UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ BURSU

UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ BURS YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam

Madde 1 –
(1) Bu Yönergenin amacı, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından, Yüksek
Lisans ve Doktora düzeyinde öğrenim gören; UNESCO’nun beş sektörü olan Eğitim, Doğa
Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kültür, Bilgi ve İletişim alanlarında ve UNESCO’nun
faaliyet alanlarıyla ilgili konularda Yüksek Lisans ve Doktora tezi hazırlayacaklara verilecek
burslara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 –
(1) UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliği’nin 6. Maddesi, 7. Maddesi (h),
(j) ve (k) bendleri ve 17. Maddesi (m) bendi uyarınca ve 13 Mart 2015 tarihli, 198 sayılı
Yönetim Kurulu Kararı gereğince, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yüksek Lisans ve
Doktora Bursu ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla işbu yönerge hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 –
(1) Bu Yönergede geçen;
a) Komisyon: UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu,
b) Yönetim Kurulu: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulunu,
c) Komisyon Başkanı: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanını,
ç) Jüri: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan

jüriyi,
d) Sekretarya: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Genel Sekreterliğini,
e) Bursiyer: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından verilecek bursu alacak
olan kişiyi,
f) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
g) TİK: Tez İzleme Komitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bursların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Adaylık ve Başvuru Şartları

Madde 4 –
(1) UNESCO’nun Eğitim, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kültür ve Bilgi
ve İletişim’den oluşan beş sektöründen her birinde UNESCO için öncelikli konulardaki tezleri
yazacak bursiyerler,

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
c) Sürekli bir işte çalışmamak, başka bir kurumdan hizmet karşılığı burs almamak,
d) Yüksek Lisans ve Doktora tez konusu, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmış olmak
e) Bursa başvuru tarihi itibariyle UNESCO’nun resmî dillerinden İngilizce, Fransızca,
İspanyolca, Rusça veya Arapça’dan YDS veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir
sınavdan 65 ve üzeri not almış olmak
şartlarına sahip olmalıdırlar.

Başvuru ve İstenen Belgeler

Madde 5 –
(1) Burs almak isteyenler, Komisyon Internet sayfasında yayımlanan başvuru formunu
doldurarak elektronik ortamda başvurularını yaparlar.

(2) Adaylar başvuru formunda belirlenen ve belgelendirilmesi gereken hususlara ait
belgeler ile,
a) Adli sicil beyanını,
b) Bitirdikleri eğitim kurumuna ait diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya
ilgili Kurumca onaylı örneğini,
c) Tez adını gösterir onaylı belgeyi,
ç) Başarı durumunu gösterir onaylı not döküm çizelgesini,
d) ALES sonuç belgesini,
e) Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesini,
Komisyon’a teslim ederler.

(3) İkinci fıkrada istenilen belgeler, aslı gösterilmek şartıyla Sekretarya tarafından da
onaylanabilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde 6 –
(1) Başvuru belgeleri, bu Yönerge ile ilanda belirtilen şartlara uygunluk açısından
Sekretarya tarafından usulen incelenir, başvuru belgeleri eksiksiz olan Yüksek Lisans ve
Doktora tez bursu adayları Komisyon Başkanının onayıyla jüri tarafından yapılacak mülakata
davet edilir.

Jüri ve Mülakat

Madde 7 –
(1) Mülakat jürisi, Komisyon Başkanı ile Yönetim Kurulunun kendi aralarından veya
burs verilecek alanda çalışan uzman ve akademisyenler arasından seçecekleri beş kişiden
oluşur.
(2) Mülakatın yeri, tarihi ve saati adaylara e-posta yoluyla bildirilir.
(3) Mülakat sonuçları Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

Bursiyerlerin İlanı

Madde 8 –
(1) Mülakat sonrasında burs almaya hak kazanan her sektörden bir kişinin ve varsa
yine her sektörden bir yedeğin ismi ve tez konuları UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
İnternet sayfasında ilan edilir.
(2) Burs almaya hak kazananlar, listenin ilanından itibaren 15 (on beş) gün içinde,
Komisyon’a şahsen başvururlar.
(3) Burs almaya hak kazananların belirlenen 15 (on beş) günlük süre içinde
başvurmamaları hâlinde yedekleri için bursiyerlik işlemleri başlatılır.

Burs Sayısı ve Süresi

Madde 9 –
(1) Burs sayısı, her biri ayrı sektörden olmak kaydıyla toplamda beştir. Bir sektördeki
bursiyerin Komisyon ile ilişiği kesilmeden aynı sektöre yeni bir burs verilemez ve hiçbir
durumda bursiyer sayısı altı olamaz. Bursiyer bulunamayan sektörlerin kontenjanları Yönetim
Kurulu kararıyla, bursiyer bulununcaya kadar geçici olarak diğer sektörlerdeki yedek adaylar
için kullanılabilir. Bu yöntemle geçici olarak burs kazananlarla sözleşme buna göre yapılır.
(2) Yüksek Lisans tez bursu iki, Doktora tez bursu dört yıl süreyle verilir.

