V. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi

Coğrafya Eğitimi Kongresi
Coğrafya Eğitimi Kongresi

Değerli Bilim İnsanları, Öğretmenler, Eğitimciler ve Farklı Kurum Çalışanları;
Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresinin beşincisi 5-8 Ekim 2023 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından organize edilecektir. “Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek” temasıyla Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilecek olan Beşinci Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’ne (UCEK-2023) sizleri davet etmekten onur duyuyoruz.

Bu duyuruda, coğrafya eğitimi, coğrafyanın tüm alt dalları ve coğrafya ile ilgili diğer disiplinlerden bazı alt başlıklara yer verilmiş ama kongredeki konularla ilgili herhangi bir sınırlama yapılmamıştır. Coğrafya eğitimcilerini, coğrafyacıları, coğrafya ile ilgili alanlardaki tüm akademisyenleri (Eğitim, Tarih, Biyoloji, Şehir ve Bölge Planlama, Sosyal Bilgiler, Politika, Çevre, Ekoloji, Peyzaj, Arkeoloj, Jeoloji, Harita, Geomatik, Maden, Ulaşım, Afet yönetimi vb.) coğrafya ile ilgili olabilecek tüm alanlardaki uzmanları, araştırmacıları, karar vericileri, ulusal ve yerel yöneticiler ile diğer uzmanları, öğretmenleri ve öğrencileri araştırmalarını ve çalışmalarını sunmak, paylaşmak ve dinleyici olmak üzere davet ediyoruz.

Özellikle son yirmi yıl boyunca insan, çevre ve mekân arasındaki sorunların anlaşılmaması ve bunlara kalıcı çözümler üretilememesinde coğrafya eğitiminde teoriye ağırlık verilmesi ve günlük yaşamda yeterince önemsenmemesinin önemli bir payı olduğu söylenebilir. Bu durumun sonucunda da, insanların hayatını etkileyen insan-doğa etkileşimi hakkındaki bilgi, beceri ve uygulamaların yeterince gelişmediği görülmektedir. İnsan, çevre ve mekân arasındaki ilişki ciddi ve doğru bir şekilde ele alınmazsa, gelecekte daha fazla olayın, insan yaşamını olumsuz etkileyeceği öngörülmektedir.

Coğrafya eğitimiyle; insanın çevresini, onu sadece kullanmak ve ona hâkim olmak yerine, onu anlamak ve onunla nasıl bir uyum içinde yaşaması gerektiğine vurgu yapması kaçınılmazdır. Bu bağlamda “Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek” yaklaşımının hem doğa hem de insan için sürdürülebilir bir birlikteliği planlamaya yardımcı olacağı söylenebilir.

Öte yandan son yıllarda, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çeşitli ülkelerde, gerek okullarda gerekse kamu kurumlarında coğrafya ve coğrafya eğitiminin yeri çarpıcı bir şekilde zayıflamış görünmektedir. Ancak coğrafya eğitimcileri ve coğrafyacılar olarak gelecek yüzyılın ve gelecek neslin ciddi çevresel ve mekânsal sorunlarla karşı karşıya kalacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, coğrafya ve onunla yakından ilgili tüm akademik alanlarda çalışanları “Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek” temasıyla ilgili herhangi bir konuda bildiri ve/veya poster sunmaya, atölye çalışmaları organize etmeye davet ediyoruz. Böylece daha etkili ve kalıcı bir coğrafya eğitimine altyapı oluşturabileceğimize inanıyoruz.

Beşinci Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresinin tüm katılımcılar için unutulmaz bir deneyim ve başarıya dönüşmesi için bize katılacağınızı umuyor ve sizleri aramızda görmeyi diliyoruz. 5-8 Ekim 2023 tarihlerinde Antalya’da buluşmak dileğiyle, organizasyon komitesi olarak,

Saygılar sunarız.

Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı

Coğrafya Eğitimi Kongresi Konuları

Kongrede sunulabilecek bildiri konularına ilişkin bazı alt başlıklar aşağıda önerilmiş ama kongredeki konularla ilgili herhangi bir sınırlama yapılmamıştır.
Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek:
Aktif öğretme-öğrenme yöntemleri/stratejileri ve materyalleri,
Arazi çalışmaları,
CBS eğitimi,
Coğrafi öğrenme ortamları,
Coğrafya eğitiminde öğretim programları,
Coğrafya eğitiminde hizmet içi eğitim,
Coğrafya eğitiminde uzaktan öğretim,
Coğrafya ve beceri eğitimi,
Coğrafya ve değer eğitimi,
Coğrafyada tematik alanların (iklim değişikliği,
Çevre ve Çevre eğitimi,
Ders kitapları,
Erken çocukluk ve okul öncesi eğitimde doğa etkinlikleri,
Geri dönüşüm,
İlkokulda hayat bilgisi ve coğrafya eğitimi,
Konu bazlı coğrafya eğitimine ilişkin yatay (öğretim programları, ders kitapları, eğitici eğitimleri vb. yönleriyle)
ve dikey (okulöncesinden üniversite sonrasına kadar farklı seviyelerde) araştırmalar gibi.
Lisede coğrafya Öğretim programları,
Lisede coğrafya ders kitapları,
Lisede coğrafyada öğrenme-öğretme yöntem/teknikleri,
Nicelik ve nitelik olarak coğrafya eğitimi araştırmaları, Lisede coğrafya Öğretim programları,
Ortaokulda sosyal bilgiler eğitimi,
Öğrenme-öğretme süreçleri,
Öğretmen yetiştirmede coğrafya eğitimi,
Ölçme ve değerlendirme,
Özel eğitimde (işitme, zihin, görme engelliler ve üstün yeteneklilerde) coğrafya eğitimi,
Sınıf eğitimi ve coğrafya eğitimi,
Sürdürülebilirlik,
Teknolojinin değişen rolleri (BİT, CBS vb.),
Ulusal ve uluslararası sınavlar (iGeo vb.),
Yükseköğretimde lisans ve lisansüstü programlarda coğrafya eğitimi