Üniversite Öğrencileri Arası Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kamu Spotu Yarışması

Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme
Üniversite Öğrencileri Yarışması

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMINI ÖNLEME KAMU SPOTU YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1) KONU
Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kamu Spotu Yarışması.

2) AMAÇ
Uyuşturucu madde bağımlılığının insan sağlığına, ilişkilerine ve topluma verdiği olumsuz
etkileri ortaya koymak ve özellikle üniversite gençleri arasında uyuşturucu madde kullanımını
önlemektir.

3) YARIŞMA KOORDİNASYON BİRİMLERİ
a. Yürütme Birimi: T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
b. Paydaş Birim: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)
c. Destek Birimi: Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (NDB)
d. Sekreterya: Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, TUBİM Şube Müdürlüğü

4) YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
a. Yarışma değerlendirme jürisinin 1. ve 2. derece yakınları dışında yaş grubu ayrımı
gözetilmeksizin üniversitelerimizde öğrenim gören herkesi kapsamaktadır.
Yarışma bireysel veya toplu halde tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açıktır.
b. 18 yaşından küçük katılımcıların katılım formlarında veli/vasi onayı olması
zorunludur. Bu yarışmacıların yarışmalarda dereceye girmeleri durumunda
ödüllerini veli/vasileri ile birlikte almaları gerekmektedir.

5) YARIŞMA KURALLARI
a. Yarışmacılar, en fazla iki eser ile yarışmaya katılabilirler.
b. Jüri değerlendirmeyi genel olarak, anlatım yetkinliğini, görsel zenginlik, özgün,
kurgu, amaca uygunluk vb. açıları dikkate alarak yapacaktır.
c. Eserlerin içeriğinde ve hazırlanma aşamasında kullanılan her türlü malzemenin
(resim, senaryo, müzik vb.) bizzat katılımcı/katılımcılar tarafından üretilmiş veya
kullanım haklarının katılımcıda/katılımcılarda olması, daha önce benzer nitelikli
bir yarışmaya katılmamış, özgün ve telif haklarının satılmamış olması
gerekmektedir.
d. Hazırlanan eser, içeriğinde katılımcının adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum
tarihi, iletişim bilgileri ile “Eserin, senaryo, görsel, işitsel vb. gibi malzemeleri
dahil olmak üzere bizzat tarafımca/tarafımızca üretildiğini veya kullanım
haklarının tarafımda/tarafımızda/ olduğunu, daha önce benzer nitelikli bir
yarışmaya katılmadığını, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu taahhüt
ederim/ederiz. Yarışma şartnamesi tarafımca/tarafımızca okunmuş, telif
haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve
süresiz olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü- Narkotik
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına geçeceğini ve tüm şartları kabul
ederim/ederiz.” ifadesinin bulunduğu, ıslak imzalı katılım formu ile tarafımıza
iletilecektir.
e. Katılım formuna katılımcıların tamamının bilgileri yazılacak ve kişi/kişiler
tarafından kendi el yazıları ile isimleri yazılarak imzalanacaktır. Katılım
formunun imzalanması yarışma ile ilgili şartnamenin tüm hükümlerinin kabul
edildiği anlamına gelmektedir.
f. Usulüne uygun olarak doldurulmamış ve imzalanmamış katılım formlarına ilişkin
eser değerlendirilmeye alınmayacaktır.
g. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

6) YARIŞMAYA KATILACAK ESERLER İÇİN KRİTERLER
a. Eserlerde, uyuşturucu kullanımı gösteren resimler, kullanım şekli hakkında
bilgi veren ifadeler veya araç/gereçler kesinlikle kullanılmamalıdır.
b. Yarışmaya; en fazla 45 saniye süreli, dublajları yapılmış, en az FHD kalitesinde
16:9 (minimum 1080p) olmak üzere, renk kayıpsız MOV, MP4 formatında
hazırlanmalıdır.
c. Kamu spotunun hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek
logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel ve sesli içerik kullanılamaz.
d. Kamu spotunda slogana yer verilebilir. Ancak, kamu spotu görselin anlam
bütünlüğünü sağlayacak bir sloganla birlikte yapılabilir. Eser; hedef kitleye
yönelik özgün, net ve akılda kalıcı ve etkileyici mesajlar içermelidir. Özellikle
üniversite gençliği arasında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı konusunda
farkındalık yaratacak tutumları vurgulamalı ve bu hedef doğrultusunda eserin fikri
altyapısı ile bütünlüğü sağlanmalıdır. Kamu spotu için üretilen tüm ürün ve
hizmetler, bu fikri altyapı ve bütünlük çerçevesinde hazırlanmalıdır. Kamu
spotlarında gizli ticari iletişimde dâhil her türlü ticari iletişime yer verilmez.
Spotun hazırlanmasında katkısı olan gerçek veya tüzel kişilerin adını, markasını,
logosunu, imajını, faaliyetlerini veya ürünlerini tanıtmak amacıyla programlara
yönelik yaptığı her türlü katkıyı içerdiği tespit edilen başvurular doğrudan
reddedilir. Kamu spotunda siyasi partilerin resmi sembolleri ile siyasi partilere ait
logo, şekil, slogan gibi çağrışım unsurlarına yer verilemez.

