Üniversitelerin 3. sınıf, 4. sınıf, yüksek lisans ve doktora dönemi öğrencilerine Eğitmen-Mentor Bursu

Üniversitelerin 3. sınıf, 4. sınıf, yüksek lisans ve doktora dönemi öğrencilerine Ocak 2020 – Aralık 2020 döneminde 12 ay süreyle sağlanması planlanan Eğitmen-Mentor Bursu desteği sağlanacaktır.

MİLLİ TEKNOLOJİ BURSLARI
EĞİTMEN-MENTOR BURSU

Genel Anlayış ve Kurallar
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, her eğitim döneminde Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine
katkı sağlamak konusunda istekli, ihtiyaç sahibi ve çalışmalarında gayret gösteren üniversite,
yüksek lisans ve doktora öğrencilerine belirtilen süre boyunca burs desteği sağlamaktadır.
Eğitmen-Mentor Bursu programı kapsamında; kabul edilen üniversite, yüksek lisans ve
doktora öğrencilerine Ocak 2020-Aralık 2020 döneminde 12 ay süreyle aylık 750 TL eğitim
desteği verilmektedir.

Burs programına yapılan başvurular, Türkiye Teknoloji Takımı Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilmektedir.

Vakıf tarafından sağlanan burslar karşılıksız olup, üniversitelerde öğrenimlerine devam
etmekte olan bursiyerlerden vakıf bünyesinde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde bir yıl
boyunca verilecek eğitimlerden en az iki tanesinde eğitmenlik yapması veya eğitim vermediği
dönemlerde Deneyap Teknoloji Takımlarına takım mentorluğu yapması beklenmektedir. Bu
kapsamda bursiyerler aktif görev aldıkları proje için haftalık 4 saat ayırma yükümlülüğündedir.

Burs Tahsis Kriterleri
Eğitmen-Mentor Bursu Kapsamında Yükseköğretim Burs Tahsisi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, yükseköğretim seviyesinde;

a) Yükseköğretim kurumlarının 4 yıllık lisans programlarının 3. ve 4. sınıflarında veya
yüksek lisans ve doktora programlarında eğitimlerine devam eden öğrencilere burs
verir:

b) Burs tahsisi ve başvuruların değerlendirilmesinde, Türkiye Teknoloji Takımı tek yetkili
mercii olarak haklarını saklı tutar.
• Deneyap Teknoloji Atölyelerinde Ocak 2020 – Aralık 2020 eğitim başlıkları ve tarihleri
aşağıdadır.

Ocak 2020 – Ekim 2020 döneminde verilecek eğitimler
– Şubat 2020 – Nisan 2020: Enerji Teknolojileri (2018 dönemi 7. eğitim)
– Nisan 2020 – Haziran 2020: Mobil Uygulama ve Programlama (2018 dönemi 8.eğitim)
– Haziran 2020 – Ağustos 2020: Yapay Zeka (2018 dönemi 9. eğitim)
– Eylül 2020 – Aralık 2020: Havacılık ve Uzay (2018 dönemi 10. eğitim)
– Şubat 2020 – Mayıs 2020: Tasarım ve Üretim (2019 dönemi 1. eğitim)
– Mayıs 2020 – Ağustos 2020: Robotik ve Kodlama (2019 dönemi 2. eğitim)
– Eylül 2020 – Aralık 2020: Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti (2019 dönemi 3. eğitim)

• Bursiyer adayının önbilgi ve ilgisi doğrultusunda yıl boyunca seçeceği 2 eğitimde
eğitmenlik veya mentörlük yapması beklenmektedir.
– Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ilgili eğitim öncesinde eğitim verilecek eğitmenler Eğitmen Eğitimi ile eğitim içeriklerinin ortaokul ve lise yaş grubuna
aktarılmasına yönelik pedagojik kapsamda eğitilirler.

