Üniversite Öğrenci Bursu Güler Ve Atila Erkut Eğitim Destek Vakfı

Eğitim ve Öğretim yılı için, Bursiyerlerimize;

1.Eylül –Haziran ayları arasında, aylık 1000(Bin) TL (ulaşım, günlük ihtiyaçlar vb… için) ödenmesi

2-Eğitim ve Öğretim giderleri yardımı olarak (kırtasiye, kitap, ders yardımcı malzemesi, vb… ihtiyaçların giderilmesi için) öğrencinin sömestr başlarındaki talebi doğrultusunda; banka vasıtası ile avans verilmesi ve ihtiyaçların temini karşılığında alınan ödeme belgesini vakfa sunması,

3-Öğrencinin barınma gideri olarak yapılacak ödemenin; yurt ile yapılan sözleşmeye dayanarak; yurt hesaplarına ödeme belgesi/dekont karşılığında, banka vasıtası ile ödenmesi,

4-Bunların dışında öğrencinin bölümü ile ilgili ve mesleki gelişimine dayalı ; yurtiçinde veya yurtdışında katılına bilecek seminer, toplantı vb…. aktiviteler ile karşılanabilecek diğer zorunlu ihtiyaçlar için yönetim kurulu kararı ve Başkanın onayı ile ihtiyaçların karşılanabilmesi,

5- Sömestr ya da Yılsonunda gösterdiği performansa da bağlı olarak teşvik kapsamında, öğrencinin bilimsel gelişimini destekleyecek bilgisayar vb… Ürünlerin hediye edilebilmesi.

ADAYLIK VE BAŞVURU ŞARTLARI

I. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak, Sabıkası Olmamak
Madde 1. Vakfın burs programından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilirler. Herhangi bir şekilde hakkında kamu davası açılıp, ceza almış olanlar başvuru yapamazlar.

II. Başarılı Olmak
Madde 2. Burs talep edilen dalda; ülke genelinde yapılan seçme sınavında, alanında ilk 5 bin içinde olmak, ara sınıflar için sınıf geçme kredi notu 4 (dört) üzerinden 3.00 (üç) veya 100 üzerinden 80 seviyesinde olmak öncelik
li tercih sebebidir.)
III. Maddî İmkânları Yetersiz Olmak

Madde 3. Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu beyan, kabul ve iddia etmesi esastır. Bunun için her aday kendisinin ve ailesinin malvarlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.
IV. Diğer Şartlar ve Özellikler

Madde 4. Vakıf burslarına başvuru tarihinde adayların; lisans eğitimine başlama yaşlarının 19 (on dokuz), tezli yüksek lisans düzeyinde 26 (yirmi altı), doktora düzeyinde 30 (otuz) yaşından büyük olmamaları şarttır.

Madde 5. Lisansüstü burslarına başvurularda, adaylardan tez danışmanları ya da dersine girmiş diğer öğretim üyelerinden talep ederek alacakları, Vakfa hitaben yazılmış bir tavsiye mektubu istenir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Yapılacak başvurularda, Öğrenci Başvuru Belgesi’nin ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:
A. Nüfus Cüzdanı Örneği,(Nüfus Müdürlüğünden,E-Devlet)
B. Vukuatlı Nüfus Kayıt Belgesi,
C. Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi (Ebeveynlerin ve bursiyer adayının)
D. Adli Sicil Belgesi,
E. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf,
F. Başarı Belgesi,

(1) Lisans Burslarında:
– Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için; adayın ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi ile gerekirse Üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarından alınacak belge ve kayıt yaptırdığına dair e-Devletten alınacak Öğrenci Belgesi,
– Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için; adayın tamamladığı son ders yılı veya yarıyıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren ve Üniversite tarafından onaylanmış belge ile buna ilave üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren ÖSYM sonuç belgesi,

(2) Lisansüstü Burslarda:
– Lisansüstü öğrenimine yeni başlayan adaylarda; Üniversiteye yerleştirilirken seçme sınavındaki pozisyonu (genelde o dalda kaçıncı olduğunun belgesi-), Lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren not belgesinin (transkript) aslı veya üniversitece onaylı fotokopisi, Tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine kabul edildiğini gösterir Üniversite’den alınmış belge, İlgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu.

– Lisansüstü öğreniminin ileri yıllarındaki adaylarda; Lisansüstü öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamalarını gösteren not belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisi, varsa yayın listesi ve bu yayınlardan birer kopya ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu,

G. Maddi Yetersizlik Belgeleri kapsamında bursiyer adayı, ailenin birinci derece yakınlarına ait;

• Tapu kayıtları, (e-devlet) herhangi bir kayıt yoksa isim belli olacak şekilde ekranın boş çıktısı,

• Araç tescil kayıtları, (e-devlet) herhangi bir kayıt yoksa isim belli olacak şekilde ekranın boş çıktısı,
• Çalışan ebeveynlerin ayrı ayrı maaşlarını gösteren işyerinden onaylı bordro / bordrolar,

• Ebeveynlerin serbest meslek sahibi, esnaf veya çiftçi olması halinde vergi levhası / levhaları

• Emekli ebeveynlerin aylıklarını aldıkları Sosyal Güvenlik Kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge,

• Bankalarda herhangi bir para ve menkul değer kapsamında bir varlıklarının olmadığına dair beyan belgesi,

• Varsa kardeşlerinin öğrenim durum belgeleri,

• Ailenin oturduğu ev kira ise kira kontratı ve son 3 ay içerisindeki ödeme belgesi,

• Kredi kullanıldı ise kredi kullanıldığına dair belge,

• Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi,

• Anne ve/veya babanın ağır hastalığı söz konusu ise Resmi Sağlık Kurulu Raporu,

• Ek-1 (Öğrenci Başvuru Belgesi) ve Ek-2 (Öğrenci Başvuru Dilekçesi),

• Vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler.
***Not: İstenen belgeler PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek olup bunun haricinde gönderilen hiçbir evrak değerlendirilmeyecektir.
.
EK: 1 ÖĞRENCİ BAŞVURU BELGESİ (1 adet fotoğraf eklenecektir.)
Okuduğunuz Üniversite:
Okuduğunuz Fakülte:
Okuduğunuz Bölüm:
Okuduğunuz Sınıf:
Öğrenim Süresi:
Genel Not Ortalaması:
Kişisel Bilgiler:
TC Kimlik No:
Adı:
Soyadı:
Doğum yeri ( Ülke / İl ):
Doğum Tarihi (Gün/ Ay / Yıl ) :
Nüfusa Kayıtlı Olunan Ülke / İl/İlçe:
Cinsiyeti:
Medeni Hali:
Uyruğu:
E-posta:
Adres:
Cep Telefonu:
Diğer Kişisel Bilgiler:
Herhangi bir sivil toplum kuruluşunda görev aldınız mı?/ alıyor musunuz? Belirtiniz:
Herhangi bir sivil toplum kuruluşunda çalışmayı düşünür müsünüz?:
Hobileriniz:
Eğitim Bilgileri:
Bitirmiş olduğunuz lise:
Mezuniyet yılı:
Üniversiteye giriş puanınız ve Sıralamanız:
Öğrenci numaranız:
Üniversiteye giriş yılınız:
Üniversite eğitiminiz süresince kalınan yer ve ücreti:
Başka bir yerden burs veya kredi alıyor musunuz?:
Aldığınız bursun kaynağı / türü / miktarı:
Ailenin Sosyo-Ekonomik Durumu:
Baba Bilgileri:
TC Kimlik No:
Baba Adı:
Baba Soyadı:
Öğrenim Durumu:
Mesleği:
Çalışıyor mu?:
Emekli mi?:
Hayatta mı?:
Vefat Yılı:
Anne bilgileri:
TC Kimlik No:
Anne Adı:
Anne Soyadı:
Öğrenim Durumu:
Mesleği:
Çalışıyor mu ?:
Emekli mi?:
Hayatta mı?:
Vefat Yılı:
Diğer Aile Bilgileri:
Anne ve babanız beraber mi?
Sizin dışınızda kardeş sayısı:
Sizin dışınızda okuyan kardeş sayısı:
Çalışan Kardeş Sayısı:
Baba yıllık net maaşı:
Anne yıllık net maaşı:
Varsa ailenin gelirine eklenen diğer yıllık gelirler:
Toplam yıllık gelir:
Ailenin oturduğu ev ( mülk, lojman, kira, diğer ):
Kira ise aylık ödemesi:

EK: 2 ÖĞRENCİ BAŞVURU DİLEKÇESİ
Güler Ve Atila Erkut Eğitim Destek Vakfı Yönetim Kurulu’na,
Öğrenci Başvuru Belgesi’nde belirtmiş olduğum tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. Bu belgede yalan beyan verdiğim veya burs aldığım sürece burs koşullarına aykırı hareket ettiğim takdirde bursumun kesileceğini ve bunun hukuki sonuçlarına katlanacağımı biliyorum. Herhangi farklı bir kurumdan daha burs aldığımın tespit edilmesi halinde bursumun derhal kesileceğini biliyor ve şahsıma ödenen burs miktarını faiziyle geri ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı-Soyadı:
Tarih:
İmza: