Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Hazırlık Çalıştayı

Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Hazırlık Çalıştayı

Tübitak 2229 Kodlu “Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı” 2017/2. dönemi kapsamında “Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Hazırlık Çalıştayı” isimli yeni bir etkinlik için başvuru yapılmıştır. 24-30 Eylül 2017 tarihleri arasında Rize/Çayeli Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde yapılması planlanan çalıştaya, Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının 3. sınıfında okuyan başarılı 30 öğrenci davet edilecektir. Destek alındığı takdirde katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri etkinlik bütçesinden karşılanacaktır. Başvuru ve kayıt menüsünden 10.09.2017 tarihine kadar başvuru yapılabilir.

Hedef Kitle

Etkinliğin hedef kitlesini; Eğitim Fakültelerinin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dallarının 3. sınıflarında okuyan lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Katılımcılar çalıştay sonunda, Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı 2017_2. Dönem başvurusuna (02 Ekim 2017 – 31 Ekim 2017 ) sunulabilecek bilimsel bir fikri proje önerisi haline getirebileceklerdir. Ayrıca, katılımcıların etkinlik boyunca elde edecekleri bilgi ve becerileri 3. ve 4. Sınıflarda alacakları derslere (Öğretmenlik Uygulaması, Fen Eğitiminde Proje geliştirme) yansıtabilmelerine fırsat sağlanması amaçlanmaktadır.

Etkinlikle ilgili duyuru afişleri, sosyal medya ve ilgili Bölüm Başkanlıkları aracılığıyla katılımcı adayı öğrencilerle paylaşılmıştır. Bu yolla, programlanan çalıştay kapsamında yukarıda sıralanan konulara ilgisi olan Fen Bilgisi Eğitimi Lisans öğrencilerinin https://lisansogrenciprojesi.wordpress.com web adresinden Başvuru Formunu en geç 10.09.2017 günü saat 23:59’a kadar doldurmaları istenmiştir. Bu başvuru formuna çalıştay web sayfasından ulaşılabilir. Başvuru formunun sonunda katılımcıların çalıştay sonunda geliştirdikleri proje önerilerini Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı 2017_2. Dönem başvurusuna (02 Ekim 2017 – 31 Ekim 2017 ) sunmaları gerektiğine ve sonrasında başvuru sayfasından alacakları çıktının bir örneğini düzenleme kuruluna ulaştırmaları gerektiğine yönelik bir taahhüt olacaktır. “Bideb 2209-A Fen Bilgisi” adlı sosyal medya hesabı açılmıştır. Etkinliğin adlı hem yaygın etkisini arttırabilmek hem de ülke çapındaki farklı üniversitelerde okuyan öğrencilere nicelik ve cinsiyet açısından fırsat eşitliği sağlayabilmek amacıyla, her kurum için 2 bayan ve 2 erkek olmak üzere 4 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Bu şekilde etkinlik için en çok başvuru yapılan 7 üniversiteden asil olarak 28 ve diğer üniversitelerden yedek olarak 14 katılımcının seçilmesi planlanmaktadır. Bundan önce Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde koordinatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Küçük’ün yapmış olduğu “Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Öğrencilerine Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı – 1,2,3,4” isimli çalıştaylara kısa sürede çok sayıda aday başvuru yaptığından, mevcut çalıştay için de yeterli başvurunun yapılacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı 2016_2. Dönem başvuru sonuçlarında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden 8 tanesinin danışmanlıklarını Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin yaptığı toplam 23 proje destek almıştır. Bu bağlamda katılımcılara danışmanlık yapacak olan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri, Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı hakkında yeterli bilgi ile projelere danışmanlık yapma hakkında yeterli deneyime sahiptir. ) Bu süreçte, katılımcıların doldurdukları başvuru formundaki yazılı beyanları esas alınmak koşuluyla; (i)yabancı dil seviyeleri ile bilgisayar okuryazarlık düzeylerinin iyi, (ii) akademik not ortalamalarının yüksek olması ile (iii) bir proje fikrine sahip olma ve bu fikri gerekçelendirebilme (iv) daha önce benzer bir etkinliğe katılmamış olma (v) daha önce Bideb 2209-A’dan proje almamış olmak, öncelikli tercih sebebi olacaktır.