Eğitim Verme Süreci
Deneyap Teknoloji Atölyeleri eğitimleri cumartesi veya pazar günleri öğleden önce veya
öğleden sonra olmak üzere 4 farklı seans olarak verilir. Eğitmen-mentor bursiyerinin haftalık 4
saat eğitim vermesi beklenmektedir.

Bursiyer Yükümlülükleri ve Bursun İptali
Yükseköğretim Bursları

Yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam etmekte olan üniversite öğrencisi
bursiyerlerden, kendilerinin sorumlu olarak belirlendiği teknoloji takımının eğitim
faaliyetlerine destek vermeleri beklenmektedir.

Bu koşullara ek olarak, ortaöğretim ve yükseköğretim burs programları çerçevesinde:
Bursiyerin, eğitim vermeyi kabul ettiği eğitim programı döneminde eğitmen eğitimine
katılmaması veya eğitim süreci boyunca 2 defadan fazla mazeretsiz şekilde katılım
göstermemesi durumunda bursu iptal edilir ve dahil edildiği teknoloji takımının eğitim
programından çıkarılır. Eğitim programları, ortaöğretim ve lise öğrencilerine yönelik
teorik ve pratik dersler ile kamp programlarını kapsayıp, bunların dışında program
kapsamında sunulan diğer etkinlik ve çalışmaları da içerir.
Bursiyer, her yıl burs başvuru döneminde acılacak burs programına başvuru yapmak
zorundadır.

Bursa dair her türlü bilgi öğrenciye e-posta yoluyla ulaştırılır. Bu nedenle Türkiye
Teknoloji Takımı Vakfı’na verilen bilginin doğruluğu ve güncelliği büyük önem
taşımakta olup; zamanında başvurusunu yenilemeyen öğrenci burs hakkını tamamen
kaybeder.

Bursiyer tahsilini bitirdiğinde, durumu en geç bir ay içinde Türkiye Teknoloji Takımı
Vakfı’na bildirmeye, diploma/mezuniyet belgesini vakıf yetkililerine ibraz etmeye
mecburdur.

Vakıf gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını
araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe
aykırı bir hususun tespit edilmesi hâlinde bursu kesilir.
Gerçeğe aykırı beyan nedeniyle bursu kesilen öğrenci vakfın hiç bir yardım ya da
hizmetinden faydalandırılamaz.

Vakıf, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda, ilgili yasal süreçlerin işletilmesi
hakkını saklı tutar. Vakıf tarafından bu öğrencilere ödenen bursların tahsil edilip
edilmeyeceği Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır.

Öğrencinin burs başvurusundan sonra beyanında meydana gelen değişiklikleri o
öğretim yılına ait tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar Vakfa yazılı olarak bildirmesi ve
belgelendirmesi halinde bu durum dikkate alınır.

Bursiyer burs aldığı dönem içerisinde gerçekleştireceği uzun dönemli yurtdışı
seyahatlerini ve bu seyahatlerin kapsamını burs başvurusu sürecinde Vakfa bildirmekle
yükümlüdür. Vakıf böyle bir durumda bursu iptal etme hakkını saklı tutar.

Burs tahsisi yapılan öğrenci, metni Vakıfça hazırlanan taahhütnameyi kendisi ve reşit
olmadıysa velisi imza ettikten sonra Vakfa vermekle yükümlüdür.

Herhangi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile
kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanların bursları kesilir.

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası
alanların bursları, ceza aldığı tarih itibarıyla kesilir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, gerekli gördüğü koşullarda verdiği bursu gerekçe
belirtmeksizin iptal etme hakkını saklı tutar.

Öğrenimini tamamlayan her burslu, Vakıf tarafından kendisine yapılan ödemeler
tutarını, hayata atıldıktan sonra en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı aracılığı ile burs vermeyi ya da başkasının Türkiye
Teknoloji Takımı Vakfı’na bağış yapmasını sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak
kabul eder.

Milli Teknoloji Burs Programı, bu sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda
yürütülür.

https://turkiyeteknolojitakimi.org