ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ METİN YARIŞMASI

MİMARLIKTA ELEŞTİREL OKUMALAR!
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ METİN YARIŞMASI

UZLAŞMA/ÇATIŞMA!ZEMİNİ!OLARAK!MEKAN/YER

1. AMAÇ

Mimarlar Derneği 1927 tarafından 5 yıl önce başlatılan “Mimarlıkta Eleştirel
Okumalar–Metin Yarışması”nın amacı; mimarlık öğrencilerini, güncel mimarlık
konularına ilişkin kitap, makale vb. çalışmaları izlemeye ve bunları
değerlendirerek kendi özgün görüşlerini yazılı olarak anlatmaya özendirmek ve bu
doğrultudaki çalışmaları ödüllendirmektir.

Eleştirel okuma, yerleşik bir kültürün oluşması, mimarlık düşün ve uygulamasının
“özgürleştirici” bir nitelik edinebilmesinin ön-koşuludur. Bu nedenle, mimarlığın
kuramsal çatkıları, ezber bozan okumalar, aykırı yaklaşımlar ve duruşlarla
sınanmalı; eleştirel okumanın araç ve yöntemleriyle yeniden ve ısrarla tartışmaya
açılmalıdır.

Mimarlar Derneği 1927, betimlediğimiz türden eleştirel okumaların
yaygınlaşmasına katkıda bulunmakta; mimarlığın salt yaratıcı olmanın ötesinde,
özgürleştirici bir nitelik de edinmesi gerektiğine işaret ederek, günümüz
mimarlığının geleceğin mimarlığına nasıl bir altyapı hazırladığının izini, genç
araştırmacılar aracılığıyla sürmektedir.

Bu yıl yarışma, konunun içeriği de göz önüne alınarak, tüm üniversite
öğrencilerinin katılımına açılmıştır. Ödüllendirilen ve yayına değer bulunan yazılar
bir kitapta derlenerek yayınlanacaktır.

Yarışmanın konusu: “Uzlaşma/Çatışma Zemini Olarak Mekan/Yer” teması
olarak belirlenmiştir.

2. KONU ÜZERİNE

Mimarlık, mekan oluşturmak, mekanı anlamak ve dönüştürmek etrafında
gerçekleşiyor. Mekan tanımının çeşitlenmesiyle, neyin mimari olduğuna dair tarifler
de genişliyor. Mekan üzerine tartışmalar, özellikle toplumsal hareketlerin canlılık
kazandığı 70’lerden bu yana zenginleşti ve sadece mimarlığın değil, sosyal
bilimlerin de merkezine oturdu. Bir başka deyişle, ‘mekan’ ve ‘yer’ kavramları, yeni
sosyo-ekonomik okumalar için temel oluşturdu.

Haziran 2013’ten bu yana, ‘Gezi Parkı Direnişi’yle İstanbul’da başlayan, sonra
diğer şehirlere yayılan, temel olarak sanal mekan ve fiziksel mekanın birlikte
örgütlenmesiyle yürüyen çatışmalar ve uzlaşmalar silsilesine tanık olmaktayız.
Belki de onyıllardır ilk defa, Abbasağa Parkı’nda ya da benzeri yerlerde, amfitiyatro
tipolojisinde yapılmış bir mekan, tasarlanış amacına uygun olarak kullanıldı.
‘Mekan’ın bizim varlığımızın ve geleceğimizin bir parçası olduğu hatırlandı; ‘yer’in
hem düşünsel, hem de gündelik yaşantı ve deneyimlerimizin bir uzantısı olduğu
yeniden öğrenildi. Tartışmanın hem nesnesi hem de zemini olarak, özellikle

UZLAŞMA/ÇATIŞMA!ZEMİNİ!OLARAK!MEKAN/YER
2013 kentsel ‘mekan’ın ve kentte ‘yer’lerin, herkese ait kavram ve olgular çerçevesinde
tartışılması gündemi belirledi.

Sosyal ve ekonomik olduğu kadar mekansal da olan bu dönüşümü anlamak ve
anlamlandırmak bu yılki yarışmanın konusunu oluşturuyor.

