Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğretim Burs Yönetmeliği

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM BURS YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mazbut vakıfların gelirlerinden, vakfiyelerinde yer alan hayır
şartlarını yerine getirmek üzere ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmesinde uyulacak usul ve
esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere mazbut vakıfların gelirlerinden
verilecek burslarla ilgili işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 52 nci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel Müdürlük: Vakıflar Genel Müdürlüğünü,
b) Vakıflar meclisi: Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisini,
c) Bölge müdürlüğü: Vakıflar Bölge Müdürlüklerini,
ç) Öğrenci: Yurt içinde öğrenim gören yükseköğrenim öğrencisini,
d) Burs: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,
e) İhtiyaç: Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Burs Verilme Şartları, Başvuru ve Bursun Kesilmesi
Burs verilmeyecek öğrenciler
MADDE 5 – (1) Aşağıdaki öğrencilere burs verilmez:
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.
b) Yabancı uyruklu öğrenciler.
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.
ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler.
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler.
(2) Ancak, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı
uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %3’ü kadar kontenjan ayrılarak burs
verilebilir.
Başvuru
MADDE 6 – (1) Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler her yıl 15 Eylül ile 30 Ekim tarihleri arasında
Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara göre Ek-1’deki formu doldurarak başvuruda bulunurlar.
Burs tahsis kontenjanı, miktarı ve ödeme zamanları
MADDE 7 – (1) Burs verilecek öğrenci sayısını, ödenecek burs miktarını, yıllık artış oranını ve ödeme
zamanını belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.
Burs verilme süresi
MADDE 8 – (1) Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almaya
engel bir durumun olmaması koşuluyla öğrenim gördüğü okulun normal öğrenim süresince burs verilir.
(2) Aynı aileden sadece bir öğrenciye burs verilir.
Burs verilen öğrencilerin takibi
MADDE 9 – (1) Burs alan öğrenci, devam ettiği yükseköğretim kurumundan her yıl eğitimin başladığı
tarihten itibaren 30 gün içerisinde bir üst sınıfa geçtiğini gösteren transkript ve öğrenci belgesi alarak ilgili bölge
müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.
Burs başvurusu ile ilgili yapılacak işlemler
MADDE 10 – (1) Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları Ek-2’deki değerlendirme kriterine
göre değerlendirildikten sonra burs verilecek yıla ait kontenjan miktarı kadar asil ve yedek öğrenci belirlenerek
Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin