ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE YENİ YÖNELİMLER SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE YENİ YÖNELİMLER SEMPOZYUMU

28 NİSAN-01 MAYIS 2016, Milano/İtalya

AMAÇ VE KAPSAM

Modern dönemde bildiğimiz anlamıyla uzman modernitenin yaratmış olduğu bir olgudur. Modern döneme kadar bilginin üretimini ve akışını sağlayan birçok alanda uzman hezarfen dediğimiz bilginler mevcuttu. İbn-i Sina’dan Hezarfen Ahmet Çelebi’ye Leonardo da Vinci’den Galileo’ya kadar Ortaçağ, Rönesans ve Aydınlanma dönemlerinin birçok bilgini tek bir alanda değil birçok alanda derin bilgi sahibi olan bilgeler olarak bilinmekteydiler. Modern çağ’ın ihtiyaçları tek bir alanda derinlemesine araştırma yapan uzman yetiştirme ihtiyacını doğurdu. Çok çeşitliliğin genişlediği modernizm sonrası internet çağı’nda toplumların uğradığı sosyal, kültürel ve iktisadi değişimlerin karmaşık yapısını anlamak ancak disiplinlerarası çalışmalar ile mümkündür. Bu hakikat modernizm öncesi dönemlerin hazerfen veya birçok bilimle uğraşan bilgelerinin yeniden yaratılması ihtiyacını ortaya koymuştur. Soğuk Savaş sonrası artan küreselleşmenin getirdiği hızlı toplumsal değişimin sadece bir tek disiplinin bakış açısıyla açıklanması mümkün değildir. Bu hakikat yakın zamanda disiplinlerarası çalışmalara olan ilgiyi artırdı ancak tek disipline odaklı kurulan akademik organizasyonlar veya sempozyumların akademik alemde hakim olması disiplinlerarası yapılan çalışmaların sunumu ve yayını için kısıtlı imkanlar sunmaktadır. Bu sempozyumun amaçlarından birisi disiplinlerarası yapılan çalışmaların sunumunu ve yayınını sağlayacak bir zemin hazırlamaktır. Ayrıca sempozyum farklı disiplinlerde çalışmalar yapan akademisyenler arasında bir iletişim ağı kurarak disiplinlerarası çalışmaların artırılmasına katkıda bulunmayı ve uzun vadede birkaç alanda uzmanlaşabilecek hazerfenlerin yetiştirilmesine zemin hazırlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla aşağıda listelenen alanlarda sunuş yapmak üzere sempozyuma katılmak isteyenlerin 4 Ocak 2016 tarihine kadar başlık ve özetlerini adresinden “Bildiri Gönderin” butonundan göndermeleri önemle rica olunur.

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Özetlerinin Gönderileceği son Tarih:

4 Ocak 2016

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

5 Ocak 2016

Sempozyum Kayıt İçin Son Tarih:

30 Ocak 2016

Sempozyum Programının İlanı:

21 Mart 2016

Sempozyum İçin Milano’ya Hareket:

28 Nisan 2016

Sempozyum Açılışı:

28 Nisan 2016

Sempozyum Oturumları:

29 Nisan 2016

Sosyal Program:

30 Nisan 2016 Venedik Gezisi

1 Mayıs 2016 Milano Gezisi

Katılımcıların Uğurlanması:

1 Mayıs 2016

Tam Metinlerin Teslimi İçin Son Tarih:

1 Haziran 2016