Üniversite Öğrencileri Poster Tasarım Yarışması

Sıfır Atık
Sıfır Atık Poster Tasarım Yarışması

Gençlik Projeleri Destek Programı “2020-I Genel Çağrı” Başvurusu kapsamında “Üniversiteliler El Ele, Sıfır Atıkla Yeşil Kampüse ”adlı 56404 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazanması ile proje kapsamında;
Türkiye genelinde Üniversitelerde kayıtlı olan ve tüm kademelerinde okuyan (Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencileri ve yabancı uyruklu öğrenciler de dahil) Üniversite öğrencilerimize; günümüzdeki en büyük çevre problemlerinden biri olan atık yönetimi konusunda bilinç kazandırmak, atık yönetimi hususunda ve gençlerin topluma karşı sosyal sorumluluk konusunda bilinçlendirilecek duyarlılık ve farkındalıklarının artırılması, sosyal sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerine destek olunması” ve “gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, ortak bir amaç etrafında birlikte ve uyumlu çalışma kapasitelerinin geliştirilmesi” gibi program amaçlarına da hizmet etmek amaçlanmaktadır.

Üniversitelerin bu konuda daha çok çaba sarf etmesi gerektiğinden; çok fazla kullanılmayan ancak kullanıldığı zaman etki değeri fazla olan ve görünürlüğü sayesinde, bu görüntülerin birçok alan ve ürün üzerinde kullanılması ve kullanıldığında kamuoyunda dikkat çekmesi ile oluşan farkındalık, sanat/tasanm etkinliklerini öne çıkartmaktan hareketle sıfır atık poster yarışması düzenlenmesi düşünülmektedir.
Yarışma, oluşturulacak jüri sayesinde öğrencilerimiz arasında görünür olacak ve farkındalık sağlayacaktır. Yarışmaya katılmak isteyen tüm Üniversite öğrencilerinin de aktif olması ile amaçlanan farkındalık büyük ölçüde sağlanabilecektir. Yarışma sonrasında ortaya çıkan ürünün, projenin sürdürülebilirliğini ve etki değerini arttıracaktır.

Davranış bilimi ortaya koymaktadır ki insan genetiği, kültürü ve toplumunun çeşitli oranlarda karışımından ibarettir. Bu dahilde insanın toplum içerisinde topluluk ve aidiyet bilinci içerisinde tutum değişikliği içine girdiği ait hissettiği topluluğun yazılı olmayan kurallarına uyduğunu davranış bilimi açıkça ortaya koymaktadır. Bu çerçevede üniversiteler bu toplum içerisinde toplumun genel kaidelerine uyumlu olup bunun yanında kendine has akademik aidiyeti olan ve yazılı olmayıp yaşanarak pekişen birçok değere sahiptir. Projemiz kapsamında yeşil ölçüt, sürdürülebilirlik, sıfır atık, doğaya saygı kavramlarının Üniversite öğrencileri arasında yazılı olan kurallarının yanı sıra yazılı olmayan kuralı haline getirmek istiyoruz.

Öğrencilerimiz Ülke nüfusunun beşte birini oluşturmakta olup algısal değerlendirebilme niteliği yüksek, örneklik niteliği öncü bir toplum dilimini oluşturmaktadır. Söz konusu bu öğrencilerimizin mezun olduklarında yeni haneler ve yeni işgücü olmaları noktasında hem hane halkı bende küçük- orta ölçekli işletmelerin atıkların kaynağında ayrıştırılması hususundaki algı düzeyinin artmasını sağlayacaktır.
Günümüzde insan kaynaklı olarak ortaya çıkan çevre sorunlarından bir bölümü vahsice depolanan atıklardan kaynaklanmaktadır. Atıkların yönetimi ve düzenli ve doğru tasnif doğrultusunda depolamanın önemi uluslararası sistemde sahiplenildikçe sürdürülebilir çevre koruma da o kadar iyi olacaktır. Uluslararası sistemde hem örgütlenmeler hem de ulus devletlerin sürdürülebilir, dönüşebilir projelere öncülük etmesi bilimsel alanda araştırma konusu olması ve bu yönde yapılan akademik çalışmaları öncüleyen/teşvik eden forma dönüşmesi yaşadığımız alanın sadece insanlara ait olmadığı gerçeğinin toplum nezdinde kabulü açısından önemlidir.

