Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu

Kadınla erkek arasındaki eşitlik bir insan hakları sorunu, sosyal adaletin önemli bir koşulu ve aynı zamanda eşitlik, kalkınma ve barışın vazgeçilmez temel önkoşuludur. Cumhuriyet döneminde kadınlar pek çok kazanımlar elde etmiş olmalarına rağmen, toplumsal cinsiyet eşitliğinin uygulamada toplumsal yaşama yansıtılamadığı bilinmektedir. Dünyanın pek çok yerinde ve günümüz Türkiye’sinde kadınlar zorlayıcı koşulların baskısı altındadır. Ancak bu baskı ortamının yok edilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının kamusal alanda devlet tarafından uygulanması gerektiği açıktır.

Ülkemizde her kesimden milyonlarca kadın, fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel şiddet veya tehdit yüzünden baskı altında yaşamak zorunda kalmaktadır. Aynı zamanda kadınlar toplumsal hayata daha az katılmakta, küçük yaşta zorla evlendirilmekte, en yakınları tarafından öldürülmekte veya sakat bırakılmaktadır. Toplumda aile içi şiddet giderek yaygınlaşmakta ve kadınlar ihmal ve istismarın yoğun olduğu ortamlarda büyümek ve yaşamak zorunda kalmaktadırlar.

İnsan haklarının vazgeçilmez bir hak olarak algılandığı ülkelerde, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmaları, artık insan haklarının bir gereği olarak değerlendirilmekte, kadınların siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımını sağlayacak tüm haklardan erkeklerle eşit şekilde yararlanmaları gerektiği kabul edilmektedir.

Ülkemizde yasal düzenlemelerle, kadın erkek eşitliğinin hukuki zemini güçlendirilmeye çalışılmış olmakla birlikte bu hakların hayata geçirilebilmesi açısından uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. Kız çocuklarının eğitiminin engellenmesi, kadınların çalışma hayatına etkin katılımının ve gelir elde etmesinin zorlaştırılması, kamusal ve özel alanda belli düzeylerde karar alma mekanizmalarına katılımının engellenmesi gibi halen önemli sorunlar mevcuttur. Diğer taraftan, kadına yönelik şiddet konusu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sorun alanlarından biri olarak varlığını sürdürmektedir. Kadınlarımızın yaşadıkları dezavantajlı durum sosyo-ekonomik ve siyasal göstergelerde açık biçimde ortadadır. Bu bağlamda, toplumsal, idari ve siyasi yapı çerçevesindeki cinsiyetçi değer ve yargılar nedeniyle kadınların toplumsal ve çalışma yaşamında mevcut yasal haklardan yararlanmalarının önündeki engellerin kaldırılması, toplumsal anlayış ve davranış biçimlerimizin gözden geçirilerek sorgulanması ve değiştirilmesi gerekmektedir.

Bütün bu belirtilen nedenlerle bizler, ülkemizde ve dünyada kadınların haklarının gözetilmesinin, öncelikle yaşam haklarının güvence altına alınmasının, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan yasal düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin ve uygulanmasının bir toplumsal sorumluluk olduğunu düşünerek, Kadın ve Hukuk Sempozyumunu düzenliyoruz ve bu alanda çalışan tüm hukukçuları bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere sempozyumumuza davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Murat SEZGİNER Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU

KADIN VE HUKUK SEMPOZYUM KONULARI

Türkiye’de Kadın Haklarında Tarihi Süreç
– Cumhuriyet Öncesi Dönem
– Cumhuriyet Dönemi

Türk Hukukunda Kadın

Ceza Hukukunda Kadınların Durumu
Medeni Hukukta Kadınların Durumu
İdare Hukukunda Kadınların Durumu
İş Hukukunda Kadınların Durumu
Uluslararası Boyut

Kadının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler ve Türkiye’nin Konumu
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yargı Kararları

Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Yargıtay Kararları Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Danıştay Kararları Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Kadına Karşı Şiddet

Kadına Karşı Şiddet ve Hak Arama Yolları
Aile İçi Şiddet ve Ailenin Korunması
Kadın Sığınma Evlerinin Hukuki Statüsü
Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı

Aile-İş Yaşamının Uyumlaştırılması ve Kadın İstihdamı
Kamu Hizmetlerine Girmede ve Kamu Hizmetlerinden Yararlanmada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Mobbing
Kadının Ev İçi Emeğinin Değerlendirilmesi ve Hukuki Koruma
Kadın Kooperatifleri
Siyaset ve Kadın

Siyasal Hayatta Kadın
Demokrasi ve Temsil Bağlamında Kadının Temsilinin Siyasetteki Etkileri
Kadının Siyasal Hayata Katılım Yolları ve Kota Uygulaması
Temel Haklar ve Sosyal Devlet

Temel Hak ve Özgürlükler Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı
Sosyal Devlet Anlayışı ve Kadının Durumu
Zararlı Geleneksel Uygulamalar

Töre ve Namus Cinayetleri
Çocuk Yaşta Evlilikler ve Çocukların Hukuki Durumu
Medyada Kadın İstismarı
Sığınmacı ve Göçmen Kadınlar

Mülteci Hukuku ve Kadın
Göçmen Kadınların Köleleştirilmesi

http://www.kadinvehukuksempozyumu.com/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.