Üniversiteliler Arası Takvim Tasarım Yarışması

Üniversiteliler Arası Takvim Tasarım Yarışması

ATO, üniversite öğrencilerini girişimciliğe özendirmek amacıyla “Takvim Tasarım Yarışması” düzenliyor. Yarışma sonucunda seçilecek eser, 2019 yılı takvimi olarak duvarları süsleyecek.

ANKARA TİCARET ODASI
2019 YILI DUVAR TAKVİMİ TASARIMI YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

1. Konu ve Amaç
Bu yarışmanın konusu; yerli ve milli üretim, üretici, tüketici ve aracı arasındaki değiş-tokuş olgusunu, ticaret ve ticareti, Ankara’nın tarihi ve kültürel değerleri ekseninde ortaya koyan bir duvar takvimi tasarımıdır.

Bu yarışmanın amacı, Ankara Ticaret Odası’nın kurumsal kimliği üzerinden misyonuna ve vizyonuna uygun olarak Ankara’nın kültürel ve tarihi değerlerini ticaret vurgusuyla ortaya koyan duvar takvimi tasarımının yapılmasıdır. Buna bağlı olarak tasarlanacak duvar takvimi farklılık ve farkındalık sağlayacak, özgün ve ilgi çekici bir mecra olarak değerlendirilmelidir.

2. Takvimin Kullanım Alanları
Yarışma sonucunda seçilen tasarımın takvim olarak basımı gerçekleştirilerek, Ankara Ticaret Odası tarafından dağıtımı yapılacaktır.

3. Yarışma Koşulları
3.1. Genel Hususlar

– Yarışma, Ankara’daki kamu ve vakıf üniversitelerinin İletişim Fakülteleri, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü, Grafik Tasarım alanlarında eğitim gören ön lisans ve lisans öğrencilerinin katılımına açıktır.

– Yarışmacılar, yarışmaya sadece bireysel olarak katılacaklardır. Her tasarımcı herhangi bir
yarışmada (sosyal medya, youtube vb. platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) ödül almamış ya da sergilenmemiş bir (1) adet eser ile katılabilir.

– Ankara Ticaret Odası (ATO) logosunun, tasarım üzerinde görünür ve uygun bir yerde yer alması gerekmektedir. Ayrıca Ankara Ticaret Odası’nın 95. yıl logosu da takvimde kullanılmalıdır. İlgili logolar https://www.atonet.org.tr/ato-ya-bakis/kurumsal-kimlik adresinden temin edilebilir.

– Katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

– Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorumluluktan yarışmacı sorumludur.

– Katılımcıların, ıslak imzalı katılım formunu doldurarak Ankara Ticaret Odası’na teslim etmeleri zorunludur. Formu dolduran ve teslim eden katılımcılar yarışma şartname hükümlerini de aynen kabul ederler.

– Katılım formunu teslim eden katılımcılar, yarışmaya katıldıkları eserlerin, özgün ve kendilerine ait olduğunu, bu eser ya da eserlerin daha önce hiç bir yerde sergilenmediğini, hiç bir yarışmaya katılmadığını kabul etmiş sayılır. Katılım formu bulunmayan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları taşımayan tasarımlar, ödüle veya sergilemeye değer görülmüş olsalar bile yarışma dışı bırakılır.)

– Başvuru eserinin daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye (sosyal medya, youtube vb.
platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin
adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Ayrıca esere ait görseller belge niteliği taşıyacağından görsellerde herhangi bir düzenleme yapılmamalı, görseller ile eserin aslı uyumlu olmalıdır. Bu hususların ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.

– Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü takdirde yarışma sekretaryası aracılığıyla katılımcılardan ek bilgi veya eserin farklı görsellerini talep edebilecektir.

– Kazanan tasarımın sahibinden takvimlerin dağıtımında kullanılacak karton çanta için takvim tasarımı ile aynı kurumsal yapıda ve dilde ayrıca tasarım istenecektir. Bu tasarımlar yarışmada sunulmayacaktır.

– Seçici kurul, gerek gördüğünde tasarım sahibinden tasarım üzerinde değişiklik yapmasını
isteyebilir. Bunun için Ankara Ticaret Odası tarafından ilan edilen ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

– Takvim çalışmalarında renk ve teknik kullanımda herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır. Çalışmalar 300 dpi çözünürlükte olacaktır.

– Tasarımın ölçüsünde ve takvimin kullanım şeklinde herhangi bir sınırlama olmayacaktır.

– Tasarımların dijital orijinali, Adobe Illustrator (.ai) veya Photoshop (.eps) veya Photoshop (.psd ) veya Photoshop (.tiff) versiyonlarından biri ile program uzantısı belli olacak, layerları açık olacak şekilde çalışılmalıdır.

– Ödül alan tasarımların dijital orijinali, yarışma sonuçları ilan edildikten sonra, seçici kurul
tarafından istenecektir. Çalışma orijinali herhangi bir sıkıştırma yapılmadan, fontlar convertlenerek CD, DVD veya USB kaydı yapılıp teslim edilmesi gerekmektedir.

– Seçici Kurul, değerlendirme sonunda ödüle değer tasarımları yedekleri ile birlikte seçecektir. Yedek tasarımlar, asile geçmediği takdirde herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

– Ödüle değer eser bulunamaması halinde ödülleri dağıtmamak seçici kurulun takdirindedir.

– Ankara Ticaret Odası, seçici kurulun seçtiği tasarımları kullanıp kullanmama hakkını saklı tutar.

