Üniversite Öğrencileri “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Tohumculuğun Geleceği” Proje Fikri Yarışması

Üniversite Öğrencileri Proje Fikri Yarışması
Üniversite Öğrencileri "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Tohumculuğun Geleceği" Proje Fikri Yarışması

TÜRKTOB ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Tohumculuğun Geleceği” Proje Fikri Yarışması.

Yarışmanın Amacı:
Tohumculukta dönüşüm yaratacak, inovatif çözümleri olan üniversite öğrencisi gençlerimizin sürdürülebilirlik, takım çalışması, proje geliştirme, sorun çözme, liderlik, sorumluluk alma bilincini geliştirmek,
Tohumculukta rekabet gücünü arttırmak amacıyla çağdaş tohumculuk uygulamaları geliştirilerek verimli çözüm yolları yaratılmasına destek olmak,
Öğrencilerin tohumculuk sektörüyle olan ilişkisini güçlendirmek için gençleri tohumculuk alanında yenilik yaratacak ve tohumculuğun farklı çalışma alanları ile entegrasyonunu sağlayacak fikirler üretmeye teşvik etmektir.

Yarışmaya Katılım Koşulları:
‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Tohumculuğun Geleceği” proje fikri yarışmasına başvuran adaylar aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar.

– Yarışmaya başvuran adayların üniversite öğrencisi olmaları gerekmektedir.
– TÜRKTOB Organlarının üyeleri, TÜRKTOB Personeli, Seçici Kurul üyeleri ile bunların birinci derece yakınları başvuramaz.
– Her katılımcı 1 adet proje fikri ile yarışmaya katılabilir.
– Yarışmaya bireysel başvurulabileceği gibi en fazla 3 kişilik ekipler halinde de başvurulabilir. Bu durumda başvuruda ekip lideri belirtilmelidir.
– Proje yarışması değerlendirmesi sonuçlanıncaya kadar, aynı proje ile başka bir kurum ya da kuruluşa yarışma başvurusu yapılamayacaktır.
– Başvuruda bulunan yarışmacıların aynı proje ile daha önce başka bir yarışmadan ödül almamış olmaları gerekmektedir.
– Yarışmacılar, şartnamede belirtilen ödüller dışında bir ödül veya ücret talep edemezler.
– Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
– Son başvuru tarihlerinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.
– Başvuran adaylar, yarışmaya sundukları proje fikrinin bütünüyle kendisine ait ve özgün olduğunu kabul etmekle beraber, TÜRKTOB bu konuda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar karşısında sorumlu tutulamaz.
– TÜRKTOB, başvurulan proje fikirlerini kullanma hakkına sahiptir.
– Yarışma başvuruları ücretsizdir.

Başvuru Şekli, Teslimi, Süresi ve Değerlendirme:
Yarışmacıların, başvuru konularını dikkate alarak Şartnamenin geneline uygun şekilde başvuru formunu doldurarak, başvuru formunu, proje fikri dosyasını, varsa ekleri ile birlikte TÜRKTOB’a iletmeleri gerekmektedir.
Başvurular, (www.turktob.org.tr web) sitesi üzerinden paylaşılan başvuru formu doldurularak proje fikri dosyası ile birlikte e-posta ile(yarisma@turktob.org.tr)ile veya Balgat, Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. Libra Kule No:21 Kat:1 Çankaya / ANKARA adresine elden veya posta yolu ile yapılabilir.
Başvurular, TÜRKTOB’un yarışma ilanını müteakiben başlar ve 31.03.2023 günü saat 17:00 itibarı ile son bulur. Postada yaşanabilecek gecikmelerden Birlik sorumlu değildir.
Başvurular, “Seçici Kurul” tarafından değerlendirilecektir.

Başvuru Konuları:
a) Tohumculuk
Artan dünya nüfusunun gıda talebini karşılayabilmenin ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasında en önemli hususlardan birisi de tarımsal üretimde verimliliğin ve kalitenin arttırılmasıdır. Verim ve kalitenin arttırılmasında en önemli girdi ise tohumluktur. Verim ve kalitenin arttırılması, birim üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek ve işletme karlılığına da olumlu yansıyacaktır. Bu durum, tarım sektörüne daha fazla sermaye girişi sağlayacak, ülkemiz gıda arz güvenliğine önemli katkılar sunacaktır.

