Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu 2015

Sempozyumun Amacı ve Önemi
Yerel Yönetimler alanında eğitim gören öğrencileri bir araya getirerek fikir paylaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu 2015 yılında dördüncü etkinliğini yerine getirecektir. Dünyada yerel yönetimlerin artan önemi, ülkemizin özellikle AB’ye uyum süreci, toplumsal talepler, kamu yönetiminde gözlenen iç yetersizlikler ve modernleşme çabaları, Türkiye’de genel kamu yönetiminde olduğu kadar yerel yönetimlerde de yeniden yapılanma sürecine yol açmıştır.

Bu çerçevede, birincisi 3-5 Mayıs 2012 tarihlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu’nda, ikincisi 16-18 Mayıs 2013 tarihlerinde Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu’nda ve üçüncüsü 22-23 Mayıs 2014 tarihlerinde Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen “Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu” çok önemli sonuçlar ortaya koymuştur.

Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde 28-30 Mayıs 2015 tarihleri arasında “Yerel Yönetimlerde Yeni Eğilimler: Paydaşlar Arasında Diyalog ve İşbirliği ” başlıklı 4. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu Gül Kenti Gönen/Isparta’ da düzenlenecektir.

Bildiri sunacak öğrenci katılımcıların haricinde çok sayıda paydaşlarla sempozyumun amacına ulaşacağı ve ileriki etkinlikler içinde bir motivasyon olacağı beklenilmektedir.
Daha üstün bir heyecan ve motivasyonla düzenlenmesi amaçlanan 4. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumunda; Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Küresel Paydaşlarla İşbirliği ve Diyalog alt ana teması başlığında; Üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşlarının proje faaliyetleri ve model önerileri, Özel sektörün yerel düzeyde kurumsal sosyal proje çalışmaları ve yöntem tartışmaları, Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilik (inovasyon), Dinlence (rekreasyon) faaliyetleri, Dezavantajlı gruplar(engelli, çocuk, kadın, mahkûm vb.) için yapılan uygulamalar ve model tartışmaları, Farklılıkların ve anlaşmazlıkların çözümünde örnek modeller ve uygulama çalışmaları, Ulusal ve küresel anlamda örgütlerin yerel paydaşlarla işbirliği ve faaliyetleri, Kentsel sorunlar, yerel siyaset, yerel katılım meseleleri, demokrasi, Sosyal medya, yerel medya ve yerel yönetim, Kent konseyleri/meclisleri, Yerel yönetim mevzuatında değişimler ve reform çalışmaları alt başlık konuları; Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Kent Boyutu alt ana teması başlığında ise; Kümelenme, kapasite, ölçek ve hizmet yönetimi, Sürdürülebilir kalkınma, Katılımcı stratejik yönetişim, Kent bilgi sistemleri, e-devlet, e-pazarlama, Doğal kaynaklar, Kalkınma, Kentsel yönetişim, Estetik Kentler, Kent Markası, Küreselleşmenin ekonomik, yönetim ve hukuki boyutu konuları alt başlık konuları olarak belirlenmiştir.

Paydaşlar Arasında Diyalog ve İşbirliği konusunda yerel yönetimler açısından yeni eğilimler getirmesini amaçlayan 4. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumuna öğrencilerin, akademisyenlerin, araştırmacıların, bilim insanlarının, konular ile ilgili karar alıcı ve uygulayıcıların tümünü içeren tüm paydaşların katkı ve katılımlarını bekler ve sizleri aramızda görmekten kıvanç duyacağımızı belirtiriz.

Türkiye’ nin Düşünen Yerel Yönetim Öğrencileri Paydaşlarıyla Gül Kentinde Buluşuyor.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Bildiri Konuları
Ana Tema
Yerel Yönetimlerde Yeni Eğilimler: Paydaşlar Arasında Diyalog ve İşbirliği

Alt Tema ve Alt Başlık Konuları:
Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Küresel Paydaşlarla İşbirliği ve Diyalog:
Üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşlarının proje faaliyetleri ve model önerileri,
Özel sektörün yerel düzeyde kurumsal sosyal proje çalışmaları ve yöntem tartışmaları,
Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilik (inovasyon)
Dinlence (rekreasyon) faaliyetleri
Dezavantajlı gruplar(engelli, çocuk, kadın, mahkûm vb.) için yapılan uygulamalar ve model tartışmaları
Farklılıkların ve anlaşmazlıkların çözümünde örnek modeller ve uygulama çalışmaları
Ulusal ve küresel anlamda örgütlerin yerel paydaşlarla işbirliği ve faaliyetleri
Kentsel sorunlar, yerel siyaset, yerel katılım meseleleri, demokrasi
Sosyal medya, yerel medya ve yerel yönetim
Kent konseyleri/meclisleri
Yerel yönetim mevzuatınsa değişimler ve reform çalışmaları
Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Kent Boyutu:
Kümelenme, kapasite, ölçek ve hizmet yönetimi
Sürdürülebilir kalkınma
Katılımcı stratejik yönetişim
Kent bilgi sistemleri, e-devlet, e-pazarlama,
Doğal kaynaklar
Kalkınma,
Kentsel yönetişim, Estetik Kentler, Kent Markası,
Küreselleşmenin ekonomik, yönetim ve hukuki boyutu

İletişim
Adres : SDÜ Gönen MYO 32090 Gönen ISPARTA
Telefon : 0 246 281 23 00
Fax : 0 246 281 23 02
E-Posta : yyos2015@sdu.edu.tr