Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu 2012

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi
30 Mayıs – 1 Haziran 2012
Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS), Türkiye’de yazılım araştırmacıları, mühendisleri ve eğitmenlerinin yazılım alanındaki yenilikleri, akımları, deneyimleri ve problemleri tartıştığı temel yazılım mühendisliği platformudur.

UYMS, paydaşları için araştırma sonuçları, deneyimler ve doktora önerilerinin sunulacağı oturumlar, eğitim seminerleri, panel tartışmaları ve ürün tanıtım olanakları sunmaktadır. 2003 yılından bu yana gerçekleştirilen UYMS, araştırma sonuçlarının paylaşıldığı bir ortam sağlamasının ötesinde, ulusal yazılım mühendisliği araştırma alanının geleceğinin şekillenmesinde etkin rol oynamaktadır. UYMS 2012’nin temel hedefi öncüllerinin başarısını tekrarlayarak, ulusal yazılım mühendisliği araştırma alanının bugününü belgelemek ve geleceğine ışık tutmaktır.

UYMS 2012’ye Yazılım Mühendisliği alanına ilişkin özgün sonuçlar içeren tüm kavramsal, teorik ve uygulamalı çalışmalar davetlidir. UYMS 2012’nin ana ilgi alanları bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, aşağıda sıralanmıştır:

Yazılım Geliştirme Süreçleri, Çevik Yazılım Geliştirme, Servise Yönelik Yöntemler, İlgiye Yönelik Yazılım Geliştirme ve Yazılım Üretim Hatları
Yazılım Gereksinim Mühendisliği, Yazılım Gereksinim Yönetimi
Yazılım Kalite Güvence, Sınama, Doğrulama ve Geçerleme
Yazılım Proje Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi
Yazılım Kalite Yönetimi, Süreç İyileştirme Modelleri, ISO 15504, CMMi
Yazılım Mühendisliği Eğitimi
Yazılım Geliştirme Araçları
Yazılım Politikaları ve Yazılım Etiği
Deneysel Yazılım Mühendisliği
Model Güdümlü Yazılım Geliştirme
Yazılım Mimarisi, Yazılım Çerçeveleri ve Desenleri
Yazılım Bileşenleri ve Tekrar Kullanım
Yazılım Ölçütleri, Yazılım Kestirim Yöntemleri
Gömülü ve Gerçek Zamanlı Yazılım Sistemleri Mühendisliği
Dağıtık Yazılım Mühendisliği
İnsan Bilgisayar Etkileşimi
Endüstriyel Yazılım Uygulamaları
Yenilikçi Yazılım Uygulamaları ve Çözümleri
UYMS 2012’de öneriler aşağıdaki kategorilerde toplanmaktadır:

Araştırma Bildirileri
Deneyim Bildirileri
Panel Önerisi
Eğitim Semineri Önerisi
Özel Oturum Önerisi
Yazılım Mühendisliği ile Modelleme ve Simülasyonun Sinerjisi Çalıştayı
Dr. Halit Oğuztüzün, [email protected]
UYMS 2012 kapsamında Yazılım Mühendisliği (YM) ile Modelleme ve Simülasyonun (M&S) Sinerjisi konulu bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştay bu iki disiplinin etkileşiminden kaynaklanan sinerjinin ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Bir yandan YM’nin ilkeleri ve iyi pratikleri M&S yazılımlarının yaşam döngüsüne uygulanırken, diğer yandan M&S metodolojileri ve tekniklerinin YM pratiğine aktarılması önem kazanmaktadır.

Çalıştayın ilgi alanına giren konu başlıkları, kısıtlayıcı olmamak üzere, aşağıdaki gibidir.

Modellerin ve simülasyon bileşenlerinin yeniden kullanımı, birlikte çalışabilirliği ve birleştirilebilirliği
M&S alanına mimari yaklaşımlar (bileşen tabanlı, servis yönelimli, etmen güdümlü vs.)
Simülasyon yazılımları geliştirmeye model güdümlü yaklaşım
M&S için alana özgü diller ve ortamlar
Modellerin ve yazılımların doğrulama ve geçerlemesi
Modellerin ve yazılımların gösterimi için biçimsel notasyonlar (Petri ağları, hibrit devingenler, süreç cebirleri vs.) ve biçimsel gösterimlerin analiz yöntemleri
Yazılım yoğun sistemlerin modellenmesi, simülasyonu ve analizi için araçlar, kütüphaneler ve çerçeveler
Çalıştay henüz gelişme aşamasında olan ve ilginç sonuçlar vadeden çalışmaların sunulacağı ve derinlemesine tartışılacağı bir ortam olacaktır. Çalıştayda sunulan çalışmaların sadece özetleri UYMS 2012 bildiri kitabında yer alacaktır. Çalışmaların olgunlaşmış hallerinin bir dergi özel sayısında toplanması için girişimde bulunulacaktır.