Kapsam

Etkinliğin amacı;

Bu etkinliğin temel amaçları:

Katılımcıları;

a)Bilimsel kariyer yapmaya yönelik teşvik etmek,

b)Bilimsel sorgulama ve araştırma yapmaya yönlendirmek,

  1. c) Bilimsel çalışmalarda etik sorunlar hakkında bilgilendirmek,
  2. d) Bilimsel bir çalışmayı planlama, uygulama ve yürütmelerini sağlamak,

e)Kendilerine sağlanan danışmanlık hizmetini içselleştirerek, ilerleyen yıllarda kendi öğrencileriyle yapacakları çalışmalara yansıtabilmekle ilgili bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamaktır.

 

Etkinliğin özel amaçları ise;

Bu çalıştay sonunda katılımcılar;

  1. a) Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı 2017_2. Dönem başvurusuna (02 Ekim 2017 – 31 Ekim 2017 ) sunulabilecek bilimsel bir fikri proje önerisi haline getirebilecek,
  2. b) Problemin çözümüne yönelik bilimsel yaklaşımların farkında olacak ve bağlama uygun bilimsel yaklaşımlar geliştirebilecek,
  3. c) Problemi araştırmak amacıyla proje tasarımı ve planlamaya yönelik temel becerileri kullanabilecek,
  4. d) Projeye yönelik çalışma ekibi oluşturabilecek,
  5. e) İlgili süreçte gözlem yapma, ölçme araçlarının geliştirilmesi ve elde edilecek bulguları sınıflama, elde edilen bu bulguları yorumlama yeterliği kazanabilecek,
  6. f) İlgili yorumlara dayalı olarak ve literatürle karşılaştırmalı tartışmalarla sonuç çıkarma becerisine sahip olabilecek,
  7. g) Problemin çözümüne karşılık gelen sonuç hakkında karar verebilecek ve sonucun genellenebilirlik düzeyini belirleyebilecek,
  8. h) Proje raporlama becerisi kazanabilecek ve projenin yazılı, görsel ve sözel sunumu için ilgili yeterliklere sahip olabilecektir.

 

Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki huzur ve sosyal barışın sağlanmasında, bireylerin sosyalleşmesi ve toplumsal hayata hazırlanmasında, toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenler başrol oynamaktadırlar. Yaşadığımız yüzyılda bütün ülkeler nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için öğretim programlarında köklü değişiklikler yapmaktadırlar ve bu konuda birbirleriyle yarışır hale gelmişlerdir.  Bu alanlarda birçok projeler ve çalışmalar yapılarak yayınlanmaktadır. Yeni nesillerin niteliği de hiç kuşkusuz onu yetiştiren öğretmenlerin niteliği ile özdeş olacaktır. Bu bağlamda öğretmenlerin eğitimdeki gelişmeleri ve yenilikleri sürekli takip etmeleri,  kendilerini geliştirmeleri ve yetiştirmeleri gerekmektedir. Kısacası öğretmenlerin dünyadaki gelişmeleri özellikle eğitim alanındaki yenilikleri takip ederek bunları kendi öğrenme-öğretme süreçlerine entegre edebilmeleri önemlidir.

Bunun yanı sıra, öğretmenlerin süreç içerisinde karşılarına çıkabilecek problemlerin üstesinden gelebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları, süreci planlayıp, yönetmeleri ve problemi çözüme ulaştırmaları öğrenme-öğretme sürecinin anlamlılığı için oldukça önemlidir. Bu anlamda öğretmen adaylarının hizmet öncesi dönemde, bu süreçleri tecrübe edebilecekleri bir proje deneyimi yaşamaları sağlanmalıdır. Bu süreç öğretmen adaylarının, hem kendi mesleki gelişimleri hem de öğretmen olduklarında, öğrencilerine de bu becerileri kazandırabilmeleri açısından önemlidir. Tübitak 4006 Bilim Fuarları kapsamında okullarda yürütülen toplam 20 projenin en az 10 tanesinin araştırma-geliştirme projesi olması beklenmektedir. Diğer taraftan bu alan da yapılan çok sayıda çalışmada öğretmenlerin, tasarım ve tanıtım türündeki projeleri yapabilmelerine karşılık araştırma-geliştirme projelerini beklenen düzeyde gerçekleştiremedikleri ortaya çıkmaktadır. Bu durumda öğretmen adaylarının özellikle proje yürütmeye yönelik önerilen türden bilimsel etkinliklere katılmalarının gerekçesini oluşturmaktadır.

