ULUSLARARASI GENÇLER iÇiN MEKTUP YAZMA YARIŞMASI 2012

T.C.
PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
41. ULUSLARARASI GENÇLER İÇİN MEKTUP YAZMA
 YARIMASI ŞARTNAMESİ 
 
KONU :
             Dünya  Posta  Birliği  (UPU  )tarafından  düzenlenen  “41.  Uluslararası  Gençler  İçin
Mektup Yazma Yarışması” için;
            “ Hayranı olduğun bir atlet veya  sporcuya, olimpiyat oyunlarının  senin  için ne
anlam ifade ettiğini anlatan bir mektup yaz’’ konusu seçilmiştir.
 
AMAÇ :
              Gençler  için  mektup  yazma  yarışması,  mektup  yazma  alışkanlığını  ve  düşünce
zarafetini  geliştirme  ve  UPU’  nun  temel  görevlerinden  biri  olan  uluslararası   dostlukları
pekiştirmektedir.
 
KAPSAM :
            Bu  özel  şartname,  yukarıda  konusu  ve  amacı  belirtilen  yarışma  katılma  koşullarına,
yarışmaya  katılacak  mektuplarda  aranacak  şartlara,  başvuru  şekline,  değerlendirme
komisyonunun  oluşumuna,  yapılacak  değerlendirmeye,  verilecek  ödüller  ve   yarışma
takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
 
KATILIM ŞARTLARI :
 
A-KİMLER KATILABİLİR:
             İlköğretim  6-7-8.  sınıflarından  (15  yaş  ve  altındaki)  gençler  yarışmaya
katılabileceklerdir. 
 
 B-YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK MEKTUPLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
–  Sunulacak kompozisyonlar yeni ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olacaktır.
–  Kompozisyonlar mektup formatında olmalı ve  bir mektupta olması gereken  tüm unsurları
taşımalıdır. (yer, tarih, alıcının adresi nezaket ve selamlama kuralları ve imza) 
–  Kompozisyonlar,  500 sözcükten az, 800 sözcükten fazla olmamalıdır.
–  Öğrenci  mektup  kağıdının  arka  sayfasına  adını,  soyadını,  sınıfını,  doğum  tarihini,
okulun adı ve adresini, telefon numarasını belirten bir etiket yapıştıracaktır.
–  Mektuplarda kağıt kullanım düzenine dikkat edilecektir.
–  Yarışmaya  katılacak  mektuplar  okul  müdürlüklerinde  oluşturulacak  komisyon
tarafından  değerlendirildikten  sonra  birinci  olan  mektup  üst  yazı  ve  tutanakla
Kurumumuza  gönderilecektir.  Birden  fazla  mektup  gönderen  okullarımızın
müracaatları  kabul  edilmeyecek  olup,  kesinlikle  kiĢisel  baĢvurular
değerlendirilmeyecektir.
 
C-TELİF HAKKI:
– Yarışmaya katılan  eserlerle ilgili olarak yarışmacılar, eserlerin tesliminden itibaren herhangi
bir hak talep edemezler, iadesini isteyemezler.
–  Eser  sahibinin  hakkı  saklı  kalmak  şartıyla  eserin  tüm  imtiyazı  yarışmayı  düzenleyen
“Kuruluşumuza” aittir. Yarışmaya katılanlar, bu şartı kabul etmiş sayılırlar. 
– Ödül alan eserler ile yayımlanmaya uygun görülen  tüm eserler Kuruluşumuz  tarafından bir
kitap haline getirilebilir.
 
D-TESLİM ŞEKLİ :
             İl genelinde okullara duyuru  yapıldıktan  sonra eserler  27 Şubat 2012  tarihine kadar 
okul  müdürlükleri  aracılığıyla  UPU Mektup  Yazma  Yarışması  PTT  Genel Müdürlüğü
Eğitim Dairesi BaĢkanlığı 06101 Ulus-ANKARA adresine postayla gönderilecektir. İlan
edilen  son  teslim  günü  ve  saatten  sonra  gönderilen  eserler  yarıĢmaya  dahil
edilmeyecektir.
 
  F- YARIŞMA TAKVİMİ :
–  Duyuruların yapılması                                               :           01.11.2011
– Eserlerin son teslim tarihi                                           :           27.02.2012
– Komisyon Çalışmaları(Eser İnceleme )                      :           26.03.2012
            
G- KOMİSYON OLUŞUMU :
-Değerlendirme,  Genel  Müdürlüğümüzden  görevlendirilecek  personel  ve  “İl  Milli  Eğitim
Müdürlüğünün görevlendireceği iki öğretmenden oluşacak komisyon tarafından  yapılacaktır.
-Komisyon üyeleri kendi aralarında bir başkan seçer ve değerlendirme kıstaslarını belirler.
 
H- DEĞERLENDĠRME VE DUYURU :
-Yarışmaya katılan eserler komisyon tarafından değerlendirilir.
-Yarışma  sonuçları  Genel  Müdürlüğümüz  www.ptt.gov.tr  adresli  web  sitesinde  ilan
edilecektir.
 
I- ÖDÜLLER :
Birincilik ödülü   : 3000.-TL. ve orta boy pul albümü
İkincilik ödülü     : 2500.-TL. ve orta boy pul albümü
Üçüncülük ödülü       : 1750.-TL. ve orta boy pul albümü
             Ülkemizi  temsil  edecek  eser,    Dünya  Posta  Birliği  Uluslar  arası  Büro  tarafından
yapılacak değerlendirmede derece aldığı takdirde ayrıca ödüllendirilecektir.
 
 Ayrıntılı Bilgi için 
 Enise DÖNMEZ KİBAR        –          Tel: 0 312 560 52 87