ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ METİN YARIŞMASI 2017

METİN YARIŞMASI
METİN YARIŞMASI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ METİN YARIŞMASI 2017

BAŞKA BİR MİMARLIK MÜMKÜN
Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 7
Üniversite Öğrencileri Metin Yarışması 2017

Bu yıl 7.si düzenlenen “Mimarlıkta Eleştirel Okumalar – Metin Yarışması” BAŞKA BİR MİMARLIK
MÜMKÜN iddiasıyla katılımcıları, mimarlığa egemen, bildik ve alışılagelmiş olanın dışından bakmaya
çağırır. Burada amaç, başka bir mimarlık pratiğine dair düşünceler üretmeye kapı açmak; bir yandan
mimarlığın bugününü değerlendirirken bir yandan da geleceğine bakmaktır. Bunu yaparken, mimarın
ve mimarlığın toplumsal, çevresel, ekonomik, politik, etik meselelerle olan temasını; bu meselelerle
ilgili nasıl pozisyon aldığını; mevcut koşulların ya da statükonun dayattıklarının ötesine nasıl
geçebildiğini veya geçebileceğini ve yaşam kalitesini arttırmadaki potansiyelini, farklı (kuramsal)
açılımlar, yaklaşımlar ve uygulamalar çerçevesinde sorgulamaktır.

BAŞKA BİR MİMARLIK MÜMKÜN açık uçlu bir iddia olarak sunulmakta; bu sayede karşı argümanlar
üzerinden de bu iddia’nın tartışmaya açılması amaçlanmaktadır.

1. AMAÇ
1927 Mimarlar Derneği tarafından düzenlenen “Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması” nın
amacı; mimarlık öğrencilerini, ilgili literatürü izleyerek kendi özgün görüşlerini yazılı olarak anlatmaya
özendirmek ve bu doğrultudaki çalışmaları ödüllendirmek. Eleştirel okuma, yerleşik bir kültürün
oluşması kadar, mimarlık düşüncesi ve uygulamasının özgürleş rici bir nitelik kazanabilmesinin de
önkoşuludur. Bu yönde, mimarlığın düşünsel altyapısı ve varsayımları, eleş rel okuma yoluyla yeniden
ve ısrarla tartışmaya açılmalıdır.

Yarışma, konunun içeriği göz önüne alınarak, mimarlık kuramıyla ilişkilenebilen tüm disiplinlerden
öğrencilerin katılımına açılmıştır. Ödüllendirilen ve yayına değer bulunan yazılar bir kitapta derlenerek
yayınlanacaktır.

2. KOŞULLAR
a) Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında eği m veren üniversitelerin lisans ve yüksek lisans
öğrencileriyle, 2017 yılı itibariyle mezun olanlar katılabilir. Doktora öğrencileri yarışmaya
katılamazlar.
b) Yazı dili Türkçedir. Yarışmaya ka lan yazılar da a önce yayımlanmamış olmalıdır.
c) er öğrenci yarışmaya tek me nle ka labilir.
d) Birden fazla yazar ortak bir me nle yarışmaya ka labilir.
e) Ödüllendirilen ve yayınlanmaya değer bulunan çalışmaların yayın hakkı 1927 Mimarlar Derneği’ne aittir.
f) Teslim edilen yazıların tamamı, sonuçların ilanından sonra, Derneğin http://www.md1927.org.tr adresli eb sitesinde ilgi duyanların okumasına sunulup açık bir tar şma ortamı yara lacak r.
g) Dernek yöne minde görevlilerin, Değerlendirme Kurulu üyeleri ve yarışma ile ilgili görevleri
bulunanların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

3. YAZIM ŞEKLİ
Yarışmaya gönderilecek yazılar 1000–1 00 kelime aralığında olmalı, bilgisayar ortamında
azırlanmalıdır. Dipnotlar ve kaynakça bu sınırın dışındadır. Yazılara, gerek duyulursa, en fazla adet
olmak üzere görsel malzeme eklenebilir.
Yazılarda, TMMOB Mimarlar Odası’nın yayınlamakta olduğu Mimarlık Dergisi’nin a f verme
kurallarına uyulması beklenilmektedir. Bu atıf verme şeklinin detaylarına şu bağlan dan ulaşılabilir:
http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=kosul

4. BAŞVURU ŞEKLİ
Katılımcılar başvurularını [email protected] adresine e-posta yoluyla yapacaklardır. Gönderilecek
olan e-postanın konu bölümüne Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 7 yazılacak ve iletinin ekinde
asağıdakiler bulunacaktır.
a) Yarışma metni ( word formatında, görseller dahil 5 MB’ı geçmeyecek büyüklükte)
b) Başvuru Formu (eksiksiz doldurulmuş, imzalanmış)
c) Onaylı Ögrenci Belgesi (2017 yılı itibariyle mezun olanlar için Mezuniyet Belgesi veya diploma)
Kimlik bilgileri raportör tarafından dosyalanarak saklanacak, metinler Değerlendirme Kurulu
üyelerine, yazarının kimliği kapatılmış olarak dağılacaktır.

5. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın ilanı : 19 Haziran 2017
Son soru sorma tarihi : 17 Temmuz 2017
Teslim tarihi ve saati : 29 Eylül 2017 Cuma, saat 24.00 (TSİ)
Yarışma sonuçlarının açıklanması : 14 Kasım 2017

7. ÖDÜLLER
Yarışmanın toplam ödülü olan 6.000 TL, başarılı bulunan katılımcılara, Değerlendirme
Kurulu’nun uygun göreceği tutarlarda dağıtılacaktır.

8 . YARIŞMADAN ÇIKARILMA
Aşağıda belir len ususlara uymayan çalışmalar, Değerlendirme Kurulu kararı ile tutanağa geçirilmek
koşuluyla yarışmadan çıkar lır.
a) İçinde metnin sa ibini tanıtan işaret bulunan yazılar,
b) Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belir len koşullara uymayan yazılar,
c) Da a önce yayınlanmış yazılar,
d) Araştırma ve yayın etiğine uygun olmayan yazılar.

9. İLETİŞİM
Adres 1927 Mimarlar Derneği – Cinna Cd. 19 -4 ankaya-Ankara
Telefon 0 (312) 495 06 64-65
Gsm 0 530 314 16 95
Faks 0 (312) 495 06 66
e-posta [email protected]
web www.md1927.org.tr

Şartname ve Başvuru Formu için Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

2 × 4 =