– Taahhütlerin yerine getirilmemesi, başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun Ankara Ticaret Odası tarafından tespit edilmesi halinde, ödeme yapılmaz, yapılmış bir ödeme var ise yasal faizi ile Ankara Ticaret Odası’na iadesi istenir.

– Katılımcılar, yarışma katılım formunu imzalayarak yarışma şartnamesinin tüm koşullarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılırlar.

– Ankara Ticaret Odası gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.

3.2. Başvuru Koşulları

– Başvurular; katılım formu, öğrenci kimlik fotokopisi veya güncel öğrenci belgesinin orijinali ve bu şartname ile yapılacaktır.

– Katılım formu ve şartname adresinden temin edilebilir.

– Başvurular Ankara Ticaret Odası-Kurumsal Danışmanlık ve Medya İlişkileri Müşavirliği’ne
(Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 5/A Çankaya-ANKARA) elden teslim edilebileceği gibi kargo veya posta yolu ile de gönderilebilecektir. Belirtilen son başvuru tarihinden sonra
getirilen/gönderilen tasarımlar yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Elektronik ortamda yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir

– Tasarımlar üzerinde sadece rumuz bulunacaktır. Tasarımlar üzerinde yarışmacının kimliğini
belirten ad, imza vb. işaretler bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

– Yarışma şartnamesinin her bir sayfası imzalanarak bir zarfın içerisine konulacak ve zarfın üzerine 8 harf/rakamdan oluşan rumuz ve “FORMLAR” kelimesi yazılacaktır.

– Tasarımlar da ayrı bir zarfa konulacak ve bu zarfın da üzerine aynı rumuz ve “TASARIMLAR” yazılacaktır. Aynı şekilde teslim edilen dijital kopyaların (USB, CD) üzerine de rumuz ve “TASARIMLAR” yazılacaktır.

4. Telif (Kullanım) Hakkı
– Yarışmada ödül alan, satın alınan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran Ankara Ticaret Odası ile eserin sahibine aittir. Bu eserler ve Dijital/Sayısal kayıtları Ankara Ticaret Odası’nın arşivinde kalacaktır.

– Yarışmaya katılan, ödül ve sergilemeye değer bulunan tüm tasarımlar bedelsiz ve süresiz olarak Ankara Ticaret Odası’na ait olacak, iade edilmeyecektir. Ankara Ticaret Odası yarışma yolu ile elde ettiği bu tasarımları, televizyon, internet, sosyal medya ve diğer her türlü dijital ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ulusal ve uluslararası mecralarda haber yapma hakkına sahip olacaktır.

– Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin telif ve yayın haklarını süresiz olarak Ankara Ticaret Odası’na vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarımın; çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakları ile adın belirtilme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını Ankara Ticaret Odası’na devrettiğini kabul ve taahhüt eder.

– Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin üçüncü kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması durumunda Ankara
Ticaret Odası’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.

– Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler Ankara Ticaret Odası tarafından kitap, dergi, bülten, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda tasarımcı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Ankara Ticaret Odası bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.

– Gönderilen tasarımların tamamı yarışmacıya ait olmalıdır. Başkasına ait tasarımların olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Tasarımcı yaptığı tasarım içerisinde kullanacağı çizim, fotoğraf, renk vb öğelerin telifsiz veya telifinin ödenmiş olduğundan emin olmalıdır.

– Yarışmaya gönderilen tasarımlarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın yukarıda bahsi geçen mecralarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

– Ankara Ticaret Odası, gerekli gördüğü durumlarda katılımcıdan tasarımların asıl çalışma
dosyalarını isteyebilir.

5. Seçici Kurul
– Seçici Kurul; 3 (üç) akademisyen/sanatçı/reklamcı, 4 (dört) Ankara Ticaret Odası temsilcisinden oluşacaktır.
– Yarışmanın seçici kurul üyeleri, son başvuru tarihinden (31 Ekim 2018) sonra
adresinden duyurulacaktır.
– Seçici Kurul toplantısı için en az beş üyenin katılımı gereklidir.
– Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul üyesi bulunmaması halinde yeterli sayıda yedek üye çağırılabilir.

6. Yarışma Takvimi
– Yarışma Başlangıç Tarihi : 03 Ekim 2018, Çarşamba
– Son Katılım Tarihi : 31 Ekim 2018, Çarşamba
– Sonuç Bildirimi : 07 Kasım 2018, Çarşamba
– Ödül Töreni : 23 Kasım 2018, Cuma

7. Değerlendirme
– Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koşuldur. Çalışmalar, kavramsal yaklaşım, estetik bütünlük ve konuya bağlılık açısından değerlendirilecektir.
– Seçici Kurul, 4 Başarı Ödülü belirler.
– Seçici Kurul değerlendirme sonucu, Ankara Ticaret Odası’nın
adresinde duyurulacaktır.
– Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi dereceye layık bir eser öngörülmediği takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan eserler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.

8. Ödüller
Birincilik Ödülü 7.500.- TL
3 Kişiye Mansiyon 2.500.- TL/kişi

Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir. Ödüller birden fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir.
Seçici kurulun ödüle ve sergilenmeye değer gördüğü tasarımların sahiplerine katılım belgesi
verilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ankara Ticaret Odası
Kurumsal Danışmanlık ve Medya İlişkileri Danışmanı
Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 5/A Söğütözü-Çankaya/ANKARA
Tel: (312) 201 82 95
E-posta: ozun.gorgulu@atonet.org.tr

BAŞARILAR DİLERİZ.