7) ESERLERİN KULLANIM HAKKI
a. Yarışmaya katılan bütün eserlerin her türlü telif hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak T.C. İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait olacaktır. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğü- Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yarışma yolu ile elde
ettiği bu eserleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamlarda yayımlama;
katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi, CD, video ve diğer ortamlara
alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve
kültür kurumlarına gönderme ve eğitim etkinliklerinde kullanma hakkına sahip
olacaktır.
b. Emniyet Genel Müdürlüğü, hazırlanan ürün ve hizmetlerden kaynaklanan
telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.
c. Yarışmacılar katılım formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul
etmiş olacaklardır.

8) ESERLERLE GÖNDERİLECEK BİLGİ VE BELGELER
a. Hazırlanan eserler ile birlikte ekte bulunan katılım formu.
b. Yarışmaya katılan kamu spotuna ait senaryonun yazılı bir özeti (Sinopsis).

9) YARIŞMA JÜRİSİ VE GENEL DEĞERLENDİRME
Kamu Spotları 1 Mayıs 2023 tarihine kadar T.C. İçişleri Bakanlığı EGM Narkotik
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderilecektir. Değerlendirme EGM Narkotik
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca oluşturulacak Seçici Kurul tarafından yapılarak;
birinci, ikinci, üçüncü ve mansiyon ödüllerini hak eden eserler seçilecektir.

10) YARIŞMA TAKVİMİ
Eserlerin Son Teslim Tarihi : 1 Mayıs 2023
Jüri Değerlendirmesi : 7 Mayıs-30 Mayıs 2023
Sonuçların Duyurulması : 12 Haziran 2023

11) YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI
Yarışma sonuçları, 12 Haziran Cuma günü saat 19.37’den itibaren Emniyet Genel
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı web sayfasından (narkotik.pol.tr)
ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

12) ÖDÜLLER
1.lik Ödülü; —- 20.000 TL
2.lik Ödülü; —- 15.000 TL
3.lük Ödülü; —- 10.000 TL
2 Mansiyon Ödülü — 5.000’er TL
*** Ödüller hazırlanan esere verileceğinden, birden fazla katılımcı tarafından hazırlanan esere
tek ödül verilecek ve ödül katılımcılar arasında eşit miktarda paylaştırılacaktır.
***Değerlendirme jürisi, derecelerden herhangi birinde ödüle layık eser bulamaz ise, o derece
için ödül verilmeyecektir.

13) ÖDÜL TÖRENİ VE YERİ
Ödül töreni daha sonra belirlenecek ve duyurulacak bir tarihte yapılacaktır. Törenin
yapılması durumunda, birinci, ikinci ve üçüncü olarak dereceye girenler ile
VELİ/VASİ’sinin ulaşım ve konaklama ihtiyaçları Narkotik Suçlarla Mücadele Daire
Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.

14) İTİRAZ VE DİĞER KOŞULLAR
Jüri kararına karşı itirazlar yazılı olarak T.C. İçişleri Bakanlığı EGM Narkotik Suçlarla
Mücadele Daire Başkanlığı’na yapılacaktır.
YARIŞMA YÜRÜTME BİRİMİ, YARIŞMA İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK YAPMA
HAKKINI, İNTERNET SİTESİNDEN ÖNCEDEN DUYURMAK KAYDIYLA SAKLI TUTAR.

15) TESLİM ŞEKLİ, ZAMANI VE GÖNDERİM ADRESİ
Yarışmacıların eserlerini şartnamenin 6. maddesinin (b) bendine uygun bir şekilde, 1
Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 18.45’e kadar www.narkoyarisma.com adresinden
tarafımıza göndermeleri gerekmektedir.

16) İLETİŞİM
Tel : 0312 462 80 65
: 0312 462 80 68
E-Posta : tubim@egm.gov.tr
Bu şartname bir (1) sayfalık eki dâhil toplam altı (5) sayfadan oluşmaktadır.