UZAT ELİNİ

UZAT ELİNİ

Hulusi SAYICI
Mustafa GÜNEŞ
Abdullah KARATAŞ
Ayten Hale KAZAK
Şeyma KARTALCI
SİVAS GAZİPAŞA İLKOKULU

1.Giriş
“Uzat Elini” projesi, okulumuzda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin ve ailelerinin,
farklı bir kültür ve sosyal yapıya uyum esnasında karşılaştıkları maddi ve manevi
zorlukların tespit edilmesi, uyum süresini daha az problemle, daha kısa bir sürede
aşabilmelerini ve topluma entegre olmalarını sağlamak amacıyla uygulamaya konulmuştur.
Projenin özgünlüğü çalışmaya ‘öğrenciler ile birlikte ailelerinin de’ dâhil edilmesidir.
Çalışmanın diğer bir yanı ise ilimiz ve ülkemizde bulunan okullarda uygulanabilir olması ve
pek çok paydaşın işbirliği ve eş güdümü ile gerçekleştirilebilecek olmasıdır.
Yabancı uyruklu öğrencilerin Türk diline, kültürüne ve okul iklimine uyum
konusunda zorlandıkları bilgisi, çeşitli toplantılarda ve bireysel görüşmelerde velilerimiz,
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından dile getirilmiştir. Yabancı uyruklu
öğrencilerimizin ve ailelerinin yaşadıkları problemleri tespit etmek amacıyla anket çalışması
yapılmış ve en temel problemler belirlenmiştir. Bu problemler için somut çözüm önerileri
sunulmuştur.

2.Problem Durumu
Okulumuzda bulunan yabancı uyruklu öğrenciler ve ailelerine uygulanan anketler
neticesinde en temel problemler; uyum problemleri, dil ve iletişim problemleri, ekonomik
problemler, ailevi problemler ve sağlık problemleri olarak belirlenmiştir. Bu problem alanları
içerisinde en göze çarpan “dil ve uyum problemleri” dir. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz ve
aileleri ya Türkçeyi hiç bilmedikleri ya da yeterli derecede bilmediklerinden dolayı topluma
uyum sağlamakta zorlanmaktadırlar.

4. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çalışmamızın amacı okulumuzda bulunan yabancı uyruklu öğrenciler ve ailelerinin
okula ve çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olmak ve farkındalık yaratmaktır.
Hedeflerimiz ise;

– Okulumuzda bulunan yabancı uyruklu öğrenciler ve ailelerinin yaşadıkları sosyal çevrenin
belirlenmesi amacıyla aile ziyareti yapmak,

– Okulumuzda bulunan toplam 67 öğrencinin tamamına Türkçeyi öğretmek. Türkçe
bilmeyen velilerden 30 tanesine ulaşarak en az %60’ına Türkçe okuma ve yazma öğretmek,

– Yabancı uyruklu öğrencilerin topluluk karşısında kendilerini rahat ifade etmelerini ve Türk
Kültürünü tanımalarını sağlamak amacıyla yabancı uyruklu en az 10 öğrenci ile “Koro”
oluşturularak Türk Halk Müziğine ait en az beş parçanın öğretilmesi, okulumuzda etkinlik
yapılmasını sağlamak,
– Sınıfında yabancı uyruklu öğrenciler bulunan sınıf öğretmenlerini bilgilendirmek ve
bilinçlendirmek amacıyla kapsayıcı eğitim bağlamında kurs vermek,

– Öğrencilere uygulanan ön anket çalışmasında %63,6 ve velilere uygulanan ön anket
çalışmasında %75 oranında çıkan Dil/Türkçeyi bilmemek/İletişim kurmada güçlük
problemini öğrenciler ve veliler için % 30’a indirmek. Öğrencilere uygulanan ön anket
çalışmasında ülkemizden beklentileriniz neler sorusuna %92,7 ve velilere uygulanan ön
anket çalışmasında %80,55 oranında ‘kabul görmek’ diyen öğrencilerin ve velilerin oranını
%10’lara indirmek,

– Yabancı uyruklu ailelere Türk kültür ve coğrafyasını tanıtan sunumlar yapmak, bilgi
edinmelerini sağlamak amacıyla en az 40 veliye ulaşmaktır.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Çalışma kapsamında anket çalışmalarından, ev ziyaretlerinden ve rehberlik servisi
tarafından gerçekleştirilen görüşmelerden yararlanılmıştır. Veliler ve öğrencilere uygulanan
anketler neticesinde yabancı uyruklu aileleri daha yakından tanımaya ve ülkemizde
yaşadıkları temel sorunlar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Yapılan anketlerin sonuçları
karşılaştırılmış çalışmanın olumlu ve olumsuz yönleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Ev
ziyaretleri ile ailelerin yaşadıkları çevre hakkında bilgi edinilmiş ve okula olan bakış açılarını
olumlu olarak geliştirmek amaçlanmıştır. Rehberlik servisi tarafından yapılan görüşmelerle
aileler ve öğrencilerin sorun yaşadıkları alanlarla ilgili çözüm üretilmesi ve yardımcı olmak
amaçlanmıştır. Bunların yanı sıra okulda oluşturulan koro ile yabancı uyruklu öğrenciler ve
ailelerinin kültürlerine ait bilgiler edinilmeye çalışılmıştır.