Üniversite Öğrencileri Arası Metin Yarışması

Üniversite Öğrencileri Arası Metin Yarışması 2017
MİMARLIKTA ELEŞTİREL OKUMALAR 7

BAŞKA BİR MİMARLIK MÜMKÜN
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Bu yıl 7.si düzenlenen “Mimarlıkta Eleştirel Okumalar – Metin Yarışması,” BAŞKA BİR MİMARLIK
MÜMKÜN iddiasıyla katılımcıları, mimarlığa egemen, bildik ve alışılagelmiş olanın dışından bakmaya
çağırır. Burada amaç, başka bir mimarlık pratiğine dair düşünceler üretmeye kapı açmak; bir yandan
mimarlığın bugününü değerlendirirken bir yandan da geleceğine bakmaktır. Bunu yaparken, mimarın
ve mimarlığın toplumsal, çevresel, ekonomik, politik, etik meselelerle olan temasını; bu meselelerle
ilgili nasıl pozisyon aldığını; mevcut koşulların ya da statükonun dayattıklarının ötesine nasıl
geçebildiğini veya geçebileceğini ve yaşam kalitesini arttırmadaki potansiyelini, farklı (kuramsal)
açılımlar, yaklaşımlar ve uygulamalar çerçevesinde sorgulamaktır.

BAŞKA BİR MİMARLIK MÜMKÜN açık uçlu bir iddia olarak sunulmakta; bu sayede karşı argümanlar
üzerinden de bu iddia’nın tartışmaya açılması amaçlanmaktadır.

1. AMAÇ
Mimarlık öğrencilerini, ilgili literatürü izleyerek kendi özgün görüşlerini yazılı olarak anlatmaya
özendirmek ve bu doğrultudaki çalışmaları ödüllendirmek r. Eleş rel okuma, yerleşik bir kültürün
oluşması kadar, mimarlık düşüncesi ve uygulamasının özgürleş rici bir nitelik kazanabilmesinin de
önkoşuludur. Bu yönde, mimarlığın düşünsel altyapısı ve varsayımları, eleş rel okuma yoluyla yeniden
ve ısrarla tar şmaya açılmalıdır.

Yarışma, konunun içeriği göz önüne alınarak, mimarlık kuramıyla ilişkilenebilen tüm disiplinlerden
öğrencilerin ka lımına açılmış r. Ödüllendirilen ve yayına değer bulunan yazılar bir kitapta derlenerek
yayınlanacaktır.

2. KOŞULLAR
a) Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında eğitim veren üniversitelerin lisans ve yüksek lisans
öğrencileriyle, 2017 yılı itibariyle mezun olanlar katılabilir. Doktora öğrencileri yarışmaya
katılamazlar.
b) Yazı dili Türkçedir. Yarışmaya katılan yazılar daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
c) Her öğrenci yarışmaya tek metinle katılabilir.
d) Birden fazla yazar ortak bir metinle yarışmaya katılabilir.
e) Ödüllendirilen ve yayınlanmaya değer bulunan çalışmaların yayın hakkı Mimarlar Derneğine aittir.
f) Teslim edilen yazıların tamamı, sonuçların ilanından sonra, Derneğin www.md1927.org.tr
adresli web sitesinde ilgi duyanların okumasına sunulup açık bir tartışma ortamı yaratılacaktır.
g) Dernek yöne minde görevlilerin, Değerlendirme Kurulu üyeleri ve yarışma ile ilgili görevleri
bulunanların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

3. YAZIM ŞEKLİ
Yarışmaya gönderilecek yazılar 1000–1 00 kelime aralığında olmalı, bilgisayar ortamında
azırlanmalıdır. Dipnotlar ve kaynakça bu sınırın dışındadır. Yazılara, gerek duyulursa, en fazla adet
olmak üzere görsel malzeme eklenebilir.

Yazılarda, TMMOB Mimarlar Odası’nın yayınlamakta olduğu Mimarlık Dergisi’nin a f verme
kurallarına uyulması beklenilmektedir. Bu a f verme şeklinin detaylarına şu bağlan dan ulaşılabilir:
http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=kosul

4. BAŞVURU ŞEKLİ
Katılımcılar başvurularını info@md1927.org.tr adresine e-posta yoluyla yapacaklardır. Gönderilecek
olan e-postanın konu bölümüne MİMARLIKTA ELEŞTİREL OKUMALAR 7 yazılacak ve iletinin ekinde
asağıdakiler bulunacaktır.

a) Yarışma metni ( word formatında, görseller dahil 5MB’ı geçmeyecek büyüklükte)
b) Başvuru Formu (eksiksiz doldurulmuş, imzalanmış)
c) Onaylı Ögrenci Belgesi (2017 yılı itibariyle mezun olanlar için Mezuniyet Belgesi veya diploma)
Kimlik bilgileri raportör tara ndan dosyalanarak saklanacak, me nler Değerlendirme Kurulu
üyelerine, yazarının kimliği kapatılmış olarak dağıtılacaktır.

5 . YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın ilanı : 19 Haziran 2017
Son soru sorma tarihi : 17 Temmuz 2017
Teslim tarihi ve saati : 29 Eylül 2017 Cuma, saat 24.00 (TSİ)
Yarışma sonuçlarının açıklanması : 14 Kasım 2017

6. DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ
Alfabetik Sıra ile:
Berin Gür
Merve Bedir
Mert Ayaroğlu
Tayfun Gürkaş
Yelta Köm
Dernek Yönetim Kurulu, çalışmaları yürütmesi için bir raportör görevlendirecektir.

7. ÖDÜLLER
Yarışmanın toplam ödülü olan 6.000 ( b ) TL, başarılı bulunan katılımcılara, Değerlendirme
Kurulu’nun uygun göreceği tutarlarda dağıtılacaktır.

7. ÖDÜLLER
Yarışmanın toplam ödülü olan 6.000 ( b ) TL, başarılı bulunan katılımcılara, Değerlendirme
Kurulu’nun uygun göreceği tutarlarda dağıtılacaktır.

9. İLETİŞİM
Adres 1927 Mimarlar Derneği – Cinnah Cd. 19 / 3-4 Çankaya-Ankara
Telefon 0 (312) 495 06 64-65
Gsm 0 530 314 16 95
Faks 0 (312) 495 06 66
e-posta info@md1927.org.tr
web www.md1927.org.tr

MİMARLIKTA ELEŞTİREL OKUMALAR 7
BAŞVURU FORMU

1. Metin Başlığı

2. Yazar(lar)ın Adı Soyadı

3. Öğrenci Bilgileri

Üniversite:

Fakülte / Bölüm:

Lisans [ ] Y. Lisans [ ]

4. İletişim Bilgileri

Telefon:

E-posta:

Adres:

5. Beyan
1927 Mimarlar Derneği tarafından düzenlenen Üniversite Öğrencileri Arası Metin Yarışması 2017 metin
yarışmasının şartnamesinde belirtilen yarışma koşullarını aynen kabul ederim.

Ad Soyad, İmza