Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Yarışması

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
USTALARDAN MİRAS
KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLER FOTOĞRAF
YARIŞMASI

1) Yarışmanın Adı: “Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler” temalı
fotoğraf yarışması

2) Yarışmanın Organizasyonu: Konya Büyükşehir Belediyesi

3) KONU: Son zamanlarda hızla değişen teknolojik gelişmeler, sanayileşme, insan
nüfusunun artması gibi birçok etken sosyal ve ekonomik hayatın gereği var olan
bazı mesleklerin değişmesine, yeni mesleklerin doğmasına ve bazı mesleklerin de
yok olmasına sebep olmaktadır.
Bu bağlamdaki yarışmamız; Geçmişimizde olan, günümüzde devam etse de
önemini yitiren veya yok olmaya doğru giden mesleklerin anlatıldığı;

• Ahşap (Oymacılık, kakmacılık, Nalın yapımı, Takunya yapımı, Rölyef
yapımı, Sedef kakmacılık, Külekçilik, Şimşir Tarak yapımı, Tahta kaşıkçılık,
Haratlık, Baston/Asa yapımı, Beşik yapımı vb.)

• Cam ( Camaltı Resim, Hareli Cam Yapımı (Çeşm-i Bülbül) , Minecilik ,Üfleme Cam
Yapımı,Vitray Yapımı vb.)

• Deri (Debbağlık,Tabaklık ,Sepicilik, Çarıkçılık,Yemenicilik, Köşgerlik, Sayacılık,
Kavaflık vb.)

• Hayvan ve bitki atıkları (Hasırcılık, Sepetçilik, Sepet Örücülüğü, Süpürge Yapımı,
Sap Örücülüğü ve Süslemeciliği, Sapçılık, Kıtıkçılık, Tiftikçilik, Yüncülük, Keçecilik,
Kemik İşlemeciliği, Kök Boyacılığı vb.)

• İpek/Tekstil (Yazmacılık, Yorgancılık, Hallaçlık, Her türlü Dokumacılık vb.)

• Maden (Bakırcılık, Kalaycılık, Tombakçılık, Bileyicilik, Bıçakçılık, Nalbantlık,
Sobacılık vb.)

• Toprak /Taş ( Değerli/Özel Taş işleme, Çanakçılık, Çömlekçilik, Çinicilik vb.)

• Hammaddesi karışık olan el sanatları( Eyercilik, At arabacılığı, Gramofon
tamirciliği, Ebru, Hat, Tezhib Sanatkârlığı, Nakkaşlık, Ciltcilik vb.)
Yukarıdaki örneklerde adı geçen veya adı geçmeyen fakat kaybolmaya yüz tutmuş meslek
olduğu düşünülen tüm fotoğraflarının bulunduğu kareleri kapsamaktadır.

4) AMAÇ: Fotoğraf sanatı aracılığı ile ‘Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler’ teması içindeki
geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan tüm mesleklerin günümüzde yaşayan durumunu
fotoğrafla tespit ederek, görsel bir bellek oluşturmak ve fotoğraf sanatı vasıtasıyla ileriye
dönük belgesel bir miras bırakmaktır.

5) YARIŞMA KATEGORİ-BÖLÜMLERİ:
Yarışma; Sayısal (Dijital) kategoride
• Renkli veya Siyah/Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

6) GENEL KATILIM KOŞULLARI :
a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
b) Yarışma; amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş ve üstü herkese açıktır.
Konya Büyükşehir Belediyesi düzenleyici kurul üyeleri , temsilcileri ve Jüri üyeleri ile
birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.
c) Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli ve/veya sayısal siyah-beyaz
eserle katılabilir.(Renkli ve/veya siyah-beyaz toplam 4 eser kabul edilecektir)
d) Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile
bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar
ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, yarışma
sonucu sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise bu
yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya
bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya
çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
e) Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları gibi
belgesel niteliğini bozmayacak şekilde kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere
müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin
kanaati esastır.
f) Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen
fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
g) Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve
paspartu(çerçeve) olmamalıdır.
k) Yarışmacı kendine ait fotoğraf ile yarışmaya katılabilir. Yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi gösteren, değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale
ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
l) Fotoğrafın içeriğinde yer alan markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde
kompozisyon yapılamaz.
m) Kural ihlali yapan kişiler yarışmadan elenir, Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal
edilir; ödül geri alınır ve yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında
değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep
hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
n) Düzenleme Kurulu isterse ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların
üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
o) Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan belirtildiği sayıda fotoğrafı
belirlenen bedeli ödeyerek satın alabilir.
p) Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir. Ekitap olarak web sayfasında yayınlanacak ve yarışmaya katılan herkese mail ile iletilecektir.
r) Düzenleme Kurulu;
• Uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da
ertelenmesine karar verebilir.
• İptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme
hakkına sahiptir.
• Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin
kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği
yapmaya, son katılım tarihinden bir hafta öncesine kadar yarışma web sitesi üzerinden
bilgilendirmek koşuluyla yetkilidir.
s) Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar bulut sisteminde yedeklenir ve jüri toplantısına
getirilir. Değerlendirme toplantısı bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar
üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan yapılır. Yarışma sonuçlandıktan sonra ödül,
sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılarak ilan edilir.
t) Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda/salonlarda; ultra HD 4K 3840×2160
piksel çözünürlüklü 42/55 inç bir veya daha fazla LCD TV/monitörde sunulacaktır.
u) Mevcut (Covid-19) Pandemi tedbirleri kapsamında jüri üyeleri belirlenen jüri tarihinde bir
araya gelerek bir salonda toplanamaz ise değerlendirmeyi elektronik ortamda (online)
puanlama sistemiyle yapabilecektir.
v) Yarışma sonuçları web ustalardanmiras.konya.bel.tr / ve www.konya.bel.tr sitesinden ilan
edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla
bildirilecektir.

