Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması 2015

 

Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması

Yarışmanın Konusu

27 Nisan – 03 Mayıs 2015 tarihleri arasında Bakanlığımızca düzenlenecek “Verimlilik Haftası”
etkinlikleri kapsamında, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “Verimlilik Temalı Fikir ve
Kısa Film Yarışması” düzenlenecektir.

Yarışmaya “Verimlilik Temalı Fikir Yarışması” ve “Verimlilik Temalı Kısa Film Yarışması”
olmak üzere iki kategoride başvuru yapılabilir. Fikirler ve Filmler aşağıdaki konu başlıklarından
en az birini içermelidir:

1. Eğitimde, Öğretimde Verimlilik ve Yenilik: Eğitim sisteminin verimliliğini artırmaya
yönelik öneriler, projeler, fikirler üretme, sorunları teşhis edip eğitim ve öğretimde
yenilikçi çözümler geliştirme,

2. Zamanı Verimli Kullanmak, Birlikte Çalışabilirlik: Eğitimde ve günlük hayatta
geçirilen zamanın verimli kullanılmasına ve bunun öğrencilerde bir alışkanlık ve tutuma
dönüştürülmesine yönelik çözümler geliştirme,

3. Bilişim Teknolojileri ve İnternetin Verimlilik Amaçlı Kullanımı: Bilişim teknolojileri
ve interneti eğitim aracı olarak bilinçli ve verimli kullanma, ders çalışmanın verimliliğine
etkilerini öğrenme, amacı bilgi toplumu yaratmak, eğitimde teknolojiyi yararlı kılmak
olan FATİH projesi kapsamında eğitim kurumlarında öğrenci ve öğretmenlerin
kullanımına sunulan teknolojik donanım ve imkanların eğitimde verimlilik düzeyinin
artırılması amacıyla kullanımı,

4. Enerjinin Verimli Kullanımı, Çevre Bilinci, Doğa Sevgisi: Öğrenci gözüyle doğanın
güzelliklerini ve doğa-insan ilişkisini sergileme, çevre bilinci yaratarak sağlıklı bir
çevrede yaşama hakkını savunma, çevre koruma anlayışını harekete geçirme, enerjinin
ve tüm kaynakların etkin ve verimli kullanımına katkıda bulunma,

5. Günlük Yaşamda Engelli Ortamların İyileştirilmesi: Toplumun engellilik konusunda
farkındalığını artırma, engellilere yönelik tutum ve davranışları geliştirme, yaşamlarını
kolaylaştıracak ve toplumsal yaşama katılmalarını sağlayacak önlemler alma,

6. Bilinçli Tüketici Olmak, İsrafın Önlenmesi, Tüketici Hakları: Bilinçli ve
sürdürülebilir tüketicilik ile israftan kaçınma, tüketilenin çevre maliyetini düşünme, hak
arama yollarını bilme,

Yarışmanın Amacı
– Öğrencileri, günlük hayatta karşılaştıkları olaylar karşısında gözlem yapmaya, yaşadıkları
çevreye duyarlı bireyler olmaya, toplumsal sorumlulukları doğrultusunda tüketici
duyarlılığına sahip olmaya teşvik etmek,
– Öğrencilerin, tüketim alışkanlıkları ve ihtiyaçların doğa üzerindeki yıkıcı etkisini
azaltmak için küresel ısınma, iklim değişikliği ve benzeri çevre sorunları sarmalında
yapacakları bilinçli tercihlerle çözümün parçası olmalarını sağlamak,
– Öğrencilerin, engellilik konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunmak,
– Öğrencilerin, okuyan, araştıran, düşünen, sorgulayan, sorun çözen, zihinsel ve sosyal
becerilere sahip bireyler olarak yetişmesini sağlamak,
– Öğrencileri, okuldaki başarılarına etki edecek, farkındalık yaratacak öneriler
geliştirmeleri konusunda teşvik etmek, günlük hayatta ve okulda “Neleri daha iyi yaparak
okul başarımızı ve eğitim verimliliğini artırabiliriz?” sorusuna yanıtlar aramalarını, doğru
ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak,
– Kişisel gelişmeyi özendirmek ve bu amaç doğrultusunda onlara yardımcı olmak

Yarışmanın Hedef Kitlesi
Yarışmaya Türkiye genelinde resmi ve özel tüm ortaokulların (5, 6, 7 ve 8. sınıf) öğrencileri ile
lise ve dengi okulların (9, 10, 11 ve 12. Sınıf) öğrencileri katılabilirler.

Yarışmanın Şartları
“Verimlilik Temalı Fikir Yarışması” İçin;
– Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanacaktır.
– Her bir yarışmacı yalnızca 1 adet fikir/öneri ile katılabilir.
– Yarışmaya sunulan fikir yeni ve özgün olmalı ve bu Şartnamenin “Yarışmanın Konusu”
başlığı altında belirtilmiş olan konularla uyumlu olmalıdır.
– Yazılı metin, normal sayfa (A4) boyutunda, bilgisayarda, 1.5 satır aralığıyla, üç (3)
sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
– Yarışmacıların http://www.verimlilikhaftasi.gov.tr adresindeki katılım formunu
doldurup yazılı metin ile birlikte siteye yüklemeleri veya katılım formunu doldurup
yazılı metin ile birlikte [email protected] e-posta adresine göndermeleri
gerekmektedir.
– Siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına
uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma
dışı kalacaktır.
– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personelinin birinci derece yakınları yarışmaya
katılamazlar.
– Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartları kabul etmiş sayılır.

