Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı

PISA
Açılımı “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü (OECD) tarafından, 15 yaş grubundaki öğrencilerin zorunlu eğitim sonunda hayata hazır oluş
durumlarını belirlemeyi amaçlayan dünyanın en kapsamlı eğitim araştırmasıdır. Bu araştırmaya
katılan ülkeler, belirlenen bilimsel ölçütler doğrultusunda eğitim düzeylerinin ve öğrenci profillerinin
katılmcı ülkeler arasında ne durumda oldukları hakkında bilgi sahibi olurlar. Aynı zamanda kendi
eğitim durumları ve uygulayacakları politikalar hakkında objektif göstergeler elde ederler.
Küreselleşen dünyamızda, eğitim alanında yapılan ulusal değerlendirme çalışmalarının yanı sıra,
uluslararası düzeyde konumumuzu belirlemek amacıyla eğitim göstergelerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu nedenle OECD üyesi olarak, belirli referans noktalarına göre ülkemizin eğitim alanında hangi
düzeyde olduğunun, eksikliklerin ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, eğitim düzeyinin
yükseltilmesi amacıyla bu projede yer almaktadır.
PISA araştırması örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki öğrencilerin, matematik okuryazarlığı,
fen Bilimleri okuryazarlığı ve okuma becerileri konu alanlarının dışında, öğrencilerin motivasyonları,
kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler
toplanmaktadır. PISA Projesi’nde; çoktan seçmeli, karmaşık çoktan seçmeli, açık uçlu, kapalı uçlu gibi
değişik soru türleri kullanılmaktadır. PISA Projesi’ne katılacak olan okul ve öğrencilerin seçim işlemi,
OECD tarafından tesadüfi (seçkisiz) yöntemle belirlenmektedir.
PISA Projesi 2000 yılında uygulanmaya başlamıştır. Her yıl bir alan ağırlıklı olarak üçer yıllık dönemler
hâlinde uygulanan projeye ülkemiz, ilk kez 2003 yılında olmak üzere 2006 ve 2009 yıllarında da
katılmıştır. Ülkemiz bu araştırmalarda OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer almıştır. Uygulamalar
sırasında yapılan gözlemlere göre, öğrencilerimizin bu uygulamanın önemi, kendilerinin ülkemizi
temsil ettikleri, motivasyonları ve farkındalıkları hakkında yetersizlikler tesbit edilmiştir. Bu dönem 2‐
30 Nisan tarihlerinde 57 il, 170 okulun katıldığı araştırmaya, öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine
yönelik farkındalık ve motivasyon çalışmaları düzenlenmiştir. PISA 2012 uygulaması, matematik
ağırlıklı olup, uygulamaya katılacak olan öğrenciler, ilk gün matematik, fen ve okuma becerileri
alanlarında kâğıt‐kalem değerlendirmesine, sonrasında da anket uygulamasına katılacaktır. İkinci gün
problem çözme becerilerine yönelik Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme uygulanacaktır. Uygulama
sırasında cetvel ve hesap makinesi bulundurulması gereklidir. PISA 2012 uygulamasının genel raporu
OECD sekreterliği tarafından Aralık 2013’te http//www.pisa.oecd.org adresinden, ülke raporumuz ise
aynı tarihlerde bakanlık internet sitelerinden yayınlanacaktır