7) Telif (Kullanım) Hakları:
a) Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan
çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve
25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma
iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait
olacaktır.
b) Ödül, sergileme ve satın almaya değer görülen eser sahipleri, iş bu şartnamede belirtilen
ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan
eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne
nam altında olursa olsun Konya Büyükşehir Belediyesi’nden herhangi bir talepte
bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi; ödül ve sergileme alan
eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla
ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin
olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
c) Sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Konya Büyükşehir Belediyesi’nin arşivlerinde
kalacaktır. Yarışmacılar, söz konusu fotoğraflar için bu şartnamede belirtilen ödül ve
sergileme bedeli mukabili bahse konu fotoğraflarından doğan telif haklarını Konya
Büyükşehir Belediyesi ‟ne devretmeyi kabul ve taahhüt ederler. Anılan fotoğraflar, yarışma
sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Konya Büyükşehir
Belediyesi ‟nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği
gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında
kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır);
kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser
sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor
firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını
kabul etmektedir.
d) Konya Büyükşehir Belediyesi; yarışmada ödül alan ve satın aldığı fotoğrafların başka
amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
e) Yarışmaya gönderilen fotoğraflar yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
fotoğrafların gönderilmesi durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki
sorumluluğu katılımcıya aittir.
f) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
g) Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin
kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi‟nden itibaren 1 (bir) yılın
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi
bir talebi olamaz.
h) Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden
geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek
hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları
adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu
kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Konya
Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
i) Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale
edilmemiş orijinal dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna
gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
j) Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin
www.konya.bel.tr web adresi Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin ve bağlı bulunulan daire
başkanlıklarının Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı
ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanabilecektir.
k) Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu
yetkilidir.
l) Katılımcılar; Konya Büyükşehir Belediyesi ustalardanmiras.konya.bel.tr / adresine üye
olmak ve fotoğraflarını yüklemekle meydana gelebilecek hukuki ya da yasal sorunlardan
şahsen sorumlu olduklarını kabul etmiş, yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
Yine bu kapsamda herhangi bir bedel talep etmeksizin fotoğraflarının Konya Büyükşehir
Belediyesi ‟nin tüm çalışmalarında ve ticari kazanç sağlanmayan ortamlarda gösterilmesine
izin verdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma
fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine
sonradan itiraz hakkı yoktur.

8) Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
b) Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi,
ustalardanmiras.konya.bel.tr / adresinden yönlendirmeler izlenerek
c) Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin ustalardanmiras.konya.bel.tr / sayfasına fotoğrafları
yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan
sonra sistemde belirtilen aktivasyon yöntemi takip edilerek olunabilecektir.
d) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
e) Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz (çerçevesiz) ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf
üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb ‘den az olmamalı, 4 Mb‟yi
de geçmemelidir. Fotoğrafların kısa kenarı en az 2400 piksel çözünürlükte olmalıdır.
Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. Şartları taşımayan fotoğraflar
değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
g) Her bir fotoğraf dosyasının ismi en fazla 25 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ġ,
Ö, ġ, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, Ģ, ş,ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Alt çizgi ( _ )
kullanılabilir.
İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde [email protected] adresinden veya 0332.352 81
11’den 8543 nolu telefondan iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede
giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek
olası sorunlar için Konya Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

9) Yarışma Takvimi:
Yarışmaya Başlangıç Tarihi: 03.07.2020
Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 04.09.2020 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 07.09. 2020
Sonuç Bildirim Tarihi: 09.09.2020
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : 15.09.2020( Ödül Salonu ve saati duyurulacaktır.)

10) Seçici Kurul: (Alfabetik sırayla)
1-Ahmet Yalçın-Konya Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi
2- Hakan BAHÇECİ- Fotoğraf Sanatçısı(AFIAP)
3- Kerim Arı- Fotoğraf Sanatçısı(AFIAP)
4- Mikdat Besni- Fotoğraf Sanatçısı
5- Prof. Dr. Savaş Şener- Fotoğraf Sanatçısı(EFIAP)
(Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır.)

11) Ödül-Sergilemeler:
Birincilik 10.000 TL
İkincilik 7.500 TL
Üçüncülük 5.000 TL
Mansiyon 1.000 TL (3 Adet)
Sergileme (En fazla 36 adet) 250 TL
Satın Alma 250 TL (En fazla 10 adet)

12) Yarışma İletişim: Bayram Çarkçıgil
Telefon: 0332 352 81 11 Dahili: 8543
E-posta: [email protected]
Web: konya.bel.tr — ustalardanmiras.konya.bel.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin