Uluslararası STEAM Yarışması

TÜBİTAK 4007 ŞANLIURFA BİLİM ŞENLİĞİ
ULUSLARARASI STEAM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ VE PROJE REHBERİ

Öğrencilerin STEAM yaklaşımına uygun olarak bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve
matematik dallarında yeteneklerini perçinlemek, ilgi uyandırmak, STEAM materyalleri ile
özgün ürünler tasarlamalarına olanak sağlamak, birden çok disiplinden yaralanarak ürün
çıkarmalarına imkân vermek, öğrencilere bilimsel süreç basamaklarını uygulayabilecekleri bir alan oluşturmak, STEAM disiplinleri alanlarında farkındalık oluşturmak amacıyla STEM
Eğitimcileri Derneği öncülüğünde Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, GAP
Bölge Kalkınma İdaresi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi
işbirliğiyle Uluslararası STEAM Yarışması düzenlenecektir.
Yarışma; atık malzemelerle inovasyon, mühendislik tasarım ve robotik kodlama olmak üzere toplam 3 kategoride ortaokul, lise, üniversite düzeylerinde düzenlenecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI

• Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınan tüm ülkelerden katılım sağlanabilir.

• Yarışmaya devlet okulları, özel okullar ve BİLSEM’lerdeki tüm ortaokul, lise, üniversite
öğrencileri katılabilir.

• Yarışmaya her öğrenci en fazla üç proje ile başvurabilir ve her proje en çok iki öğrenci
tarafından hazırlanır.

• Bir projede sadece bir danışman görev alabilir. Bununla birlikte danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.

• Okullar birden fazla proje ile başvuru yapabilir.

• Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje
yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

• Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, yanlış alan seçimi
yapılması (örneğin Atık Malzemelerle İnovasyon alanında başvuru yapılması gereken projenin Mühendislik Tasarım alanında başvuru yapılması), hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif, toksik ya da etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması, proje özeti ve raporu, video kaydında projeyi hazırlayan kişileri ve okullarını çağrıştıracak, ortaya çıkaracak her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer verilmesi durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

BAŞVURU İŞLEMİ

• 2018 yılı Uluslararası STEAM Yarışması proje rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan
projelerin başvuruları 15 Ağustos 2018 tarihinde başlar ve 1 Ekim 2018 tarihinde, saat 23.59’da
sona erer. Başvurular https://www.sanliurfabilimsenligi.org adresinden online olarak yapılır.

• İki öğrenci tarafından hazırlanan projelerde başvuru sistemine girişleri öğrencilerden birisi
veya öğretmen yapar ve diğer kişilere ait bilgileri kendi bilgileriyle birlikte sisteme ekler.

• Başvuru sistemi kapandıktan sonra başvuru ile ilgili değişiklik talepleri kabul edilmez.

• Öğrenci/öğrencilerin son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafları sisteme yüklenir.

• Başvuruda Proje Özeti (en az 150, en fazla 250 kelime) ve Proje Raporu (en az 2, en fazla 20 sayfa) tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir.

• Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir. Videonun
boyutu 10 MB’ı geçmemeli ve FLV formatında olmalıdır.

• Başvuru tarihleri içeresinde, online başvuru yapıldıktan sonra değişiklik yapılması ihtiyacı
olması durumunda onayı kaldırıp tekrar onaylamadan bırakılan projeler değerlendirmeye
alınmaz.

• Başvuru sistemi kapandıktan sonra öğrenci ve danışman dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul
edilmez.

• Aynı proje ile birden fazla kategoride başvuru yapılamaz.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

• Yarışma STEAM alanında uzman akademisyenler ve farklı kurumlardaki proje uzmanı jüri
üyeleri tarafından yürütülür ve değerlendirilir.

• Ön değerlendirme sonunda finale kalmaya hak kazanan 30 ortaokul, 30 lise ve 20 üniversite düzeyinde proje Şanlıurfa’da sergilenecektir.

• Değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlanan projeler ilk olarak ön değerlendirme için oluşturulacak jürilerce, “başvuru sistemine yüklenen belgeler” üzerinden değerlendirilir.

• Projeler, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık
(Ekonomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hakimiyet, Sonuç
gibi kriterlere göre değerlendirilir. (Detaylı değerlendirme şablonu aşağıda belirtilmiştir.)

• Ön değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler Şanlıurfa’da yapılacak
final sergisine davet edilir.

• Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin sergiye davet edilmeleri durumunda, sergide ve sunumda her iki öğrencinin de bulunması zorunludur, aksi halde her iki öğrenci de yarışmadan elenir.

• Sergide öğrenciler jüriler tarafından mülakata alınarak projeler değerlendirilir. Mülakatta
bilgisayar ve projeksiyon cihazı organizasyon komitesi tarafından sağlanır. Sergide
kullanılması öngörülen diğer teknik donanım öğrenciler tarafından temin edilir.

• Finalde yapılacak yarışma sonunda dereceye girenler belirlenir. Ödül alan öğrencilere para
ödülü ve başarı belgesi; danışman öğretmenine para ödülü verilir.

• Sergi 18-20 Ekim 2018 tarihinde Şanlıurfa fuar alanında düzenlenir. 20 Ekim 2018’de günün sonunda dereceye girenler açıklanır ve ödül töreni düzenlenir.

