ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU

12-14 EKİM 2017, DİYARBAKIR

Küreselleşme süreci dünyanın her yerini birbirine bağlarken, aynı zamanda coğrafyaları, toplumları ve insanları da birbirlerine bağımlı hale getirmektedir. Yaşamın her unsuru geleneksel ulusal sınırlamalardan bağımsızlaşmakta, küresel bir ortaklık alanı olarak yeniden yapılanmaktadır. Bilimsel çalışmalar da bu bağımlı gelişmelerden payını almaktadır. Uluslararası bilimsel anlaşmalar, kurumlar arası sözleşmeler, akademik toplantılar, küresel yayınlar, öğrenci ve akademisyen değişim programları, bu küresel gelişmenin giderek çoğalan belirgin örneklerinden birkaçıdır. Bu kapsamda, küresel ölçekli uluslararası bilimsel gelişmeyi yakından izleyebilmenin, onunla bağlılığı sürdürülebilir kılmanın, bilim insanları ve kurumları açısından yaşamsal önemi ve belirleyiciliği, her geçen gün biraz daha artmaktadır.

Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan ve antik Mezopotamya coğrafyasının merkezlerinden biri olan Diyarbakır şehrinde bulunan Dicle Üniversitesi bünyesinde kurulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de, bu güncel zorunluluktan ve ihtiyaçtan hareket ederek, alanındaki küresel ölçekli bilimsel gelişmelere dair bilgi birikimini, izlenimleri ve deneyimleri çalışanlarına ve öğrencilerine yerinde edindirmek, uluslararası aktörlerce üretilmiş bilgiyi bulunduğu yerel toplumla paylaşmak amacıyla bir uluslararası sempozyum düzenlemeye karar vermiştir.

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Bilimleri alanlarında çalışmakta olan, dünyanın her yerinden bilim insanlarını, ‘Sosyal Bilimlerde Güncel Konular’ teması ile 12-14 Ekim 2017 tarihlerinde düzenleyeceği ‘Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu’na katkı sunmak üzere, bilginin ve medeniyetin buluştuğu kadim şehir Diyarbakır’a davet etmekten onur duyar.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Tema ve Konular

Ekonomi

Siyaset

Yönetim

İşletme

Politik Ekonomi

Toplumsal Olaylar

Yerel Yönetimler

İşletme Yönetimi

Küreselleşme

Anayasal Gelişmeler

Bürokrasi

Stratejik Yönetim

Kalkınma

Kimlik

Yönetişim

Risk Yönetimi

Finans

Güvenlik Çalışmaları

Kentleşme

Örgüt Teorisi

Maliye

Çok Kültürlülük

İdari Reformlar

Örgütsel Davranış

Enerji

Ordu ve Siyaset

İdarî Özerklik

İnsan Kaynakları

Uluslararası Ekonomi

Medeniyet Çalışmaları

Merkezî ve Yerel Yönetimler

Pazarlama Yönetimi

Entegrasyon

İdeolojiler

Sosyal Politika

Uluslararası Pazarlama

Bankacılık ve Sigorta

Hükümet Sistemleri

Sosyal Hizmetler

e-Pazarlama

İstihdam

İnsan Hakları ve Demokrasi

Sağlık Yönetimi

Dış Ticaret

Kadın Emeği

Özel ve Kamusal Alan Tartışmaları

e-Devlet

Lojistik

Büyüme

Gündelik Hayat İncelemeleri

Afet Yönetimi

Turizm

Yeni Medya ve Siyaset

Kamu Diplomasisi

Sağlık İşletmeciliği

Modernizm-Post-Modernizm

Kamu İşletmeciliği

Muhasebe

Siyasal Partiler

Denetim

Siyasal Psikoloji

Standart

Küreselleşme

Sivil Toplum

Uluslararası İlişkiler

Bölge Politikaları

Takvim
Bildiri Özetlerinin Gönderimi için Son Gün: 30 Haziran 2017
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Duyurulması: 17 Temmuz 2017
Tam Metin Gönderileri İçin Son Gün: 1 Eylül 2017
Kayıt İçin Son Gün: 15 Eylül 2017