Uluslararası İnsan Hakları Çalıştayı

Kocaeli Üni.

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI ÇALIŞTAYI PROGRAMI
10.12.2013

PROF. DR. BAKİ KOMSUOĞLU KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
BÜYÜK SALON

09:30 – 10:00 Kayıt

10:00 – 10:15 Açılış Konuşmaları

10:15 – 12:00 I. Oturum

DİSİPLİNLERARASIİNSAN HAKLARI (Büyük Salon)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oktay ALNIAK
Şükrü HATUN Piyasa, Sağlık Hizmetleri ve İnsan Hakları
Oktay ALNIAK İnsan Hakları Hakkında Değerlendirme
Atilla SANDIKLI İnsan Hakları Kavramı ve Gelişimi
Bülent COŞKUN Tarihsel Açıdan Dünyada ve Türkiye’de İnsan Hakları
Çerçevesinde Ruh Hastalıklarının Yerine Bakış

12:00 – 13:30 Öğle Yemeği

13:30 – 15:00 II. Oturum

DÜNYADA İNSAN HAKLARI (Büyük Salon)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Atilla SANDIKLI
Caner SANCAKTAR Bosna Hersek Savaşı’nda İnsan Hakları İhlalleri
Serdar ÖRNEK Self Determinasyon Hakkı
Zafer YILDIRIM Orta Doğu’da Đnsan Hakları
Zhaleh ABDİFİROUZSALARİ İran’da Kadın Hakları

TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI (Akdeniz Salonu)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ
Sevtap YOKUŞ Türkiye’de Anayasal Çerçevede İnsan Hakları Arayışı
Alaeddin YALÇINKAYA İnsan Hakları Açısından Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel
Başvuru
Pelin GÜVEN Temel Özgürlükler Kapsamında Yabancıların Türkiye’de
Mülkiyet Hakkı
Gül CEYLAN TOK İnsan Hakları ve Sekülerizm: Dini Özgürlükler Meselesi

15:00 – 15:30 Kahve Arası
15:30 – 17:00 III. Oturum

NEOLĐBERALĐZM, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER (Büyük Salon)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şükrü HATUN
Ahmet Tamer AKER Bireysel ve Toplumsal Travmaların Örneğinde Đnsan
Hakları
Ayşegül GÖKALP KUTLU Đnsan Haklarına Feminist Eleştiriler
Ömer Furkan ÖZDEMĐR Çalışmama Hakkı Bir Sosyal Hak Olabilir Mi?
Verda ÖZYER Đktisadi Politikalar ve Đnsan Hakları Kavramları Bir Arada
Bulunabilirler mi?

AZINLIK HAKLARI (Akdeniz Salonu)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Tamer AKER
Đrfan Kaya ÜLGER Azınlık Kavramı ve Azınlık Haklarının Sınırları
Orhan DEDE Yunanistan’da Türk Azınlıklar
Ali SEMĐN Irak’taki Türkler ve Đnsan Hakları
Orxan GAFARLI Kafkas Ülkelerinde Azınlık Sorunları

ULUSLARARASI ĐNSAN HAKLARI HUKUKU (Karadeniz Salonu)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA
Emek BAYRAK Kadın Hakları ve Günümüzdeki Gelişmeler
Sezin ĐBA GÜRSOY Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Türkiye’nin Đnsan
Hakları Karnesi
Çağla ARSLAN BOZKUŞ Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru
Süreci
Süleyman ARSLAN Đslam Đşbirliği Teşkilatı Đçinde Đnsan Hakları Çalışmaları