 

Yazılım Ürün Aile Mühendisligi Çalıstayı
Dr. Bedir Tekinerdoğan, [email protected]
http://www.cs.bilkent.edu.tr/~bedir/Workshops/TSPLE-2012/

Yazılım tekrar kullanımı, yazılım mühendisliğinin ilk zamanlarından beri yazılım camiasının hedeflerinden birisi olmuştur. Yazılım tekrar kullanımı problemini çözmek için alt rutinler, nesneye yönelik yazılım geliştirme, yazılım tasarım örüntüleri ve bileşene yönelik yazılım geliştirme gibi çeşitli teknolojiler üretilmiştir. Maalesef, yazılım tekrar kullanımı fırsata dayalı ve probleme özel olarak uygulanmış ve geniş ölçekli yazılımların geliştirmesi için ölçeklendirilmemiştir. Sistematik yazılım tekrar kullanımı, maliyet ve geliştirme döngüsü süresini azaltma, yazılım kalitesi ve üretkenliği arttırma konularında umut vaadeden bir yaklaşımdır. Bu bağlamda yazılım ürün hattı kavramı geniş ölçekli sistematik yazılım tekrar kullanımı alanında önem kazanmıştır. Yazılım ürün hattı bir grup yazılım yoğun sistemden oluşur. Bu sistemler, pazar segmentinin ihtiyaçlarını belirleyen, ortak bir temel bileşen kümesinden üretilen kontrollü bir grup ortak özelliği paylaşırlar.

Yazılım ürün hattı mühendisliği (Software Product Line Engineering – SPLE), yazılım ürün hatları geliştirmek ve böylece tekrar kullanımı, üretkenliği ve sistemin kalitesini destekleyen bir paradigmadır. Bir tek sistemi geliştirmeyi hedefleyen klasik yazılım geliştirme paradigmalarının aksine, SPLE bir yazılım sistemi ailesinin geliştirilmesini hedefler. Bundan dolayıi SPLE tek bir sistemin geliştirilmesinde kullanılan yaklaşımlardan temelde ayrılan bir yazılım yaşam döngüsü yaklaşımı kullanır.

Günümüzde, Türkiye’de SPLE konusunaki ilginin arttığı gözlemlenmektedir. Endüstride değişik firmalar üretkenliği arttırmak, üretilen yazılımların kalitesini iyileştirmek, maliyeti ve ürünü pazara sürme süresini kısaltmak amacıyla SPLE yaklaşımını uygulamaya karar vermiştir.

Bu çalıştayın temel amacı, SPLE’nin Türkiye’de pratikteki uygulanma durumunu yansıtmaktır. Bu amaçla, Türkiye’deki değişik firmalar SPLE ihtiyaçlarını, uyguladıkları yazılım tekrar kullanım yöntemlerini, uyguladıkları SPLE yaklaşımlarını ve pratikte karşılaştıkları sıkıntıları sunacaklardır.

Uygulamaya yönelik perspektifin yanısıra, bu bağlamdaki önemli araştırma problemlerinin tanımlanması ve önümüzdeki yıllar için bu alanda bir araştırma gündemi tanımlanması hedeflenmektedir.
Bağlı Veri (Linked Data) Bulutu Üzerinde Yazılım Geliştirme
Dr. Oğuz Dikenelli, [email protected]
Anlamsal Web 2000’lerin başından itibaren zengin yenilik potansiyeli içeren bir kavram olarak algılanmakta ve hem üniversite hem de endüstri ölçeğinde üzerinde yoğun olarak çalışılmaktadır. Fakat henüz ufukta Anlamsal Web’e dayalı başarılı bir öldürücü uygulamayı geçin, yenilikçi ticari çözümler bile yeterince gözükmemektedir. Anlamsal Web topluluğu bu durumun temel nedeni olarak Anlamsal Web çalışmalarının yoğun olarak çıkarsama ve dilin mantık temelleri üzerine yoğunlaşdığını ve aslında işin temeli olan anlamsal verinin web ölçeğinde bağlı olması konusunun ihmal edildiği gözlemini yapmıştır. Bu gözlem bağlamında Anlamsal Web araştırma topluluğu (Tim Berners-Lee öncülüğünde) Bağlı Veri kavramını ortaya atmış ve bu kavram çevresinde gerçekleştirme yönü ağır basan yoğun bir çalışma başlatmışlardır.