Sanayileşmiş ülkelerdeki üniversitelerde atık yönetim sistemi tasarımları 20 yıl önce başlamıştır. Artık atık yönetimi bir gelişmişlik seviyesini oluşturmaktadır. Çevresel değerleri etik haline getiren ülkelerde atıkların %35-%40 geri dönüştürülmekte ve ekonomiye dahil edilmektedir. Atıkların yönetimi konusu ne kadar ev hanesine ulaşırsa temiz bir dünya ufku Üniversiteler tarafından ne kadar sahiplenirse gelecek nesile temiz bir çevre bırakma gayesi de o kadar amacına ulaşacaktır. Hükümet program ve planlarında sıfır atık konusu önemli bir yer tutmakta ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının isminin; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilmesi, İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığının kurulması gibi önemli adımlar atılmıştır.

Bu gerekçeden hareketle ulusal mecrada poster yarışması düzenlenmesi, buradan seçilen ilk 100 tasarımın sergisinin açılması, yine ilk 100 eserden bir ürün kataloğu oluşturularak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, 100 eserden seçilecek tasarımlardan bazılarının farklı grafik tasarım ürünlerinde (web sitesi, mail altı tasarım, takvim, kartpostal, duvar resmi, totem vb. dış mekân reklamlarında) kullanılması vb. projenin kapsamını oluşturmaktadır. Tasarımlardan oluşturulacak ilk 100 eserin sergisi istenildiği takdirde farklı şehirlerde açılarak farkındalık düzeyi arttırılabilir.

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alandaki birçok sanatsal etkinliğini gerçekleştirmiş üniversitelerinden biri olan “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi” ve “Gençlik ve Spor Bakanlığı” kendi misyon ve vizyonları gereği farklı alanlarda birçok önemli etkinliğe imza atmış kurumlardır.
Yukarıda ifade edilen gerekçelerden hareketle bu iki kurum öncülüğünde Dünya’nın önemli sorunlarından biri olan çevre konusunda, “Sıfır Atık” temalı bir yarışma gerçekleştirmek bir ihtiyaç olarak görülmüştür.

Katılımcılardan;
Gönderecekleri posterlerin aşağıdaki temalardan biri veya birkaçı ile ilgili olması beklenmektedir.
• Sıfır Atık ve Atık Y önetimi
• Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik
• Sıfır Atık ve Çevre
• Sıfır Atık ve Gençlik
• Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm
• Sıfır Atık ve İsraf
• Sıfır Atık ve İklim Değişikliği
• Sıfır Atık ve Enerji
• Sıfır Atık ve Sürdürülebilir Kalkınma,
• Sıfır Atık ve Gönüllülük
• Sıfır Atık ve Yenilenebilirlik

YARIŞMANIN KAPSAMI
Sıfır Atık teması altında, yukarıda bahsedilen konularda farkındalık yaratma ve oluşturmayı amaçlayan tasarımların Ülkemiz kapsamında bir etkinlik çatısı altında toplanmasını kapsamaktadır.

ÖDÜLLER
Yarışma Ödülleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmek üzere hak kazanan; Üniversiteler İle El Ele Sıfır Atık İle Yeşil Kampüse Projesi Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında verilecektir. 