3- KOŞULLAR:

• Bu yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında eğitim veren üniversitelerin, lisans ve
yüksek lisans öğrencileriyle bu okullardan son bir yıl içinde mezun olanlar
katılabilir.
• Yazı dili Türkçedir. Yarışmaya katılan yazılar daha önce yayımlanmamış
olmalıdır.
• Katılımcılar, yarışmaya tek metinle katılabilir.
• Birden fazla yazar ortak bir metinle yarışmaya katılabilir.
• Ödüllendirilen çalışmaların yayın hakkı Mimarlar Derneği 1927’ye aittir.
• Teslim edilen yazıların tamamı, kimliği kapatılmış olarak Derneğin
www.md1927.org.tr adresli web sitesinde ilgi duyanların okumasına sunulup
açık bir tartışma ortamı yaratılacaktır.
• Dernek yönetiminde görevlilerin, Değerlendirme Kurulu üyeleri ve yarışma ile
ilgili görevleri bulunanların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

4- SUNUM ŞEKLİ:

Yarışmaya gönderilecek yazılar 1000–1500 kelime aralığında olmalı, bilgisayar
ortamında hazırlanmalıdır. Dipnotlar ve kaynakça bu sınırın dışındadır. Dileyenler
yazılarına görsel malzeme ekleyebilirler.

Esin kaynağını Gezi Direnişi’nden alan “Uzlaşma/Çatışma Zemini Olarak
Mekan/Yer” temasının içeriğe uygun tartışılabilmesi için, yeni ifade biçimleri
arayışı desteklenmektedir.

Yazılarda, TMMOB Mimarlar Odası’nın yayınlamakta olduğu Mimarlık Dergisi’nin
atıf verme kurallarına uyulması beklenilmektedir. Bu atıf verme şeklinin
detaylarına şu bağlantıdan ulaşılabilir:
http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=kosul

6- YAZILARIN GÖNDERİLMESİ:

Katılımcılar yazılarını, e-posta yoluyla Derneğin info@md1927.org.tr adresine
gönderecekleri iletiye dosya olarak ekleyeceklerdir.. İleti başlığında konu
bölümüne “Mimarlıkta Eleştirel Okumalar: 5” yazılacak, ayrıca iletide katılımcı:
1. Şartnamede belirtilen yarışma koşullarını aynen kabul ettiğini,
2. Adı ve soyadını,
3. Okul, bölüm ve sınıfı ile öğrenci numarasını,
4. Eğer son bir yıl içinde mezun olmuşsa mezuniyet tarihini,
5. Adres ve iletişim bilgilerini yazacak, 6. Öğrenci olduğuna ilişkin ilgili fakülte veya bölümden alınmış belge
kopyasını iletiye ekleyecektir.

Kimlik bilgileri raportör tarafından dosyalanarak saklanacak, metinler
Değerlendirme Kurulu üyelerine, yazarının kimliği kapatılmış olarak dağıtılacaktır.
8- YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın ilanı :31 Aralık 2013 Salı
Son soru sorma tarihi :21 Ocak 2014 Salı
Son yazı gönderme tarihi ve saati :25 Mart 2014 Salı, saat 24.00
Yarışma sonuçlarının açıklanması :22 Nisan 2014 Salı

9- DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ:

Değerlendirme Kurulu:

Adnan Aksu
Ali Cengizkan
Figen Kıvılcım Çorakbaş
İlhan Kesmez
Serpil Özaloğlu

Değerlendirme Kurulu üyelerinden çalışmaya katılamayacak durumda olanların
yerine yeni bir üye, Dernek Yönetim Kurulu tarafından atanacaktır.

10- ÖDÜLLER:

Yarışmanın toplam ödülü olan 3.500 (üçbinbeşyüz) TL, başarılı bulunan
katılımcılara, Değerlendirme Kurulunun uygun göreceği tutarlarda dağıtılacaktır.

11- YARIŞMADAN ÇIKARMA:

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan çalışmalar, jüri kararı ile tutanağa
geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkartılır.

• İçinde metnin sahibini tanıtan işaret bulunan yazılar,
• Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen koşullara uymayan yazılar,
• Daha önce yayınlanmış yazılar,
• Kaynağı belirtilmeksizin alıntı kullanılmış olan yazılar.

12- İLETİŞİM:

Adres : Mimarlar Derneği 1927 – Cinnah 19/3-4 Çankaya-Ankara
Telefon : (312) 495 06 64-65 Faks: (312) 495 06 66
info@md1927.org.tr www.md1927.org.tr