ULUSLAR ARASI BİLİM DÜŞÜNCE VE SANATTA CİZRE SEMPOZYUMU

Şırnak iline bağlı Cizre ilçesi 6 bin yıllık uzun bir tarihi geçmişi ile beraber önemli bir bilim ve kültürel mirasın da sahibidir. Guti İmparatorluğu ’nun önemli merkezlerinden olan Cizre; Asur, Pers, Roma, Sasani, Mervani, Eyyubi ve Osmanlı dönemlerinde de bölgenin merkezi kentlerinden biri olmayı sürdürmüştür. Anadolu ile Mezopotamya arasındaki önemli bir geçiş alanında kurulan Cizre, tarih boyunca idari, askeri, kültürel ve ticari bakımdan merkez olmuştur. Cizre’nin sahip olduğu zengin kültürel birikim ve potansiyel, önemli şahsiyetlerin bu kentten çıkmasına neden olmuştur.
            Şehir medeniyetlerinin eşsiz örneklerinden biri olan bu coğrafya sayısız bilim, fen ve sanat insanı yetiştirmiştir. Bunların en önde gelenlerinden biri büyük bilim insanı ve mühendis, Ebu’l-İz el-Cezeri’dir. Cezeri, Sibernetik biliminin öncüsüdür. El-Câmi’Beyne’l-‘İlm ve’l-‘Amel en-Nâfi’ Fi Es-Sınaâ’ti’l-Hiyel isimli eserinde otomatik makinelerinden, su saatleri, su pompaları, su terazileri ve musiki aletlerinden ayrıntılı tasvirleriyle bahsetmektedir. Cezerî, kitabında 50 aracın tasarımını vermiştir. Ebu’l İzz, bilim dünyasına bugün bile örnek olacak nitelikte çalışmalar yapmıştır. 
            Cizre’nin ilim ve tasavvuf dünyasına kazandırdığı bir diğer büyük âlim Molla Ahmed el-Cezeri’dir. Vahdet-i vücut felsefesine bağlı bir mutasavvıf olan Cezerî, çağının bir Mevlana’sı, bir Yunus’u olarak değerlendirilmiştir. Halk arasında daha çok Mela olarak bilinen Molla Ahmed Cezerî, sahip olduğu derin mistik tecrübenin yanı sıra ilmi yetkinliği ile de temayüz etmiş Cizre ve bölge medreselerinde müderrislik yapan öncü bir şahsiyettir.
            Mecduddin İbnü’l-Esir, – İzzeddin İbnü’l-Esir, Ziyâeddin İbnü’l-Esir, Muhammed el-Cezerî, Cizre’nin yetiştirdiği diğer bilim adamlarından bazılarıdır.
 
            Cizre’nin sahip olduğu bu büyük bilim ve kültür mirasının yeterinde tanındığı kanaatinde değiliz. Cizreli bilim insanlarının bıraktıkları mirasın, düşünce, bilim ve sanat dünyasına daha fazla tanıtılmasının gereğine inanıyoruz.
            Bu sebeple, Uluslararası bir  sempozyumda Cizreli bilginlerin bıraktıkları mirasın ilim dünyasına kazandırılması için bilim insanlarının bu tarihi görevlerini yerine getirmeleri için fırsat sunuyoruz.
                                                                                              Sempozyum Düzenleme Kurulu

 
KONU BAŞLIKLARI

1.      Pozitif Bilimler
2.      Din Bilimleri
3.      Edebiyat Dünyası
4.      Beşeri Bilimler
5.      Sanat
6.      Kırmızı Medrese ve diğerleri
7.      Diğer
GENEL BİLGİLER

·         Bildiriler bilimsel, özgün ve daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
·         Sempozyum tebliğlerinde kullanılacak diller Türkçe, İngilizce, Arapça, Kürtçe ve Farsçadır.
·         Bildiri sahiplerine azami 20 dakika sunum süresi verilecektir.
·         Bildiri özetleri konuyu açıklar nitelikte ve 500 kelime civarında olmalıdır.
·         Son başvuru tarihinden sonra gönderilecek bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
·         Katılımcıların ağırlama masrafları tarafımızdan karşılanacaktır. Ulaşım giderleri katılımcıların kendilerine aittir.
ÖNEMLİ TARİHLER/Deadlines
 
Son Başvuru Tarihi:31 Aralık 2011/  Deadline for Proposal:31 Decenber 2011
Değerlendirme Sonuçları:15 Ocak 2012/  Declaration of Conclusions: 15 January 2012
Programın Yayınlanması: 1 Mart 2012 /Publication of the Program:1 March 2012
Tam Metin Gönderme Tarihi: 15 Mart 2012/ Final Manuscript Due:15 March 2012
Sempozyum Tarihi: 6-8 Nisan 2012/ Symposium Date: 6-8 April 2012 
 

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü
Cumhuriyet Mah. Ulusal Sok. No: 16/2
73000, ŞIRNAK

Tel: 0 486 216 82 41-45/ 0 486 216 80 05;
Faks: 0 486 216 32 85

[email protected]