• İl dışından projesi finalde sergilenecek olan ortaokul ve lise öğrencilerinin, ulaşım ve
konaklamaları okulları tarafından karşılanacaktır. Danışman öğretmenlerin ise yolluk ve
yevmiyeleri kurumlarınca karşılanacaktır. (Final sergisine katılmaya hak kazanan okullara
valilik ve bakanlık olurları gönderilecektir.)

• İl dışından projesi sergilenecek olan üniversite öğrencileri bireysel katılım sağlayacağından konaklama ve yolluk masrafları kendisi tarafından karşılanacaktır.
Yurt dışından projesi sergilenecek olan öğrencilerin konaklamaları tarafımızca karşılanacak
ancak yol masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır.

• Projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır. Kendine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen ve aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

• Yarışma ile ilgili yazılı belgeler, organizasyon komitesi tarafından öğrenci, danışman ve okul müdürlüklerine e-posta olarak gönderilir. Yarışma süresince öğrenci ve danışmanlar sisteme girecekleri e-posta adreslerini takip etmeleri gerekir.

• Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda
bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

• Proje başvurularının bilimsel değerlendirmesi yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından objektif bir şekilde yapılmaktadır. Değerlendirme sonucuna itiraz kabul edilmez.

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Jüri, öncelikle yarışmaya katılanların buluş, tasarım, estetik kavramını yeni bir bakışla ele alıp almadıklarını değerlendirecektir.

Kriterler Puan Değeri
Özgünlük 20
Kullanılan Bilimsel Yöntem 10
Projenin Yapılabilirliği 10
Projenin Yaygın Etkisi 10
Projenin Bütçesinin Uygunluğu 10
Projenin hazırlanmış olması ve yararlılığı 20
Sonuç ve Açıklık 20

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri 15 Ağustos 2018 – 01 Ekim 2018
Finalistlerin Açıklanması 07 Ekim 2018
Sergi Tarihi 18-20 Ekim 2018
Ödül Töreni 20 Ekim 2018

 

oduller
Uluslararası STEAM Yarışması 1

Finale kalan tüm öğrenci ve danışman öğretmenlere katılım sertifikası verilecektir.
Jüri, yapacağı değerlendirmede ödüle layık proje bulamadığı takdirde ödül
kademelerinden herhangi birisini boş bırakabilir.
Jüri değerlendirme sonuçlarını içeren rapor yarışma sekretaryasından yarışma
bitiminden 1 hafta sonra temin edilebilir.
Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen koşulları ve jürinin kararlarını kabul
etmiş olurlar.
Sonuçlar ödül töreninde açıklanacaktır.

ÖNEMLİ BİLGİLER

Prototip aşamasında tasarımınızın görsel ve işlevsel olarak anlaşılmasını sağlayacak
model yapımına önem veriniz.
Ürün tasarımı yapan web sitelerini inceleyiniz.
Tasarım eğitimi veren kurumların web sitelerini inceleyiniz.
Projenizle ilgili 10 dakikalık bir sunum hazırlayınız.
Endüstri ürünlerin sunuşlarında görsel araçlar etkili olmaktadır. Projenizi iyi bir şekilde
anlatan paftalar hazırlayabilirsiniz. Paftalar tasarımınızın ön görünüş, yan görünüş üst
görünüş ve perspektif çizimleri kapsayan ve hangi kavramdan yola çıkarak tasarımı
tamamladığınızı anlatan sunum kâğıtlarıdır. Önemli sunumlar için 50×70 ve 70×100 cm
gibi ölçüler kullanılabilirsiniz.
Projeler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır. (Yeni olmayan
projelerin sorumluluğu proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.)

Mühendislik tasarım kategorisinde projelerin daha önce tasarlanmış ürünlerden farklı, işlev, tasarım ve fikir açısından özgün, işlevi benzerlerine göre daha kullanışlı, STEAM yaklaşımına uygun olarak tasarlanmış, 21. yy becerilerini taşıyan, gerçeğe uygulanabilir bir tasarım olması beklenmektedir.

Küresel sorunlara çözüm kategorisinde projelerin yeni bir tasarım olması ya da tasarlanan ürün özgün bir alana çözüm üretiyor olması, STEAM yaklaşımına uygun olarak tasarlanması, 21. yy becerilerini taşıması, dünya üzerinde çözüm getirilememiş hala sorun olmaya devam eden bir konuya çözüm üretmek amacıyla tasarlanmış olması, ürettiği çözümün maliyeti tüketilen malzemeleri geçmemesi, maddi açıdan uygulanabilir olması (Proje açıklamalarında kullanılacak alana gidecek maliyet ve çözüm üreteceği alandan kazanılacak kar tablosu çıkartılıp belirtilmeli) beklenmektedir.

Atık malzemelerle inovasyon kategorisinde projelerin en ucuz maliyetle tasarlanmış olması (Kullanılan malzemelerin maliyet tablosu proje açıklamalarında belirtilmeli), 21. yy
becerilerini taşıması, STEAM yaklaşımına uygun olarak tasarlanmış olması en az bir
mühendislik becerisi içermesi ve özgün olması beklenmektedir.

https://www.sanliurfabilimsenligi.org