Web 2.0 Araçları ile Yaratıcı Yazarlık

Bugünün öğrencilerinin günlük hayatlarındaki Web 2.0 araçlarını kullanım oranları oldukça hızla artarken, öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu bu teknolojiler hakkında oldukça az bilgiye sahiptirler. Eğitimcilerin bu yeni teknolojilerin öğrenme-öğretme adına nasıl avantajlar sağladığını ve en önemlisi nasıl kullanılırlarsa öğrenmeyi destekleyen etkili bir araca dönüşebileceklerini anlamaları gerekmektedir. (Şensoy, 2016).

Bu çalışmayla amacımız; “Storybird” uygulaması ile yaratıcı yazarlık çalışması yapmak ve böylece re¬simler aracılığı ile düşünmeye, üretmeye, sözel dil gelişimine katkı sağlamak, analitik düşünme becerisini geliştirerek öğrencilerimizin her alanda üretici hale gelmelerine katkı sağlamaktır. Yazdığımız e- kitaplar paylaşılabilmekte böylece geniş kitlelere ulaşılabilmektedir. e- kitaplar isteğe bağlı olarak basılı hale getirilebilmektedir. Ülkemizdeki kitap okuma oranının azlığı dikkate alındığında; yeni neslin teknoloji ile olan yakın ilişkisini avantajlı hale getirerek bu tür uygulamalarla okuma ve yazarlık oranının artmasına katkı sağlanabileceği düşünülmektedir.

Çalışma Hatay Bilim ve Sanat Merkezine devam etmekte olan Destek Eğitimi grubundaki öğrencilere ( 8 – 10 yaş aralığı) uygulanmıştır. Nitel bir çalışma olarak değerlendirilmiştir. Gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Öğrenciler web2.0 uygulaması hakkında bilgilendirilmiş ve uygulamanın nasıl kullanılacağı gösterilerek örnek uygulamalar yaptırılmıştır.

“Storybird” uygulaması ile yazmış oldukları e- kitaplar 8 ayrı kitap olarak bastırılmış, somut ürün olarak da ortaya konmuştur. İl Millî Eğitim Müdürlüğünün onayı ile Hatay ilindeki 50 ilkokula dağıtımı yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı yazarlık, Dijital yazarlık, e-kitap oluşturma, Web2.0 araçları

Mustafa Kemal KALKAN
Hatay Bilim ve Sanat Merkezi Uzman Sınıf Öğretmeni