Verimlilik Temalı Ödüllü Fikir ve Kısa Film Yarışması

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ÖDÜLLÜ YARIŞMA
Bakanlığımızca düzenlenecek “Verimlilik Haftası” etkinlikleri kapsamında, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması” düzenlenecektir.


Düzenleyen Kurum

VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Yarışmanın Adı

Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması


Yarışmanın Konusu

25 Nisan – 01 Mayıs 2016 tarihleri arasında Bakanlığımızca düzenlenecek “Verimlilik Haftası” etkinlikleri kapsamında, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “Verimlilik Temalı Fikir veKısa Film Yarışması” düzenlenecektir.
Yarışmaya “Verimlilik Temalı Fikir Yarışması” ve “Verimlilik Temalı Kısa Film Yarışması”
olmak üzere iki kategoride başvuru yapılabilir. Fikirler ve Filmler aşağıdaki konu başlıklarından en az birini

içermelidir:
1. Eğitimde, Öğretimde Verimlilik ve Yenilik: Eğitim sisteminin verimliliğini artırmaya yönelik öneriler, projeler, fikirler üretme, sorunları teşhis edip eğitim ve öğretimde yenilikçi çözümler geliştirme,
2. Zamanı Verimli Kullanmak, Birlikte Çalışabilirlik: Eğitimde ve günlük hayatta geçirilen zamanın verimli kullanılmasına ve bunun öğrencilerde bir alışkanlık ve tutuma  dönüştürülmesine yönelik çözümler geliştirme,
3. Bilişim Teknolojileri ve İnternetin Verimlilik Amaçlı Kullanımı: Bilişim teknolojileri ve interneti eğitim aracı olarak bilinçli ve verimli kullanma, ders çalışmanın verimliliğine etkilerini öğrenme, amacı bilgi toplumu yaratmak, eğitimde teknolojiyi yararlı kılmak
olan FATİH projesi kapsamında eğitim kurumlarında öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulan teknolojik donanım ve imkanların eğitimde verimlilik düzeyinin artırılması amacıyla kullanımı,
4. Enerjinin Verimli Kullanımı, Çevre Bilinci, Doğa Sevgisi: Öğrenci gözüyle doğanın güzelliklerini ve doğa-insan ilişkisini sergileme, çevre bilinci yaratarak sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunma, çevre koruma anlayışını harekete geçirme, enerjinin ve tüm kaynakların etkin ve verimli kullanımına katkıda bulunma,
5. Günlük Yaşamda Engelli Ortamların İyileştirilmesi: Toplumun engellilik konusunda farkındalığını artırma, engellilere yönelik tutum ve davranışları geliştirme, yaşamlarını kolaylaştıracak ve toplumsal yaşama katılmalarını sağlayacak önlemler alma,
6. Bilinçli Tüketici Olmak, İsrafın Önlenmesi, Tüketici Hakları: Bilinçli ve sürdürülebilir tüketicilik ile israftan kaçınma, tüketilenin çevre maliyetini düşünme, hak arama yollarını bilme,


Yarışmanın Amacı

– Öğrencileri, günlük hayatta karşılaştıkları olaylar karşısında gözlem yapmaya, yaşadıkları çevreye duyarlı bireyler olmaya, toplumsal sorumlulukları doğrultusunda tüketici duyarlılığına sahip olmaya teşvik etmek,
– Öğrencilerin, tüketim alışkanlıkları ve ihtiyaçların doğa üzerindeki yıkıcı etkisini azaltmak için küresel ısınma, iklim değişikliği ve benzeri çevre sorunları sarmalında yapacakları bilinçli tercihlerle çözümün parçası olmalarını sağlamak,
– Öğrencilerin, engellilik konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunmak,
– Öğrencilerin, okuyan, araştıran, düşünen, sorgulayan, sorun çözen, zihinsel ve sosyal becerilere sahip bireyler olarak yetişmesini sağlamak,
– Öğrencileri, okuldaki başarılarına etki edecek, farkındalık yaratacak öneriler geliştirmeleri konusunda teşvik etmek, günlük hayatta ve okulda “Neleri daha iyi yaparak okul başarımızı ve eğitim verimliliğini artırabiliriz?” sorusuna yanıtlar aramalarını, doğru ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak,
– Kişisel gelişmeyi özendirmek ve bu amaç doğrultusunda onlara yardımcı olmak.

Yarışmanın Hedef Kitlesi
Yarışmaya Türkiye genelinde resmi ve özel tüm ortaokulların (5, 6, 7 ve 8. sınıf) öğrencileri ile
lise ve dengi okulların (9, 10, 11 ve 12. sınıf) öğrencileri katılabilirler.


