Uluslararası İslam ve Model İslam Sempozyumu

Uluslararası İslam ve Model İslam Sempozyumu

Sempozyumun Amacı:
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
işbirliğinde İlahiyat Fakültesi Dekanlığının organize ettiği “İslâm ve Model İnsan” konulu uluslararası sempozyum düzenlenmektedir.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda insanlık neredeyse bütün değerlerini kaybetmiş ve ciddi bir
buhranın içine düşmüştür. Bu durumdan Müslümanlar da farklı şekillerde nasibini almış ve Müslüman kimliği ile bağdaşmayan bir hayatın mümessilleri olmuşlardır. Bu süreç aynı zamanda Müslümanların dünya gündeminden genellikle olumsuz örneklerle hiç düşmediği bir dönemdir. Bu dönemde Müslüman toplumlar teknolojinin üreteni değil ancak tüketicisi olarak temayüz etmişler, bir taraftan israf diğer taraftan adaletsiz gelir dağılımı ile malül olma şeklinde özetlenebilecek olan bir görüntü çizerek tarihin nesnesi olmaktan kurtulamamışlardır. Bu görüntünün, Müslümanların kendi bünyelerinden ve dış etkenlerden kaynaklanan sebepleri malumdur. Bunlar üzerinde durmaksızın altını çizmemiz gereken ise İslâm’ın, modern zamanlarda ne söylediğidir. İnsan’a insan olma bilinç ve şuuru kazandıran İslâm’ın bugünün değer ve anlam dünyasında söyleyecek çok sözünün olduğu
muhakkaktır.

Bu noktada İslâm’ın genel olarak insanlığa, özelde ise Müslümanlara sunduğu değerlerin
mücessem halini yansıtan “kâmil insan” figürünün yeniden ele alınması zaruri olmuştur. Kâmil insan aynı zamanda başkalarının kemaline örneklik teşkil edecek “model insan” demektir. İşte bu sempozyumun amacı, model insan tipinin yeniden inşası için nelerin yapılabileceği konusunu gündeme taşımak ve bu konuda yapılacak ilmi müzakerelere zemin oluşturmak aynı zamanda“kâmil insan” tabiriyle tarihsel vetirede karşılığını bulmuş olan “model insan”ı günümüze taşımak ve yeni nesillere bu modellik vasfını anlatmak için gerekli bilgi ve biliş seviyesini ortaya koymaktır.

Üç gün sürmesi planlanan sempozyum programından sonra katılımcılarımıza ilimizi tanıtmak amacıyla faaliyetler düzenlenecektir. Katılımcıların konaklama ve ulaşım giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.

Gönderilen konu başlıkları ve özetler bilim kurulu tarafından değerlendirildikten sonra sempozyuma katılımı uygun görülen çalışmalar için ayrıca bilgi verilecektir.
Bu sempozyumda sizlerle birlikte olmaktan kıvanç duyacağımızı bildirir, saygılar sunarız.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

SEMPOZYUM KONULARI:
Kur’ân-ı Kerim’de Model İnsan.
Model İnsan Oluşturmada Kur’ânî Yöntem.
Model İnsan Olarak Hz. Peygamber.
Nebevî Düşünce Zemininde Model İnsan.
Sahabenin Model Olma Özelliği.
İslâm Hukuk Normları ve Model İnsan.
Kelâmî Düşüncede Model İnsan.
Mezhepler Tarihinde Model İnsan.
Tasavvuf Düşüncesinde Model İnsan: İnsan-ı Kâmil Anlayışı.
Toplum ve Model İnsan.
Din Psikolojisi Perspektifinden Model İnsan.
İslâm Felsefesinde Model İnsan.
Batı Felsefesinde Model İnsan.
Doğu- Batı Düşüncesinde Model İnsan Ayrımı.
Modern Dünyada İnsanlık Bunalımı.
Teolojik Ahlak Düşüncesi Bağlamında Model İnsan Betimlemesi.
İslam Eğitim Bilimleri ve Tarihinde Model İnsan.
Modern Eğitim Anlayışının Model İnsan Sorunu.
Türk-İslâm Sanatında Model İnsan.
İslâm Bilim Literatüründe Model İnsan.
İslâm Edebî Metinlerinde Model İnsan.
Türk İslâm Edebiyatında Model İnsan.

http://www.harran.edu.tr/cms/files/Kahramanmara%C5%9F%20S%C3%BCt%C3%A7%C3%BC%20%C4%B0mam%20%C3%9Cniversitesi%20Uluslararas%C4%B1%20%C4%B0slam%20ve%20Model%20%C4%B0nsan%20Sempozyumu%20Duyurusu.pdf