Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî sempozyumu 2016

AMAÇ
Ahmed Yesevî, Türk-İslâm dünyasının yetiştirdiği önemli bir gönül ve irfan ehlidir. Ayrıca, İmâm Mâturîdî’nin oluşturduğu Mâturîdîlik ile İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfece teşekkül ettirilen Hanefîlik düşüncesini irfanla mezcetmiş ve bu günkü bilinen adıyla “Yesevîlik tarikatının” da banisi olmuştur. Bu yönüyle o Mevlânâ’da olgunluk noktasına varan bir geleneğe zemin teşkil etmiştir.

Günümüz açısından bakıldığında, insan düşüncesinin gelişimi, belki en önemli zamanlarına ulaşmış ve bu ulaşılan süreç de kendisini küreselleşme olarak tanımlamıştır. Ahmed Yesevî’nin ortaya koyduğu fikirlerle tanınması ve tanıtılması söz konusu süreçte kültürel ve fikrî mirasımızı koruyabilmemiz için olduğu kadar, evrensel düşünerek yerel davranabilmemiz yahut da yerli olandan kalkarak evrensel olana ulaşabilmek için de son derece önemlidir. Çünkü o insan düşüncesinin gelişimine katkısı açısından tarihi ve güncel tecrübeye küresel ölçekte ışık tutmakla kalmamış, küresel sürecin güncel ve sorunlu kavramalarının her birine adeta ayrı ayrı yer vererek onların çözümlerini dillendiren öneriler sunmuştur.

Küresel sürecin önemli kavramlarından başka günümüz dinî problemlerine de çözümler üreten önemli bir şahsiyet olarak Ahmed Yesevî’nin yetiştiği ortam, şahsiyeti, fikirleri, kısaca din, insan, toplum ve dünya görüşü, bu görüşlerin etki alanları ve eserleri, özellikle son dönemlere kadar hak ettiği ölçüde araştırma ve inceleme konusu edilmemiştir. Bu ihtiyacın giderilmesine katkı sağlamak amacıyla “Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî sempozyumu”(nun) düzenlenmesi bir vefa borcudur düşüncesiyle bu sempozyumun düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

BİLDİRİ KONULARI
Türk zihniyet dünyası ve hayat felsefesini aktüel hâle getirmede Ahmed Yesevî’nin sunduğu imkânlar,
Yerli olandan kalkarak evrensel olana ulaşmada Ahmed Yesevî ve Yesevîliğin rolü,
Günümüz Yesevîlik algısının evrensel ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi ve Ahmed Yesevî’yi günümüz koşullarına göre yeniden anlamak,
Ahmed Yesevî’yi yetiştiği coğrafî mekânın siyasî ve içtimaî ortamını günümüz koşullarında yerel düşünüp küresel davranarak bir daha değerlendirmek,
Ahmed Yesevî’nin Türk din anlayışını biçimlendirici özelliğini teknik açıdan net bir biçimde ortaya çıkarılması,
Ahmed Yesevî’nin yetiştiği dönemde dinî, siyasî, insanî ve fikrî akımları küresel ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden yorumlamak,
Ahmed Yesevîyi fıkıh, kelâm, tefsir ve ahlâk boyutunda günümüz ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bir daha değerlendirmek,
Ahmed Yesevî’nin yetiştiği ve bulunduğu coğrafyada kültürel ve entelektüel hayatı küresel bir bakış açısıyla bir daha gözden geçirmek,
Ahmed Yesevî’nin metodolojisini ve bu metodolojinin diğer dini düşünce sistemleri arasındaki yerini günümüz metodolojik gelişmeleri açısından bir daha tespit etmek,
Ahmed Yesevî ve ardıllarını (temsilcilerini) günümüz ihtiyaçları çerçevesinde bir daha yorumlamak.

SEMPOZYUM KURULLARI
ONUR KURULU

Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ ( YÖK Başkanı)

Doç. Dr. İbrahim KALIN ( Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı)

Prof. Dr. Derya ÖRS (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı)

Dr. Serdar ÇAM ( TİKA Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa KAÇALİN ( Türk Dil Kurumu Başkanı)

Prof. Dr. Musa YILDIZ (Ahmet Yesevî Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı)

Prof. Dr. Hasan GÖNEN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü)

KOORDİNATÖRLER

Prof. Dr. Ahmet KARTAL (Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL (Gazi Üniversitesi/Ahmet Yesevi Üniversitesi)
Doç. Dr. M. Akif KİREÇCİ (Bilkent Üniversitesi)
Doç. Dr. Bekir BULUÇ (Gazi Üniversitesi/Ahmet Yesevi Üniversitesi)

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ömür CEYLAN

Prof. Dr. Ali ÇELİK

Prof. Dr. Hilmi DEMİR

Prof. Dr. M. Zeki İŞCAN

Prof. Dr. Mustafa KARA

Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ

Prof. Dr. Mahmut Erol KILIÇ

Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK

Prof. Dr. Necdet TOSUN

Prof. Dr. Nuri TUĞLU

Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu

Prof.Dr. Ermanno Visintaine

Prof. Dr. Dosay Kenjetay

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TATCI

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK

Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR

Prof. Dr. Azmi BİLGİN

Prof. Dr. Dosay KENZHETAYEV

Prof. Dr. Cemal KURNAZ

Prof. Dr. Cihan OKUYUCU

Prof. Dr. Selahattin TURAN

Prof. Dr. Alim YILDIZ

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ÖZDİNÇ

Doç. Dr. Fatih M. ŞEKER

Doç. Dr. Zikiriya JANDARBEK

Yrd. Doç. Dr. Halis Adnan ARSLANTAŞ

Dr. Necdet YILMAZ

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ahmet KARTAL

Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN

Prof. Dr. Erdoğan BOZ

Prof. Dr. Müzeyyen BUTTANRI

Prof. Halil BUTTANRI

Prof. Dr. Can ÖZGÜR

Doç. Dr. Ferruh AĞCA

Doç. Dr. Muharrem DAYANÇ

Doç. Dr. İsmet ŞANLI

Yrd. Doç. Dr. Soner AKPINAR

Yrd. Doç. Dr. Dilek ATAİZİ

Yrd. Doç. Dr. Eylem SALTIK

Yrd. Doç. Dr. Adem KOÇ

Yrd. Doç. Dr. Tuba ONAT ÇAKIROĞLU

Öğr. Gör. Metin ERDOĞAN

Öğr. Gör. Uğur BİLGE

Öğr. Gör. S. Alper SÖKMEN

Arş. Gör. Burcu YILMAZ ÇEBİN

Arş. Gör. Fatih DOĞRU

Arş. Gör. Deniz DEPE

Arş. Gör. Duygu KAMACI

Arş. Gör. Nurcan ANKAY

Arş. Gör. Neşe ŞEN

ÖNEMLİ TARİHLER
5 Kasım 2015

İlk çağrı

29 Ocak 2016

Özet gönderimi için son tarih

08 Mart 2016

Kabul edilen bildiri özetlerinin siteden duyurulması

15 Nisan 2016

Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih

28-30 Nisan 2016

Sempozyum

Sempozyum Yeri Ankara / Türkiye