürütmek Düzenleme Kurulu, yarışmaları sonuçlandırmak ise Jüri tarafından yapılır. Düzenleme Kurulu Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünün tüm öğretim elemanlarından oluşur ve toplantılara Bölüm Başkanı başkanlık eder. Jüri ise Mersin Üniversitesi Rektörü veya onun görevlendireceği bir öğretim üyesinin başkanlığında aynı bölümün bütün öğretim üyelerinden oluşur. Yarışmalara katılmak isteyen öğrencilerin ait oldukları okulların Okul Yöneticileri Düzenleme Kuruluna yardımcı olurlar.

Madde 5
Birinci aşamadaki yarışmalar ilgili okullar tarafından, İkinci aşamadaki yarışmalar ise Düzenleme Kurulu tarafından hazırlanan sınavlarla yapılır. Sınavların yapılış şekli, süresi ve diğer hususlar ilgili kurullar tarafından belirlenir. Sınav soruları kapalı zarf içinde getirildikleri sınav yerlerinde öğrencilerin gözleri önünde ve sınav saatinde açılır.

Madde 6
Yarışmaların sonuçlandırılması:
a) Birinci aşama yarışma sınavlarında başarılı olan orta okul seviyesinde her bir okuldan en fazla 6, Lise seviyelerinde ise her bir okuldan en fazla 8 öğrenci ikinci aşama yarışmalarına katılmayı hak ederler. Özel durumlarda bu sayıları arttırmaya veya azaltmaya Düzenleme Kurulu yetkilidir.

b) İkinci aşama sınavına katılmayı hak eden öğrencilerin her bir seviye ve grubu için ayn-ayrı olmak üzere, seviyeye ve gruba yönelik, olarak tek bir sınav yapılır. Sınav sonuçlarına göre, jürinin uygun göreceği her bir seviyedeki öğrenciler arasından yarışmayı kazananlar, Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilerek belirlenirler. Bu öğrencilerin adlan, Fen-Edcbiyat Fakültesi ve öğrencilerin bağlı olduğu kuramlarda ilan edilir. Ayrıca bunlara Düzenleme Kurulu tarafından tespit edilen ödüller verilir.

Madde 7
Tüm Yarışmalara katılanlar her yıl Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen katkı paylanın bu Kurul tarafından bir bankada açılan hesaba yatırırlar. Bu hesaptan para çekmeye yetkili öğretim elemanlarını Düzenleme Kurulu seçer. Katkı paylarını ödemeyenler yarışmalara katılamazlar. Katkı payları Düzenleme Kurulunun kontrolü altında cari giderlere ve kazananlara verilecek ödüllere harcanır.

Madde 8
Yukarıdaki maddeler dışındaki durumlarda karar vermeye Düzenleme Kurulu yetkilidir.

Madde 9
Bu İlkeler, Mersin Üniversitesi Rektörü’nün onayı tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

“Bilimin ve çağdaşlığın ışığında bir dünya üniversitesi”
MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ XV. MERSİN MATEMATİK OLİMPİYATI (MMO2018)
DUYURU

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen XV. Mersin Matematik Olimpiyatı ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan mutabakat sonucunda; ortaokul ve lise öğrencileri kapsayan (7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) iki aşamadan oluşan yarışmanın birinci aşaması öğrencilerin kayıtlı oldukları okullarda ilgili okul yönetimi tarafından yapılacaktır.

İkinci aşama sınavına katılmaya hak kazanan orta okul 7 ve 8, Lise l, Lise 2, Lise 3, Lise 4 grubu öğrencilerin başvurusu için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 02-13 Nisan 2018 tarihleri arasında Olimpiyat Düzenleme Kurulu’na (Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü) okul yönetimi tarafından mail yoluyla başvuru yapılacaktır. (e-mail: matematik@mersin.edu.tr)

Başvurusu uygun görülen ve mail yoluyla Sınava Giriş Belgeleri gönderilen yarışmacılar 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 13:00’da Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dersliklerinde yapılacak olan sınava katılacaklardır. Sınav, çoktan seçmeli ve/veya klasik sorulardan oluşup, süresi 150 dakika olacaktır. Sınavın her bir grubunda başarılı olan ilk üç yarışmacı yeri ve tarihi daha sonra ilan edilecek olan ödül töreninde açıklanacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler:
• Okul Yönetimi Dilekçesi ve Ekleri:
Katılım Formu (Her bir öğrenci için ayrı ayrı doldurulacak.)

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
1) Önemli tarihler:
Başvuru Sınav tarihi : 02-13 Nisan 2018
Sınav Tarihi: : 05 Mayıs 2018 Cumartesi, Saat: 13:00

2) Başvuru için gerekli belgeler taratılıp “.pdf ” formatında ve başvurusu yapılan öğrencinin adı ve soyadıyla kaydedilecektir. Örneğin, Aaaaa BBBBB-Katılım Formu.pdf; Aaaaa BBBBB- Öğrenci Belgesi.pdf; Aaaaa BBBBB-Fotoğraf.jpg
3) Okul Yönetimi Dilekçesi ekleriyle birlikte taratıldıktan sonra matematik@mersin.edu.tr mail adresine gönderilmesiyle başvuru işlemi tamamlanacaktır. Sınava Giriş Belgeleri ise mail gönderilen e-mail adresine tarafımızdan 30 Nisan 2018 tarihine kadar gönderilecektir.
4) Her bir Orta Okul en fazla 6 öğrenci ile katılabilir. Bu öğrenciler, en azından biri 7. sınıf öğrencisi olmak üzere 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşmalıdır.
5) Her bir Lise en fazla 8 öğrenci ile katılabilir. Seçilen öğrenciler arasında 9, 10 ve 11. sınıfların her birinden en azından birer öğrenci bulunmalıdır.
6) Birinci aşama sınavı öğrencilerin kayıtlı oldukları okullarda ilgili okul yönetimi tarafından yapılacaktır. Öğrencilerin seçilme yöntemini okul yönetimi belirleyecektir.
7) Öğrenciler kayıtlı olduğu okuldan habersiz başvuru yapamazlar. Ancak kayıtlı olduğu okul sınava başvuru yapmaz ise öğrencilerin bireysel başvurusu Olimpiyat Komitesinin onayı ile kabul edilebilir.
8) İlgili belgelere ve önceki yıllarda çıkmış sorulara Mersin Üniversitesi Matematik Bölümü web sayfasından ulaşabilirsiniz.
9) İletişim bilgileri: e-mail: matematik@mersin.edu.tr. Tel: 03243610001-14806

Düzenleme Kurulu adına Prof. Dr. Hanlar REŞİDOĞLU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ XV. MERSİN MATEMATİK OLİMPİYATI (MMO2018)
KATILIM FORMU

Öğrencinin
ADI :
SOYADI :
OKULU :
SINIFI :
OKUL NO :
İL/İLÇE :
VELİ TLF. NO :
(Velinin Açık Rızası Olması Kaydıyla)
VELİ E-MAIL :
(Velinin Açık Rızası Olması Kaydıyla)
SINAVA KATILACAĞI GRUP:
□ 7. SINIF □ 8. SINIF □ 9. SINIF
□ 10. SINIF □ 11. SINIF □ 12. SINIF
Yukarıda bilgileri verilen öğrencinin, 5 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olan XV. Mersin Matematik Olimpiyatı (MMO2018)’na katılmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Veli Adı Soyadı
İmza