“Verimlilik Temalı Kısa Film Yarışması” İçin;
– Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanacaktır.
– Her bir yarışmacı yalnızca 1 adet kısa film çalışması ile katılabilir.
– Yarışmaya katılacak kısa filmlerin süresi 5 dakikayı geçmemelidir.
– Yarışmaya sunulan kısa filmde işlenecek tema bu Şartnamenin “Yarışmanın Konusu”
başlığı altında belirtilmiş olan konularla uyumlu olmalıdır.  Yarışmaya herhangi bir teknik formatta çekilmiş kısa filmler başvurabilir. Cep telefonu
veya video kamera ile kaydedilecek filmlerin, gösterime uygun resim ve ses kalitesi
taşıması gereklidir. Teknik kalitesi çok düşük olan filmler değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
– Kurgulu kısa filmler ile doğaçlama ile kaydedilmiş (normal akışında gerçekleşen bir
olayın çekimi) filmlerin kurgusu veya olay anlatımı (senaryo veya olay gözlemi)
özetlenerek yazılacaktır.
– Yazılı metin, normal sayfa (A4) boyutunda, bilgisayarda, 1.5 satır aralığıyla üç (3)
sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
– Yarışmacıların http://www.verimlilikhaftasi.gov.tr adresindeki katılım formunu
doldurmaları; kısa film çalışmalarını ve yazılı kurgu metnini bir adet CD’ye kaydederek
katılım formu ile birlikte posta aracılığıyla veya http://www.verimlilikhaftasi.gov.tr
adresindeki katılım formunun içinde yer alan bulut bilişim erişim hizmetlerine
(örneğin; onedrive, google drive, dropbox vb.) ait link aracılığıyla göndermeleri
gerekmektedir.
– Siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına
uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma
dışı kalacaktır.
– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personelinin birinci derece yakınları yarışmaya
katılamazlar.
– Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartları kabul etmiş sayılır.

Esere Ait Haklar
– Eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış olması bu yarışmaya katılmasına
engel teşkil etmez. Ancak ödül alan eserler bu yarışmaya katılamaz.
– Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb.
kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu
kapsamda doğacak hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
– Yarışmaya katılan eserler, “Verimlilik Temalı” her türlü mecrada Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerde
kullanılabilir.
– Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü
yasal sorumluluk yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili
eser yarışma dışı bırakılır. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi
ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.
– Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını isminin kullanılması şartıyla Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek
Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya
gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim,
faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler
için, eser sahibi verdiği izini sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki
şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir
telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan
ve taahhüt eder.

Başvuruların Değerlendirilmesi
– Yarışmacıların eserlerini son başvuru tarihine kadar yarışma şartlarında belirtilen
şekilde göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra tarafımıza ulaşan
eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Yarışmaya aynı eserlerin katılması durumunda, ilk gönderilen eser değerlendirilmeye
alınacaktır.
– Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Seçici Kurul (Yarışma Yürütme
Komisyonu) yarışmaya katılan eserleri değerlendirerek ödül almaya hak kazananları
belirleyecektir. Yapılan değerlendirmede şartnameye uymayan eserler elenecektir.
Ödüle layık eser bulunup bulunmaması Seçici Kurulun (Yarışma Yürütme Komisyonu)
takdirindedir.

verimlilik temalı 3 fikir ve 3 kısa film ödüllendirilecektir.
Dereceye giren öğrencilere ödülleri, 27 Nisan – 03 Mayıs 2015 tarihleri arasında
kutlanacak “Verimlilik Haftası” kapsamında Ankara’da düzenlenecek ödül töreninde
sunulacaktır.
– Ödüllendirme aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
– Birincilik Ödülü: 1 adet dizüstü bilgisayar
– İkincilik ödülü: 1 adet tablet bilgisayar
– Üçüncülük Ödülü: 1 adet akıllı cep telefonu
– Dereceye giren ve ödül törenine katılmak üzere Ankara dışından gelen öğrencinin ve
yanında refakatçi olarak bulunan öğretmeninin (bir kişi) veya velisinin (bir kişi)
konaklama ve ulaşım giderleri Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

Yarışma Takvimi
Eserlerin Gönderimi İçin Son Tarih: 06 Nisan 2015
Eserlerin Değerlendirilmesi: 13-17 Nisan 2015
Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 20 Nisan 2015
Ödül Töreni: 27 Nisan 2015

İletişim Bilgileri
Detaylı Bilgi ve Başvurularınız İçin;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü,
Gelibolu Sokak No:5, Kavaklıdere 06690 ANKARA
Tel: 0312 467 55 90/266 – 345 – 336
e-posta: [email protected]
http://www.verimlilikhaftasi.gov.tr

Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması Katılım Formu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.