2013 yılında yenilenen fen bilimleri öğretim programında, her bir sınıf seviyesindeki öğrencinin farklı türden bilimsel sorgulamalar yapması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, 3-4. sınıflar için yapılandırılmış, 5-6. Sınıflar için rehberli ve 7-8. sınıflar için ise açık uçlu sorgulama sürecinin işletilmesi istenmektedir. Yine de, yapılan çalışmalarda hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin bilimsel sorgulamayı amaçlanan doğrultuda yapamadıkları ortaya çıkmaktadır. Bilimsel sorgulama yaptırabilmek, öncelikle bilimsel düşünme ruhunu içselleştirmeyi sonra da bizzat bilimsel sorgulama yapabilmeyi gerekli kılmaktadır. Bu açıdan hizmet öncesi dönemdeki fen bilgisi öğretmen adaylarının, bilimsel bir çalışma süreci içinde olacakları etkinliklere katılmaları oldukça önemlidir. Bu tür etkinliklerden bir tanesi de Tübitak tarafından desteklenen 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programıdır. Bu program, üniversitelerimizin Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek için lisans öğreniminde yapacakları araştırma projelerine 2500 TL’ye kadar destek veren Tübitak’ın yeni burs programlarından birisidir. Bu program kapsamında desteklenen toplam proje sayısına karşın Eğitim Fakültesi öğrencilerinin desteklenen proje sayıları Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında 2013-2015 Arasında Üniversiteler / Eğitim Fakültesi bazında desteklen proje sayıları

Başvuru Dönemi Toplam Desteklenen Proje Sayısı Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Desteklenen Proje Sayısı
2013_1 Dönem 2209 A 467 6
2013_2 Dönem 2209 A 281 Sadece Üniversite ismi açıklanmış Fakülte belirtilmemiş
2014_1 Dönem 2209 A 486 7
2014_2 Dönem 2209 A 393 Sadece Üniversite ismi açıklanmış Fakülte belirtilmemiş
2015_1 Dönem 2209 A 372 6
2015_2 Dönem 2209 A 386 7

 

Tablo 1 incelendiğinde; Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bu program kapsamında desteklenen proje sayısının oldukça sınırlı olduğu görülmektedir.  Bu anlamda öğretmen adaylarının bu süreci yaşayabilecekleri, kuramsal ve uygulamalı bir bilimsel etkinliğe katılmalarının teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır. Hizmet öncesi dönemdeki öğretmen adaylarının bilimsel sorgulamanın kuramsal boyutlarının etraflıca tartışıldığı ve bilimsel bir faaliyet içinde sorgulamanın alanında uzman öğretim üyeleri rehberliğinde çok yönlü olarak tecrübe edildiği bir etkinliğe katılmaları, hem mesleki deneyim kazanmaları hem de akademik kariyer ilgileri ile seçimlerinin yönlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.

Katılımcıların çalıştay sonunda, Tübitak 2209-A – Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programına proje sunmaları etkinliğin en önemli çıktısı olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, çalıştay kapsamında ders veren eğitmenlerin sunumları kaydedilecek ve sonrasında projenin web sitesi üzerinden paylaşılarak yaygın etkisi artırılacaktır.

Etkinliğin Kapsamı:

– Bilim ve Araştırma (Bilimin Doğası ve Felsefesi)

– Proje Yönetimi

– Bilgiye Erişim

– Fen Eğitiminde Proje Yaklaşımı

– Bilimde Etik

– İletişim ve Etkinlikler

– Bilimsel Verilerin Değerlendirilmesi (İstatistik)

– Powerpoint Sunum Teknikleri ve Poster Hazırlama

– Araştırmaların Raporlanması

– Paralel Oturumlar (Fen Bilimlerinin alt konuları)

– Danışman öğretim üyelerinin kendi ilgi/çalışma alanlarına yönelik tanışma sunumları,-

Öğrenci ve öğretmenler tarafından geliştirilmiş proje örneklerinin incelenmesi,

– Proje konusunu belirleme ve hazır bulunuşluk düzeyini artırmaya yönelik görüşmeler

– Sanatsal Etkinlikler

– Sosyal Etkinlik

– Proje Önerisi Hazırlama

– Proje Uygulama- Proje Raporlama

– Proje Sunumları ve Değerlendirme

Çalıştay Yeri

Rize Çayeli Hizmet İçi Eğitim Enstitü’sünde yapılması planlanan ‘Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Hazırlık Çalıştayı’ adlı etkinlik konaklamalı olarak gerçekleştirilecektir. Enstitü içerisinde 1 adet konferans salonu, 3 adet bilgisayar laboratuvarı, 2 adet dershane, 250 kişilik yemekhane ve 125 yataklı misafirhane yer almaktadır. Bu haliyle enstitü, katılımcıların ve etkinlik personelinin her türlü ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecek rahat ve konforlu bir tesistir.