Sözleşme

Madde 10 –
(1) Yüksek Lisans ve Doktora bursu almaya hak kazananlarla Komisyon arasında bir
sözleşme imzalanır. Sözleşmede, Komisyon tarafından gerekli görülen hususlarla birlikte
bursiyerin Yüksek lisans tezleri için her altı ayda bir danışman tarafından tezin ilerleyişi ile
ilgili bir raporu ve doktora için her dönem Tez İzleme Komitesi raporunun bir örneğini
Komisyon’a vermekle yükümlü olduğu, burs almaya hak kazanılan alanın ve tez konusunun
Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek geçerli bir mazereti olmaksızın öğrenim boyunca
değiştirilemeyeceği, bursiyerin bağlı bulunduğu Enstitü tarafından kabul edilen tezin basılı ve
dijital birer kopyasının tezin kabul tarihinden en geç 15 (on beş) gün sonra Komisyon’a
verileceği, tezin takip eden ilk toplantısında Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulmasından 30
(otuz) gün sonra bursun kesileceği, tezlerin Komisyon İnternet sayfasında yayımlanacağı
hususları yer alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bursla İlgili Diğer Esaslar, Bursun Ödenmesi ve Kesilmesi
Madde 11 –
(1) Bursiyerler, haftada 20 saati geçmemek kaydıyla zamanlarını Komisyon’da tam
zamanlı çalışan Sektör Uzmanları ile birlikte çalışmak ve İhtisas Kütüphanesinde araştırma
yapmak suretiyle Komisyon Hizmet Binası’nda geçirirler.
(2) Burslar, Yönetim Kurulu kararıyla burs almaya hak kazanılan tarihte başlar ve
Yönetim Kurulu’nun aksine bir kararı olmadıkça öğrenim süresi boyunca kesintisiz devam
eder.
(3) Bursiyerlerin sürekli bir işe başlamaları durumunda bursları kesilir.
(4) Burs miktarı Yüksek Lisans için 1800 TL, Doktora için 2200 TL’dir. Burs
miktarlarını artırmaya yönelik yeni bir değerlendirme Yönetim Kurulu’nun takdirindedir.
(5) Bursiyerler tarafından hazırlanan tezlerin Komisyon tarafından yayımlanması
hâlinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında
Yönetmelik dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından takdir edilecek miktarda ücret
ödemesi yapılır.
(6) Komisyon bursu, bu Yönerge’nin hükümleri saklı kalmak şartıyla karşılıksız olup,
geri ödemesizdir.
(7) Komisyon’un Sektör Uzmanı kadrolarına başvurularda gerekli şartları taşımaları
hâlinde bursiyerlere öncelik tanınır.
(8) Bursiyerler, bu Yönerge ve eklerinde düzenlenmeyen hâllerde Yönetim Kurulunca
alınacak kararlara uymakla yükümlüdürler.

Bursun Ödenmesi

Madde 12 –
(1) Burslar, 10. Maddeye göre hazırlanan Sözleşmenin karşılıklı olarak imzalandığı
tarih itibariyle başlar ve hak edişi takip eden her ayın ilk iş günü bursiyerlerin bildirdikleri
kişisel banka hesaplarına yatırılır.

Bursun Kesilmesi

Madde 13 –
(1) Komisyon tarafından verilen burslar;
a) Bursiyerin herhangi bir kurum veya kuruluşta devamlı olarak ücret karşılığı
çalışmaya veya başka bir kurumdan burs almaya başlaması durumunda,
b) Bursiyerin gerçeğe aykırı beyanda bulunması, gerçeğe aykırı bilgi veya belge ibraz
etmesi,
c) Yönetim Kurulunca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın burs almaya hak
kazanılan alanın ve tez konusunun değiştirilmesi,
ç) Yüksek lisansta tez danışmanının raporunun, doktorada TİK raporunun adayın
başarısızlığını ve tezin yürütülemez olduğunu göstermesi,
d) 11. Maddenin 1. bendine uyulmaması,
e) Bursiyerin burs aldığı dönemde kamu hizmetlerinden yasaklılık hâlinin doğması,
durumlarında Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yönergede Değişiklik

Madde 14 –
(1) Yönetim Kurulu, mevcut bursiyerlerin haklarını korumak kaydıyla dilediği zaman
Yönergenin ilgili maddelerini değiştirebilir.

Ekler

Madde 15 –
(1) Aşağıdaki belge ve ekler bu yönergenin resmî belge ve ekleridir.
Ek-1: Burs Başvuru Formu*
Ek-2: Bursiyerlerden İstenen Belgeler Listesi**
Ek-3: Bursiyer Puan ve Bütçe Cetveli
Ek-4: Bursiyer Listesi
Ek-5: Sözleşme
Yürürlük
Madde 16 –
(1) Bu Yönerge Komisyon Yönetim Kurulu tarafından kabulü tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 17 –
(1) Bu Yönerge hükümlerini Komisyon Yönetim Kurulu yürütür.

BAŞVURU FORMU :

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :