ÜYEP başvuruları 15 Aralıkda başlıyor

Programlar

Dönemlik Ders Saatleri
Dönem Aylar Hafta Sayısı Ders Saati
Güz Ekim, Kasım, Aralık 10 70
Bahar Mart, Nisan, Mayıs 10 70
Yaz Temmuz 2 60

 

Program Modeli

ÜYEP, akademik, zihinsel ve yaratıcı yetenekleri farklılaştırılmış eğitim hizmetleri gerektiren ilköğretim kademesindeki üstün yetenekli öğrenciler için özel eğitim fırsatları sağlamayı amaçlayan bir eğitim ve rehberlik programıdır.
ÜYEP öğretim programının temelini üstün zekalı ve üstün yetenekli öğrencilerin eğitimleri konusunda bilimsel olarak etkililiği araştırılmış müfredat modelleri oluşturmaktadır. Bu modeller şunlardır:

 • Parelel Müfredat Modeli
 • Maker Müfredat Farklılaştırma Modeli
 • Müfredat Daraltma Modeli
 • Başarılı Zeka Kuramı davranışsal kazanımları

Adı geçen modellerin yanı sıra üstün zekalı öğrencilerin eğitiminde etkili olan yaratıcı düşünme ve analitik düşünme öğretim teknikleri ÜYEP programlarının farklılaştırılması amacıyla kullanılmaktadır. Bu tekniklerin bazıları şöyle sıralanabilir:

 • Yaratıcı Problem Çözümü
 • Yaratıcı Zıt Düşünme
 • Seçici Problem Çözümü
 • Sosyal Bağlamda Aktif Düşünme
 • DISCOVER Problem Matrisi
 • Taba Kritik Düşünme Stratejileri
Program Ücretleri

Öğrencilerin program ücretlerini her dönem başında aşağıdaki banka hesabına yatırmaları ve banka dekontunu ÜYEP Ofisi’ne getirmeleri gerekmektedir. Ücretler, ÜYEP programlarının devam ettiği bahar, yaz ve güz dönemleri için ayrı ayrı yatırılmalıdır.

 

2014-2015 Öğretim Yılı Ücretleri
Güz Dönemi: 330 TL
Bahar Dönemi: 275 TL
Yaz Dönemi: 250 TL

 

Banka Bilgileri
T.C. ZİRAAT BANKASI
Şube Kodu  : 1900
Şube Adı      : Anadolu Üniversitesi / Eskişehir Şubesi
IBAN             : TR 32000 1001 900 4001 3071 5093
Hesap No    : 4001 3071 5093
Müşteri Ad : Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

Açıklama        : Eğitim Fakültesi ÜYEP

Parayı yatıran: Öğrencinin adını yazınız

 

Dersler

Fen Bilimleri Programı

Fen Bilimleri, fizik, kimya, biyoloji ve ekoloji gibi üst düzey ve ilginç alanları kapsamaktadır. Bilimsel araştırma yöntemleri, hipotez geliştirme, hipotez test etme, veri toplama teknikleri, analitik düşünce ve yaratıcı düşünce gelişimine fen bilimleri programında son derece önem verilmektedir. Fen bilimleri alan dersleri konusuna göre hem zenginleştirilecek hem de hızlandırılmaktadır. Bu alanda üstün yetenekli öğrenciler için kolay olan ders içerikleri için fazla zaman harcanmayıp hızlı bir şekilde geçilmektedir. Öğrenciler fen bilimleri alan derslerinde derinlemesine bireysel araştırmalar yaparak kendi ilgi alanlarında gelişmektedirler.

Fen bilimleri, kuramsal öğretilerin yanı sıra öğrenilen kuramların fen ve mühendislik alanlarında proje geliştirmeye ve gerçek yaşam problemlerinin çözümüne yönelik etkinliklerde kullanımını içermektedir.

İngilizce

İngilizce yaz programı, öğrencilerin sosyal olarak dil kullanım bilincini geliştirerek, kendilerini yabancı bir dil içinde akıcı olarak ifade etmelerini hedeflemektedir.  Yabancı dil olarak İngilizce’nin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması ile öğrencilerin dillerini kişiselleştirmesi, kendine güvenerek, anlamlı ve doğru konuşmalar yapabilmesi, olay ve durumlara farklı bir pencereden bakmayı gerektiren analitik düşünme (Kritik düşünme ve eleştirel düşünmeyi içeren)  becerilerini ortaya koyması mümkün olmaktadır.

Kişilik Eğitimi Programı

Kişilik eğitimi dersinde değerler eğitimine ağırlık verilmektedir. Dersler tartışmalar, örnek olaylar, belgeseller ve uygulamalar yoluyla yapılmaktadır. Kişilik eğitiminin en önemli boyutunu mentörler ve rehber öğretmenler oluşturmaktadır. Program öğretmenleri, öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri programda mentör olarak görev yapmaktadırlar. Kişilik eğitimine yönelik olarak aşağıdaki teknikler sık sık kullanılmaktadır:

 • Etik İkilemlerin Çözümü
 • Etiksel Mantık Gelişimi
 • Çatışma Durumlarının Çözümü

Programda temel derslerin dışında Yaratıcı Yazın, Yaratıcı Drama, Grafik Tasarım, Görsel Sanatlar gibi seçmeli dersler de yer almaktadır.

Yaratıcı Yazın

Bu derste öğrencilerin edebi metin türleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Şiir, masal, hikâye gibi türlerin özelliklerini bilir, eleştirel bir bakış açısıyla bu türlerden örnekleri inceleyebilirler. Derste farklı bakış açılarını ve yaratıcılıklarını kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilirler.

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel tasarım dersi, tasarım problemlerine çözüm üretebilme, tasarımları etkileyen sosyal yapıyı değerlendirme gibi konuların öğrencilere kazandırılmasını hedefler. Yaz programında yürütülen bu seçmeli derste, belirlenen bir konu çerçevesinde üç boyutlu bir ürün tasarlanmaktadır. Tasarım sürecinde, endüstriyel tasarım alanında çalışan araştırmacılar desteği ile bilgisayar destekli tasarım ve üretim teknolojilerinden yararlanılmaktadır.

İleri Matematik Programı

Öğrenci sınıf seviyesi konularının yanı sıra diferansiyel denklemler, türev ve integral gibi üst düzey matematik konularına girişi kapsamaktır. Matematik programının merkezinde, öğrencilerin matematiksel kuramlar ve günlük yaşantı arasında ilişkiler kurması, konuları kavramsal olarak öğrenebilmesi ve bu anlamıyla işlemsel bilginin yanı sıra kavramsal bilgiyi edinebilmesi ve gerçek problem durumları yaratılarak bu problemlerin çözümünde edinilen deneyimin uygulama alanına aktarılması yatmaktadır. Öğrencilerin bireysel ve de gruplar halinde çalışarak çözümü rutin olmayan ve basit algoritma kullanılarak çözülemeyecek matematik problemlerinin çözümlerini gerçekleştirmeleri ve matematik teoremlerinin oluşumunu keşfetmeleri, işlenen konu ile ilgili problemler oluşturmaları sağlanmaktır.
İleri Matematik programı kapsamında her dönem dört farklı ünite işlenmekte ve her ünitenin ilk saatinde bir öğretim üyesi programın içeriğini zenginleştirmek amacıyla derse eşlik etmektedir. Normal matematik müfredatında yer alan bazı matematik konuları öğrenciler tarafından derinlemesine incelenip araştırılırken, müfredat dışı konularda ayrıca ele alınıp incelenmekte ve öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için ortamlar yaratılmaktadır. Bu anlamıyla, üstün yetenekli olarak tanılanan öğrencilerin kolaylıkla anladığı konular çok hızlı geçilmekte, onları zorlayıcı ve güçlük derecesi arttırılmış üst düzeyde matematik konuları daha detaylı olarak ele alınmaktadır. Matematiğin okullarda gösterilmeyen büyüleyici yanları ve matematik dehalarının yaşamlarından kesitler, dokümanlar ve belgeseller, projeler, yarışmalar matematik programının diğer ilginç konuları arasında yer almaktadır. Aşağıdaki teknikler İleri Matematik programında sık sık kullanılmaktadır.

 • Seçici Problem Çözme Tekniği (SPÇ)
 • Yaratıcı Problem Çözme Tekniği (YPÇ)
 • DISCOVER Problem Matrisi