Uluslararası Samsun Afiş Yarışması

Tanıtım
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile 25-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılması planlanan 1. Ulusal Kent Estetiği Sempozyumu kapsamında “Kent Estetiği” konulu sosyal içerikli ve ödüllü uluslararası katılımlı afiş tasarımı yarışması gerçekleştirilecektir.

Uluslararası afiş yarışması nın ana amacı, afiş tasarımı yarışmasıyla “KENT ESTETİĞİ” konusunda alana yeni ürünler kazandırılması sağlanarak eğitsel bir misyonun yerine getirilmesi, yaratıcı, dikkat çekici, işlevsel ve estetik kurgusuyla dereceye giren ve mansiyona değer görülen tasarımların Samsun açıkhava reklam ünitelerinde kullanılması ve 100 finalist çalışmanın sergilenmesiyle hem yerel hem de bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bir farkındalık ve bilinç düzeyi oluşturulması amaçlanmaktadır. Ayrıca görsel iletişim tasarımının/grafik tasarımın önemli açıkhava reklam uygulamalarından biri olan afiş tasarımı aracılığıyla, alana, ulusal ve uluslararası düzeyde tüm profesyonel tasarımcıları ya da tasarım eğitimi alan üniversite öğrencilerini bu amaç doğrultusunda katılıma davet etmek ve buluşturmaktır. Bu vesile ile sizleri de aramızda görmeyi arzu ediyoruz.

Kurallar
1. KONU

Kent Estetiği

İnsanlar yeni bir yaşam beklentisi ile kentlere yönelir. İş, eğitim, sağlık gibi pek çok kamusal hizmetlerden yararlanabilmek bu beklentinin dinamiğini oluşturur. Kentlere yönelimi artıran bu yoğun talep çarpık kentleşme ile birlikte bir çok sorunu da beraberinde getirir. Kentleşme kavramı bir yandan yerleşim alanlarının insan nüfusunun çoğalmasını; diğer yandan ise bir yaşam kültürünün benimsenmesini ifade etmektedir. Düzenli veya plansız olarak oluşan bu yeni yaşam ortamlarına uyum sağlamak kent kültürünü benimsemekle; katkı sağlamak ise kentlilik bilinciyle mümkün olabilmektedir.

İnsan çevreyi, çevre insanı biçimlemekte, değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Bu etkileşimin niteliğinde öncelikli bağlantıyı estetik duyuş ile ilişkilendirmek mümkündür. Estetik, kişinin nesnede bir tür yansıması olarak da değerlendirlebilir. Kentler, insan-insan ve insan-mekan ilişkisinin en yoğun yaşandığı ve bu yansımanın iç içe geçtiği ortamlardır. Kent Estetiği kavramı ekseninde düzenlenen afiş tasarımı yarışmasıyla kentin sorunlarına ve insan-kent ilişkisine yeni bakış açılarının, sanatsal yaklaşımların keşfi amaçlanmaktadır. Kent estetiğine ilişkin aşağıda yer alan bazı başlıklar bu kapsamda yol gösterici olabilir:

Kamusal Sanat
Kentlilik Kültürü
Kent ve Halk Sağlığı
Kent Estetiği ve Turizm
Kent Estetiği ve Yapılaşma
Çevre Sorunları ve Atık Yönetimi
Kentsel Dönüşüm ve Yeni Kent Ekolojileri

2. AMAÇ

Kent estetiği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi etkinliğidir. Afiş tasarımı yarışmasıyla “KENT ESTETİĞİ” konusunda alana yeni ürünler kazandırılması sağlanarak eğitsel bir misyonun yerine getirilmesi, yaratıcı, dikkat çekici, işlevsel ve estetik kurgusuyla dereceye giren ve mansiyona değer görülen tasarımların Samsun açıkhava reklam ünitelerinde kullanılması ve 100 finalist çalışmanın sergilenmesiyle hem yerel hem de bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bir farkındalık ve bilinç düzeyi oluşturulması amaçlanmaktadır. Ayrıca görsel iletişim tasarımının/grafik tasarımın önemli açıkhava reklam uygulamalarından biri olan afiş tasarımı aracılığıyla, alana, ulusal ve uluslararası düzeyde tüm profesyonel tasarımcıları ya da tasarım eğitimi alan üniversite öğrencilerini bu amaç doğrultusunda katılıma davet etmek ve buluşturmaktır.

