Üniversite Öğrencileri Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması

Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 8
Üniversite Öğrencileri Metin Yarışması

1927 Mimarlar Derneği tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Mimarlıkta Eleştirel Okumalar
Metin Yarışması, “Yeni Üzerine Spekülasyonlar” üst başlığıyla, mimar, mimarlık ve kentin yakın
gelecekteki halleri üzerine kafa yoran, yeni olanı tartışmaya açan metinler elde etmeyi
hedeflemektedir. Açık şehir ve müşterek mekân; iklim krizi, enerji verimliliği ve kentli yaşam
pratikleri; göç hareketleri ve barınma krizi; alternatif yaşam biçimleri ve birliktelik; sayısal
gerçeklik, büyük-veri (big data) ve insan-sonrası (post-human); gelişen teknolojiler ve üretim
biçimleri; yapılı çevrenin tahribatı ve koruma; hakikat-sonrası (post-truth) ve bilgi çağı gibi
konular üzerine tartışmalar mimarlığı da şekillendirmekte ve dönüştürmektedir.
Yarışma, bu tartışma başlıklarını kapsayan ama bunlarla sınırlı olmayan gündem, söylem ve
bağlamlar çerçevesinde mimarın rolü, mimarlık disiplininin ve kentin dönüşümü üzerine
alternatif yeni yaklaşımlar ortaya koyan spekülatif metinler üretmeye çağırıyor.

1. AMAÇ
Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması’nın amacı, mimarlık öğrencilerini, ilgili literatürü
izleyerek kendi özgün görüşlerini yazılı olarak anlatmaya özendirmek ve bu doğrultudaki
çalışmaları ödüllendirmektir. Eleştirel okuma, yerleşik bir kültürün oluşması kadar, mimarlık
düşüncesi ve uygulamasının “özgürleştirici” bir nitelik kazanabilmesinin de önkoşuludur. Bu
yönde, mimarlığın düşünsel altyapısı ve varsayımları, eleştirel okuma yoluyla yeniden ve ısrarla
tartışmaya açılmalıdır

2. KOŞULLAR
a. Yarışmaya, Türkiye ve yurtdışında eğitim veren üniversitelerin lisans ve yüksek lisans
öğrencileri ile bu okullardan 2019 yılı itibariyle mezun olanlar katılabilir. Yarışma, doktora
öğrencilerinin katılımına açık değildir.
b. Yarışma, mimarlık kuramıyla ilişkilenebilen tüm disiplinlerden öğrencilerin katılımına
açıktır.
c. Yazı dili Türkçedir. Yarışmaya katılan yazılar daha önce yayımlanmamış olmalı ve
yazıda, eser sahibini tanıtan işaretler yer almamalıdır.
d. Her öğrenci yarışmaya tek bir metinle katılabilir.
e. Birden fazla yazar ortak bir metinle yarışmaya katılabilir.
f. Ödüllendirilen ve yayına değer bulunan yazılar yayımlanır; bu çalışmaların yayın hakkı
1927 Mimarlar Derneği’ne aittir.
g. Teslim edilen yazıların tamamı, sonuçların ilanından sonra, Derneğin
www.md1927.org.tr adresli web sitesinde ilgi duyanların okumasına sunulur ve açık bir
tartışma ortamı yaratılır.
h. Dernek yönetiminde görevlilerin, Değerlendirme Kurulu üyeleri ve yarışma ile ilgili
görevleri bulunanların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
i. İntihal yapıldığı belirlenen yazılar değerlendirme dışı bırakılır.

3. YAZIM ŞEKLİ
Yarışmaya gönderilecek yazılar 1000 kelimeden az, 1500 kelimeden fazla olmamalı, bilgisayar
ortamında hazırlanmalıdır. Dipnotlar ve kaynakça bu sınırın dışındadır. Yazılara, gerek
duyulursa, en fazla 5 adet olmak üzere görsel malzeme eklenebilir.
Yazılarda, TMMOB Mimarlar Odası’nın yayınlamakta olduğu Mimarlık dergisinin atıf verme
kurallarına uyulması beklenilmektedir. Bu atıf verme şeklinin detaylarına şu bağlantıdan
ulaşılabilir: http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=kosul

4. BAŞVURU
Katılımcılar başvurularını info@md1927.org.tr adresine e-posta yoluyla yapacaklardır.
Gönderilecek e-postanın konu bölümüne “Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 8” yazılacak ve iletinin
ekinde aşağıdakiler bulunacaktır.
a. Yarışma metni (Word formatında, Arial yazıtipinde,10 punto ve 1,5 satır aralığıyla,
görseller dahil 5 MB’ı geçmeyecek büyüklükte hazırlanmalıdır). Yarışma metninde yazar(lar)ın
ismi yer almamalıdır.
b. Başvuru Formu (eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış olmalı)
c. Onaylı Öğrenci Belgesi (2019 yılı itibariyle mezun olanlar için Mezuniyet Belgesi veya
Diploma)

Teslim tarihi ve saati : 10 Ocak 2020, Cuma, saat 23.59 (TSİ)

ÖDÜLLER
Yarışmanın toplam ödülü olan 7.500 (yedibinbeşyüz)TL, başarılı bulunan katılımcılara,
Değerlendirme Kurulu’nun uygun göreceği tutarlarda dağıtılacaktır.