Üniversiteler Arası Fikri Olana Son Çağrı Yarışması

Katılım Koşulları

1. Yarışmacı, başvuru yapmadan önce www.remax.com.tr sitesinde yer alan Üniversiteler Arası Fikri Olana Son Çağrı Yarışması hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyarak onaylamak suretiyle yarışmaya katılmaktadır.

2. Yarışmacı, Başvuru Forumu’nda vermiş olduğu tüm bilgilerin kendisine ait olduğunu ve herhangi bir gizlilik arz etmediğin beyan eder.

3. Yarışmacının RE/MAX ile paylaştığı bilgilerin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesinden ve/veya fikir/proje ve/veya taslak çalışma üzerinde üçüncü kişilerce hak talep edilmesinden ve/veya üçüncü kişilerce bu fikir /proje ve/veya taslak çalışmasının kullanımından, tescilinden vb. durumlardan dolayı hiçbir şekilde yarışmayı düzenleyen kuruluş olan RE/MAX sorumlu olmayacaktır.

4. Yarışmacı, Üniversiteler Arası Fikri Olana Son Çağrı Yarışması kapsamında ileteceği fikir/projenin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş, özgün bir çalışma olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşlardan alıntı yapmadığını beyan ve taahhüt eder. İşbu maddeye aykırı davranması halinde Yarışmacı, üçüncü kişiler tarafından RE/MAX’e yöneltilecek her türlü talep/dava ve itirazlardan münhasıran sorumlu olduğunu, söz konusu talep/dava ve itirazlar nedeniyle RE/MAX’in uğrayacağı her türlü zararı RE/MAX’in ilk talebi halinde derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5. Yarışmacı, yarışma kapsamında RE/MAX için yaratacağı fikir/projenin RE/MAX’ in saygın kurumsal kimliği ile bağdaşmayan ve buna zarar getirecek hususlar içermeyen ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6. Yarışmacı ileteceği fikir/projenin, orijinal ve özgün olmaması, herkes tarafından bilinen ve öngörülebilen uygulamalara ilişkin olması, dünyada ya da Türkiye’de mevcut ya da yakın gelecekte zaten hayata geçirilecek gayrimenkul uygulamalarından ayırt edici bir özelliğinin olmaması, teknolojik gelişmeler doğrultusunda hali hazırda şekillenen ve yakın bir gelecekte uygulamaya alınması kuvvetle muhtemel olan bir uygulamaya ilişkin olması hallerinde, bu fikrin RE/MAX tarafından aynen ya da geliştirilmiş olarak kullanılmasına herhangi bir itirazı olmayacağını peşinen kabul eder.

7. Diğer taraftan, yarışmacının, hali hazırda RE/MAX’in tüm dünya çapındaki yaygın franchise ağı ile sunduğu gayrimenkul hizmetleri kapsamında zaten kullanılan, uygulanan, bilinen, üzerinde çalışılan, proje aşamasında olan, geliştirilen tüm fikir ve projeleri bilmesi mümkün olmadığından, başvurusuna konu fikir/projenin ileride RE/MAX tarafından haksız olarak kullanıldığı iddiasında bulunmayacağını ve bu kapsamda herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını işbu başvuruyu yaparken kabul etmiştir.

8. Yarışmacı, RE/MAX’in de içinde yer aldığı gayrimenkul sektörü ile alakalı başka firmalara ve/veya RE/MAX’in rakip firmalarına hiçbir surette yarışma konusu ve finale kalan fikir/projeyi vermeyeceğini, paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

9. Yarışmada finale kalan proje katılımcıları FİNALİST olarak yarışmaya devam edecektir.

10. FİNALİSTLER, www.remax.com.tr sitesinde duyurulacaktır.

11. FİNALİST; gerek yarışma kapsamında yarattığı fikir/proje ile ilgili bilgileri ve gerekse RE/MAX’in faaliyetleri ile ilgili olarak öğreneceği ticari sırları, RE/MAX’in çeşitli alanlarda kullanmakta olduğu metodları, çalışma biçimlerini, iş hacimlerini, hazırlanmış ve hazırlanmakta olan projeleri, fikri hakları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere RE/MAX’e ait olan her tür bilgi ve belgeleri hiçbir şekil ve surette kullanmamayı, kurum ve kuruluşların yararına kullandırmamayı, üçüncü kişilere açıklamamayı, bu sır saklama yükümlülüğüne uyacağını, fikir/projenin ve diğer her türlü gizli bilgi ve belgenin gizliliğini sağlayarak titizlikle saklayacağını, bu hususta her önlemi alacağını, gizlilik esaslarına uygun hareket edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

12. RE/MAX yarışma kapsamında takvimini, ödülleri, jüri üyelerini, seçme kriterlerini ve bu yarışma kapsamında ilan edilen diğer maddeleri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

13. RE/MAX, ürün ve hizmetleri hakkında tüm katılımcılara e-posta, SMS ve telefon gibi araçlarla bilgilendirme yapabilir.

Başvuru sayfası: