Uluslararası Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması “Yalnızlık”

4.Uluslararası Kadim Değerler
Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması
‘YALNIZLIK”

KISA FİLM ŞARTNAMESİ:
➢ Yarışmaya katılım ücretsizdir.

➢ Yarışma tüm amatör veya profesyonel, film yapımına meraklı 14 yaş üstü herkese açıktır. Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.

➢ Yarışmaya her yönetmen en fazla 2 (iki) adet eserle katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların ikinci eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.

➢ Yarışma ‘’YALNIZLIK” teması ile sınırlıdır.

➢ Yarışmaya katılan eserler en az 40 saniye ve en çok 60 saniye olabilir. Bu şartlara uy-mayan filmler yarışmaya kabul edilmez.

➢ Eserin veya eserlerin, daha önce yayınlanmamış, herhangi bir ulusal ya da uluslara-rası yarışmada yarışmış veya ödül almış olması bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez.

➢ Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.

➢ Ön elemeden geçen filmler yarışmanın resmi web siteleri
www.kadimdegerlerkisafilm.org ve www.kabip.org’da duyurulacaktır.

➢ Katılımcılar, imzaladıkları katılım şartnamesini, eksiksiz ve okunaklı biçimde doldur-dukları katılım formunu, bir adet fotoğraflarını; gösterime uygun, minimum 1920×1080 piksel çözünürlüğünde fullHD MPEG 4 (H264) kodeği ile kodlanmış olarak olarak wetrasfere yükleyerek kabipankara@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

➢ Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uya-rılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

➢ Yarışma katılım formu ve şartnamesinde tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sa-hibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Eserin oluşmasında kaç kişi bulunursa bulunsun, ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bil-giler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir.

➢ Yarışma için gönderilen eserler ve eserlerin kaydedildiği araçlar sonuç ne olursa ol-sun iade edilmez. Eser yarışmaya başvurduğu an itibari ile, orijinal hali ve her türlü versiyonu ile basılı, görsel, işitsel vb. tüm mecralarda kullanılabilecektir.

➢ 4.Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışmasına katılan eserler, derecesi ne olursa olsun çeşitli yurt içi ve yurt dışı kültürel etkinliklerde kullanılabilir. Bu konuda gerekli bilgi eser sahibine verilecektir.

FOTOĞRAF ŞARTNAMESİ:
➢ Yarışmaya katılım ücretsizdir.

➢ Yarışma tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 14 yaş üstü herkese açıktır.

➢ Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 2 (iki) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabi-lir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergileme-ye değer eserler arasına da seçilebilir.

➢ Fotoğraf Yarışmalarında ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kopyalanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teş-kil etmez.

➢ Fotoğraflar üzerinde renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

➢ Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğ-raflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

➢ Katılımcı, yarışmaya katılmak için kabipankara@gmail.com adresine gönderdiği fo-toğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

➢ Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organla-rında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

➢ Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisi-ninmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü mü-dahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

➢ Düzenleme Kurulu, fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını ka-tılımcıdan isteyebilir.

➢ Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmı-nın iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erte-leme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durum-larda şartnamenin kuralları, program değişikliği yapmaya yetkilidir.

➢ Yarışma sonuçları KABİP’in www.kabip.org / www.kadimdegerlerkisafilm.org ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcı-lara telefon veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları:
➢ Dereceye girerek ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar KABİP’in arşiv-lerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan KABİP’in tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir (Fotoğ-raflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); kurumumuz tara-fından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

➢ Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça ya-saklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. KABİP fotoğrafların başka amaçlar için kullanıl-masına hiçbir koşul altında izin vermez.

➢ Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

➢ Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organla-rında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

➢ Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar KABİP’in web sitesi ve sosyal medya he-saplarında tanıtım amaçlı, yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır.

➢ Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.

➢ Katılımcılar başvuru formunu doldurup eserleri ile birlikte kabipankara@gmail.com adresine göndermekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şart-name, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacı-ların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
➢ Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

➢ Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

➢ Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

➢ Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

➢ Ülke kodu ve kategori/bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler kü-çük olmalıdır.

➢ kabipankara@gmail.com adresine eserle birlikte başvuru formu, şartname ve muva-fakatname eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış olarak gönderilmelidir.