b) Tarımda (Tohumculukta) Bilişim
Tarımda teknolojinin kullanımı, yerinde, zamanında ve gereken miktarda girdilerin kullanımının kontrol edilmesini sağlayarak çiftçilerin verimli ve kaliteli üretim yapmasına olanak tanımaktadır. Teknoloji ve veri analizleri; nitelikli bilgi üretmeyi, bu bilgiler ışığında tarımsal mekanizasyon ve karar destek sistemleri ile tarımda tüm değer zincirinin yönetilmesine imkân sağlamaktadır. Ayrıca, tarım arazilerinin ve ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda da internet tabanlı çözümler bir başka teknolojik alternatif olarak ortaya çıkmaktadır.

c) Tohumculuk Sektöründe Pazarlama ve Markalaşma
Tarımsal pazarlama, tarımsal ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaştırılmasına kadar olan aşamaların tümünü içine alan bir sistem olarak adlandırılabilir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde tarım ürünlerinin ekonomi üzerindeki rolü tartışılmaz bir gerçektir. Pazarlama ve markalaşmada amaç, elde edilen nihai ürüne AR-GE ve inovasyon ile katma değer katarak, modern pazarlama tekniklerinden yararlanıp rekabetçi pazar içerisinde daha fazla yer alınmasını sağlamaktır.

d) İklim Değişikliği ve Tohumculuk
İklim değişikliği, günümüzde dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorunların başında gelmektedir. Tarım başta olmak üzere, birçok sektörü tehdit eden iklim değişikliği, son yıllarda tüm dünyada yaşanan kuraklık ve çeşitli afetlerle gıda güvenliği konusunu gündeme taşımıştır.
Yüzölçümünün büyük bir bölümünde kurak ve yarı kurak bir iklimin hüküm sürdüğü ülkemiz, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkelerden biridir. Dünyada en stratejik sektörlerin başında ise tarım ve gıda gelmektedir. Tarımsal üretimin iklime sıkı sıkıya bağlı olması nedeniyle, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek sektörlerin başında ise tarım sektörü gelmektedir.
Millî ekonominin temeli tarım, tarımsal üretimin en önemli ve stratejik ögesi ise tohumdur.

e) Tohumculukta AR-GE ve Yenilik
Ülkeler sadece tarımda değil her alanda ürettiği bilgi, teknoloji ve yenilikler ölçüsünde söz sahibidirler. Tarımda da söz sahibi olabilmek için bilgi ve teknoloji üretme mecburiyeti vardır. İstenen düzeyde bilgi ve teknoloji üretebilmek için ise AR-GE çalışmalarına gerekli yatırımlar yapılmalıdır.
Tarımın tohumla başladığı gerçeğinden hareketle, tohumculuk konusundaki AR-GE çalışmaları en üst seviyeye çıkarılmalıdır. Tarımın en önemli girdisi olan tohum ve stratejik bir sektör olarak ortaya çıkan tohumculuk sektöründe, milli politikaların geliştirilmesi için çalışılmalıdır.
Türk tohumculuğunun gelişebilmesi ve istenen seviyeye gelebilmesi, kendi marka çeşitlerimizi geliştirip dünyaya pazarlayabilmemize bağlıdır. Bu nedenle sektörde AR-GE çalışmalarının arttırılması gerekmektedir.

Yarışma Takvimi:
Başvuru başlangıcı yarışma ilan tarihidir.
Son başvuru tarihi:31 Mart 2023, Saat: 17:00
Sonuçlar kamuoyuna, basın ve TÜRKTOB internet sitesi (www.turktob.org.tr ) kanalıyla duyurulacaktır.

Ödüller, hak sahiplerine TÜRKTOB’un belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir.

Ödül Miktarı:
Birincilik Ödülü :25.000,00 TL
İkincilik Ödülü :20.000,00TL
Üçüncülük Ödülü :15.000,00 TL
Başarı Ödülü : 5.000,00 TL (dördüncü, beşinci ve altıncı projeye)

Yarışma Sekretaryası:
• İlgili Birim :Türkiye Tohumcular Birliği
• Telefon No : 312 472 81 72
• Faks No : 312 472 81 93
• E-Posta : yarisma@turktob.org.tr
• Adres :Balgat, Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. Libra Kule No:21 Kat:1
Çankaya / ANKARA

–       PROJE FİKRİ YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

–       PROJE FİKRİ YARIŞMASI AYDINLATMA VE AÇIK RIZA ONAY METNİ