Yarışmada sıralamaya giren ilk on poster sahiplerine
1. Ödül Sahibine 3000 TL ve Başarı Belgesi
2. Ödül Sahibine 2000 TL ve Başarı Belgesi
3. Ödül Sahibine 1000 TL ve Başarı Belgesi
4. Başarı Belgesi
5. Başarı Belgesi
6. Başarı Belgesi
7. Başarı Belgesi
8. Başarı Belgesi
9. Başarı Belgesi
10. Başarı Belgesi
Yarışmaya katılan tüm poster sahiplerine başvuru esnasında belirttikleri email adreslerine gönderilmek
üzere katılım belgesi verilecektir.

KATILIM KOŞULLARI
• Yarışmaya katılım herkes için açık ve ücretsizdir.
• Poster gönderiminde limit yoktur. Adaylar dilediği sayıda poster gönderebileceklerdir.
• Başvuru formunda yer alan logoların kullanımı zorunludur.
• Tasarımlarda sifiratikbaibu.com adresinde belirtilen logolar dışında, herhangi bir logo, kurum adı veya işaret olmamalıdır.
• Posterlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.
• Gönderilen tasarımların üzerinde kullanılacak mesajların/sloganın dili, sadece Türkçe olmalıdır. Aksi durumda bu tarz tasarımlar değerlendirme dışı tutulacaktır.
• Posterler 5906 x 8268px, 300dpi, RGB (dikey) / 50×70 cm olarak çalışılıp, JPEG formatında gönderilmelidir. Ölçü ve DPI kriterine uygun olmayan tasarımlar değerlendirmeye girmeden elenecektir.
• Gönderilen tasarımların daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş, yayınlanmamış, ödül almamış olması gerekmektedir. Daha önce sergilenen veya sergiye katılmış olan çalışmaların başvuruları değerlendirme aşamasına geçmeden elenecektir. İlk üç çalışma belirlendikten sonra bu durum ortaya çıktığı takdirde, sırlama bir sıra atlayacak şekilde güncellenecektir. Bu durumda adayın başarı belgesi ve ödülün iadesi ile mükelleftir.
• Bu durumun tespit süreci, posterlerin internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılması, tasarımların 5 gün süre boyunca askıda kalması, benzerlik konusunda itiraz olduğunda veya tespit edildiğinde söz konusu tasarımın listeden çıkarılması ve yerine ondan sonra gelen tasarımın eklenerek duyurulması ile devam eder. Eklenen tasarım veya tasarımlar için, 2 gün itiraz süresi verilir. Eğer herhangi bir itiraz olmaz ise kesin sonuç ilan edilir. Eğer eklenen tasarımlar için de itiraz gelirse bu sürecin devam edip etmeyeceğine düzenleme kurulu karar verir.
• Etkinliğe belirtilen konuda yapılacak olan poster tasarımları değerlendirmeye alınacaktır.
• Poster tasarımı için sponsor, içerisinde ticari amaçlı logo veya görsel kullanılmamalıdır. Bunun yanı sıra siyasi, insan haklarına aykırı, cinsellik içeren sembol ve görsel içermemelidir.
• Sadece sifiratikbaibu.com internet sitesi üzerinden yapılan başvurular değerlendirilecektir. Harici bir yöntem ile iletilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde, sergi takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya sergiyi herhangi bir aşamasında iptal edebilir.
• Organizasyon yürütücüleri katılımcılara haber verme koşulu olsun olmasın, yarışma ve organizasyon ile ilgili her türlü kararı verebilir.
• Etkinliğe katılan ve tasarımları sergilenmeye değer bulunan tüm sanatçılar/tasarımcılar, bu şartnamenin hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SIFIR ATIK POSTER TASARIM YARIŞMASI

YARIŞMANIN TEMASI: “SIFIR ATIK”

TARİHLER:
Başvuru Süreci: 12.11.2021 – 15.01.2022
Jüri Değerlendirme Süreci: 17.01.2022- 21.01.2022
Sonuçların İlanı: 24.01.2021
BAŞVURU ADRESİ: sifiratikbaibu.com