3. YARIŞMA ORTAKLARI

Samsun Büyükşehir Belediyesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

4. KATILIM KOŞULLARI

Yarışma, ulusal ve uluslararası tüm tasarımcılara açıktır.
Her katılımcı en fazla üç adet tasarımla yarışmaya katılabilir.
Yarışmaya katılan tüm tasarımcılar yarışma şartlarını ve seçici kurul değerlendirmelerini kabul etmiş sayılırlar.
Yarışmaya sunulan tasarımların; özgün, daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olmaları gerekmektedir.
Yarışmaya katılan tasarımcılar, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Yarışmaya katılan tasarımcılar, Kent Estetiği konulu afiş yarışmasına katılımlarından dolayı herhangi bir katılım ücreti ödemeyecek ve herhangi bir katılım ücreti talep edemeyecektir.
Seçici Kurul tarafınndan, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacak, ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek ve bu durumda idarenin yeni bir afiş tasarımı seçme imkanı peşinen kabul edilecektir.
Yarışma değerlendirmesi sonucunda dereceye giren ve mansiyon alan toplam 13 afiş tasarımının billboard uygulaması da istenecektir. Ayrıca sergilenmeye değer görülen 100 afiş tasarımı finalist olarak seçilecektir.
Tasarımlar en geç 8 Mayıs 2016 günü 24:00’e kadar www.kentes.org web adresi üzerinden yüklenmelidir.
Teknik Koşullar

Afiş tasarımları dijital ortamda tasarlanıp, www.kentes.org sitesine elektronik başvuru formu ile kayıt olunarak katılım sağlanacaktır. 

Tasarımda, Samsun Büyükşehir logosu mutlaka kullanılmalıdır. Slogan kullanılması düşünülüyorsa, tercihe bağlı olarak kullanabilir.
Afiş tasarımı boyutu 2953 x 4134 piksel ölçülerinde (50×70 cm) ve 150 dpi çözünürlüğünde, RGB renk modunda ve JPG formatında yüklenmelidir.
Seçici Kurul değerlendirme sonucunda dereceye giren ve mansiyona değer görülen afiş tasarımları, hem açıkhava reklam ünitelerinden City Light Poster ölçüsü olan 118,5×175 cm boyutlarında, hem de billboard ölçüsü olan 350×200 cm boyutlarında, RGB renk modunda, JPG formatında ve 72 dpi çözünürlüğünde istenecektir.
Her bir afiş tasarımı çalışması için maksimum izin verilen dosya boyutu 10 MB’dir.
5. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlama Tarihi : 20 Şubat 2016

Son Başvuru Tarihi : 8 Mayıs 2016

Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 9 – 15 Mayıs 2016

Sonuç İlan Tarihi : 16 Mayıs 2016

Ödül Töreni Tarihi: 25 Mayıs 2016

Seçici kurulun belirlediği sonuçlar, www.kentes.org web sitesi ve yarışma sayfası üzerinden 16 Mayıs 2016 tarihinde ilan edilecektir.

6. ÖDÜL

1.lik Ödülü 8.000 TL

2.lik Ödülü 6.000 TL

3.lük Ödülü 4.000 TL

10 Adet Mansiyon

Dereceye giren ve mansiyona değer görülen afiş tasarımlarına sertifika verilecektir.

7. ÖDÜL TÖRENİ

Ödül töreni, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 1. Ulusal Kent Estetiği Sempozyumu açılış günü olan 25 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilecektir.

8. TASARIMLARIN KULLANIM HAKKI

Yarışmada ödül alan afiş tasarımlarının, telif ve yayın hakları Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. Sözü edilen çalışmalar, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından her türlü görsel/yazılı ileşimde kullanılabilecek ve Samsun Büyükşehir Belediyesi arşivine girecektir.

Yarışmaya gönderilen tüm çalışmalar Samsun Büyükşehir Belediyesi tarandan yarışma ile ilgili etkinliklerde, kurumsal web sayfasında, kurum yayın organları ile kataloglarda ve kuruma bağlı birimlerde sergileme amacıyla kullanılabilir, Samsun Büyükşehir Belediyesi bu amaçla katılımcılara her hangi bir telif hakkı ödemeyecektir.

Seçici kurul, seçilen afişler üzerinde teknik düzeltmeler yapılmasını isteyebilir. Bu çalışmalar için yarışmacıya ayrı bir ücret ödenmez. Yarışmada ödüle layık görülen yarışmacılar, ödül alan tasarımlarının telif ve yayın haklarını, kendisine ödenmiş olan ödül bedeli ile süresiz olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK), gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarımın FSEK 20, 21, 22, 23, 24. maddelerinde belirldiği şekilde, çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma ilem gibi mali hakları ile yine FSEK 14, 15, 16, 17. maddelerinde belirlendiği şekilde, adını belirtme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi her türlü maddi/manevi haklarını Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili ( kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur. Bu sözleşme ve ekleri üzerinde oluşabilecek tüm ihlaflarda Samsun mahkemeleri yetkilidir.

Taahhütlerin yerine gerilmemesi; başvuru formunda belirlen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun Samsun Büyükşehir Belediyesi tarandan tespit edilmesi halinde, ödeme yapılmaz; yapılmış bir ödeme var ise, ödül tutarı Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne iade edilir.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, mevcut her tür koşul, tarih ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değişrme hakkını saklı tutar.

Yarışmaya kalan tüm kalımcılar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.

Bilgi Edinme

e-posta: info@kentes.org