Yarışmanın Şartları

“Verimlilik Temalı Fikir Yarışması” İçin;
– Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanacaktır.
– Her bir yarışmacı yalnızca 1 adet fikir/öneri ile katılabilir.
– Yarışmaya sunulan fikir yeni ve özgün olmalı ve bu Şartnamenin “Yarışmanın Konusu” başlığı altında belirtilmiş olan konularla uyumlu olmalıdır.
– Yazılı metin, normal sayfa (A4) boyutunda, bilgisayarda, 1.5 satır aralığıyla, üç (3) sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
– Yarışmacıların adresindeki katılım formunu doldurup yazılı metin ile birlikte siteye yüklemeleri veya katılım formunu doldurup yazılı metin ile birlikte yarisma@verimlilikhaftasi.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
– Siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personelinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
– Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartları kabul etmiş sayılır.


“Verimlilik Temalı Kısa Film Yarışması” İçin;

– Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanacaktır.
– Her bir yarışmacı yalnızca 1 adet kısa film çalışması ile katılabilir.
– Yarışmaya katılacak kısa filmlerin süresi 5 dakikayı geçmemelidir.
– Yarışmaya sunulan kısa filmde işlenecek tema bu Şartnamenin “Yarışmanın Konusu” başlığı altında belirtilmiş olan konularla uyumlu olmalıdır.
– Yarışmaya herhangi bir teknik formatta çekilmiş kısa filmler başvurabilir. Cep telefonu veya video kamera ile kaydedilecek filmlerin, gösterime uygun resim ve ses kalitesi taşıması gereklidir. Teknik kalitesi çok düşük olan filmler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
– Kurgulu kısa filmler ile doğaçlama ile kaydedilmiş (normal akışında gerçekleşen bir olayın çekimi) filmlerin kurgusu veya olay anlatımı (senaryo veya olay gözlemi) özetlenerek yazılacaktır.
– Yazılı metin, normal sayfa (A4) boyutunda, bilgisayarda, 1.5 satır aralığıyla üç (3) sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
– Yarışmacıların adresindeki katılım formunu doldurmaları; kısa film çalışmalarını ve yazılı kurgu metnini adresindeki katılım formunun içinde yer alan bulut bilişim erişim hizmetlerine (örneğin; onedrive, google drive, dropbox vb.) ait link
aracılığıyla veya bir adet CD’ye kaydederek katılım formu ile birlikte posta aracılığıyla
göndermeleri gerekmektedir.
– Siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personelinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
– Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartları kabul etmiş sayılır.


Esere Ait Haklar

– Eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış olması bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez. Ancak ödül alan eserler bu yarışmaya katılamaz.
– Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
– Yarışmaya katılan eserler, “Verimlilik Temalı” her türlü mecrada Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerde kullanılabilir.
– Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili eser yarışma dışı bırakılır. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.
– Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını isminin kullanılması şartıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim,
faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izini sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder.

Başvuruların Değerlendirilmesi
– Yarışmacıların eserlerini son başvuru tarihine kadar yarışma şartlarında belirtilen şekilde göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra tarafımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Yarışmaya aynı eserlerin katılması durumunda, ilk gönderilen eser değerlendirilmeye alınacaktır.
– Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Seçici Kurul (Yarışma Yürütme Komisyonu) yarışmaya katılan eserleri değerlendirerek ödül almaya hak kazananları belirleyecektir. Yapılan değerlendirmede şartnameye uymayan eserler elenecektir.
Ödüle layık eser bulunup bulunmaması Seçici Kurulun (Yarışma Yürütme Komisyonu) takdirindedir.

Ödüller ve Ödül Töreni
– İki kategoride olmak üzere verimlilik temalı 3 fikir ve 3 kısa film ödüllendirilecektir.
Dereceye giren öğrencilere ödülleri, 25 Nisan – 01 Mayıs 2016 tarihleri arasında kutlanacak “Verimlilik Haftası” kapsamında Ankara’da düzenlenecek ödül töreninde sunulacaktır.

– Ödüllendirme aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
– Birincilik Ödülü: 1 adet dizüstü bilgisayar
– İkincilik ödülü: 1 adet tablet bilgisayar
– Üçüncülük Ödülü: 1 adet cep telefonu
– Dereceye giren ve ödül törenine katılmak üzere Ankara dışından gelen öğrencinin ve yanında refakatçi olarak bulunan öğretmeninin (bir kişi) veya velisinin (bir kişi) konaklama ve ulaşım giderleri Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

Yarışma Takvimi
Eserlerin Gönderimi İçin Son Tarih: 25 Mart 2016
Eserlerin Değerlendirilmesi: 28 Mart – 08 Nisan 2016
Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 11 Nisan 2016
Ödül Töreni: 25 Nisan 2016

İletişim Bilgileri
Detaylı Bilgi ve Başvurularınız İçin;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü,
Gelibolu Sokak No:5, Kavaklıdere 06690 ANKARA
Tel: 0312 467 55 90/266 – 336
e-posta: yarisma@verimlilikhaftasi.gov.tr

Yarışma Başvuru Formu :