Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî sempozyumu

AMAÇ
Ahmed Yesevî, Türk-İslâm dünyasının yetiştirdiği önemli bir gönül ve irfan ehlidir. Ayrıca, İmâm Mâturîdî’nin oluşturduğu Mâturîdîlik ile İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfece teşekkül ettirilen Hanefîlik düşüncesini irfanla mezcetmiş ve bu günkü bilinen adıyla “Yesevîlik tarikatının” da banisi olmuştur. Bu yönüyle o Mevlânâ’da olgunluk noktasına varan bir geleneğe zemin teşkil etmiştir.

Günümüz açısından bakıldığında, insan düşüncesinin gelişimi, belki en önemli zamanlarına ulaşmış ve bu ulaşılan süreç de kendisini küreselleşme olarak tanımlamıştır. Ahmed Yesevî’nin ortaya koyduğu fikirlerle tanınması ve tanıtılması söz konusu süreçte kültürel ve fikrî mirasımızı koruyabilmemiz için olduğu kadar, evrensel düşünerek yerel davranabilmemiz yahut da yerli olandan kalkarak evrensel olana ulaşabilmek için de son derece önemlidir. Çünkü o insan düşüncesinin gelişimine katkısı açısından tarihi ve güncel tecrübeye küresel ölçekte ışık tutmakla kalmamış, küresel sürecin güncel ve sorunlu kavramalarının her birine adeta ayrı ayrı yer vererek onların çözümlerini dillendiren öneriler sunmuştur.

Küresel sürecin önemli kavramlarından başka günümüz dinî problemlerine de çözümler üreten önemli bir şahsiyet olarak Ahmed Yesevî’nin yetiştiği ortam, şahsiyeti, fikirleri, kısaca din, insan, toplum ve dünya görüşü, bu görüşlerin etki alanları ve eserleri, özellikle son dönemlere kadar hak ettiği ölçüde araştırma ve inceleme konusu edilmemiştir. Bu ihtiyacın giderilmesine katkı sağlamak amacıyla “Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî sempozyumu”(nun) düzenlenmesi bir vefa borcudur düşüncesiyle bu sempozyumun düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

BİLDİRİ KONULARI
Türk zihniyet dünyası ve hayat felsefesini aktüel hâle getirmede Ahmed Yesevî’nin sunduğu imkânlar,
Yerli olandan kalkarak evrensel olana ulaşmada Ahmed Yesevî ve Yesevîliğin rolü,
Günümüz Yesevîlik algısının evrensel ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi ve Ahmed Yesevî’yi günümüz koşullarına göre yeniden anlamak,
Ahmed Yesevî’yi yetiştiği coğrafî mekânın siyasî ve içtimaî ortamını günümüz koşullarında yerel düşünüp küresel davranarak bir daha değerlendirmek,
Ahmed Yesevî’nin Türk din anlayışını biçimlendirici özelliğini teknik açıdan net bir biçimde ortaya çıkarılması,
Ahmed Yesevî’nin yetiştiği dönemde dinî, siyasî, insanî ve fikrî akımları küresel ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden yorumlamak,
Ahmed Yesevîyi fıkıh, kelâm, tefsir ve ahlâk boyutunda günümüz ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bir daha değerlendirmek,
Ahmed Yesevî’nin yetiştiği ve bulunduğu coğrafyada kültürel ve entelektüel hayatı küresel bir bakış açısıyla bir daha gözden geçirmek,
Ahmed Yesevî’nin metodolojisini ve bu metodolojinin diğer dini düşünce sistemleri arasındaki yerini günümüz metodolojik gelişmeleri açısından bir daha tespit etmek,
Ahmed Yesevî ve ardıllarını (temsilcilerini) günümüz ihtiyaçları çerçevesinde bir daha yorumlamak.

ÖNEMLİ TARİHLER
5 Kasım 2015 İlk çağrı
29 Ocak 2016 Özet gönderimi için son tarih
08 Mart 2016 Kabul edilen bildiri özetlerinin siteden duyurulması
15 Nisan 2016 Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih
28-30 Nisan 2016 Sempozyum
Sempozyum Yeri Ankara / Türkiye