Bağlı Veri anlamsal web vizyonuna giden yolda bir ara basamak olarak görülebilir. Bağlı veride hedef RDF temelinde Web verisini birbiriyle bağlı (linked) hale getirmektir. Bu hedefi çabuklaştırmak için öncelikle Wikipedia’nın verisi RDF olark dışarı açılmış ve diğer veri kümeleri için bağlanabilecekleri dev bir kaynak oluşturulmuştur. Bugün itibariyle e-devlet, medya, sağlık gibi birçok alanda 300’ü aşkın veri kümesi Bağlı Veri bulutuna katılmış ve bu bulut üzerinde çalışan yüzlerce Bağlı Veri uygulaması geliştirilmiştir. Bağlı Veri bulutu büyük bir hızla genişlerken, Bağlı Veri yazılım ortamı da sürekli gelişmekte ve olgunlaşmaktadır.

Bu seminerde önümüzdeki dönemin en önemli yazılım geliştirme ortamlarından biri olacağı belli olan Bağlı Veri ortamı, yazılım geliştirme perspektifinden ele alınacaktır. Bu bağlamda öncelikle Bağlı Veri kavramı altındaki temel felsefe ele alınacak, daha sonra Bağlı Veri yazılım mimarisi ve temel standartlar tanıtılacak ve son olarak da Bağlı Veri ortamında yazılım geliştirim sürecinin temel etkinlikleri örneklenecektir.

 

Yazılım Test Mühendisliği
TUBITAK BILGEM, Bilişim Teknolojileri Enstitüsü, Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Merkezi
Test Edilebilirlik Açısından Gereksinimler
Dr. Ali Gürbüz, [email protected]

Dünyanın en büyük endüstrilerinden biri hiç şüphesiz yazılım endüstrisidir. Geliştirilen ürünlerin büyüklüğü ve insan hayatının her alanında yer alması bu endüstrinin önemini daha da arttırmaktadır. Yazılımlar cep telefonlarımızdan bilgisayarlara, vatandaşlık işlemlerinden sağlık sektörüne, askeriyeden enerjiye hem üretim hem de tüketim alanında karşımıza çıkmakta ve yıllar geçtikçe yazılımların büyüklüğünün ve karmaşıklığının arttığı görülmektedir. Bu büyüme ve karmaşıklık da yazılım projelerinde başarısızlığı, yazılımlarda da hataların çok olması, güvenirlilik veya güvenliğin tam sağlanamaması gibi problemleri beraberinde getirmiştir. Yazılım geliştirme sürecinde daha erken safhada düzeltilen hatalar projenin hem maliyetini düşürmekte hem de başarısı arttırmaktadır.

Seminerde yazılım doğrulama ve geçerleme hakkında bilgi verilecek, yazılım projelerinde testlerin önemi anlatılıp testler açısından gereksinimlerin neden önemli olduğu ve test edilebilirlik açısından gereksinimlerin nasıl olması gerektiği irdelenecektir.

Yazılım Test Projeleri Yönetimi ve Psikolojik Sınırlar
Dr. Mehmet Ozbek, [email protected]

Yazılım projelerinde test faaliyetleri çoğu zaman ihmal edilir. Proje bütçesi ile ilgili sorunlar yaşandığında ilk akla gelen çoğunlukla test faaliyetlerinin kısıtlanmasıdır. “Testleri nasıl olsa yazılım geliştiriciler de yapıyorlar” yaklaşımı halen yazılım sektöründe kabul gören bir yaklaşım maalesef. Bu, genelde düşülen bir yanlıştır. Bu tür yanlışlıkların yaşanmaması için yazılım projelerinde, test faaliyetleri bağımsız bir test ekibi tarafından yapılmalıdır.

Ozellikle bütçe ve personel bakımından daha büyük projelerde test faaliyetlerinin, yazılım geliştirme faaliyetlerinden ayrılarak “test projeleri” olarak yürütülmesi daha başarılı bir test süreci gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle son yıllarda test faaliyetlerinin ayrı birer proje olarak yönetilmesi, sektörde değer kazanan bir durumdur.

Yazılım testleri, yazılım geliştiricilerle test mühendislerinin yoğun bir şekilde iletişim içerisinde oldukları bir süreçtir. Yazılım testlerinin gerçekleştirilmesi sırasında bu iki grup arasında sıklıkla iletişim kazaları yaşanabilmektedir. Her iki grup arasındaki olası problemlerin yaşanmaması açısından grupların psikolojik sınırları (proje yürütücüleri, test yöneticileri, yazılım geliştiriciler ve test mühendisleri tarafından) çok iyi bilinmeli ve buna göre hareket edilmelidir. Bu şekilde, yazılım geliştirme süreci ile yazılım test süreci etkileşimleri çok daha başarılı bir şekilde işleyecektir.

Seminerde, tamamlanmış ve sürmekte olan test projeleri sırasında edinilen tecrübelerle, ekipler arasındaki psikolojik sınırlara ilişkin deneyimler de sunulacaktır.

Yazılım Testlerinde Bulut çözümler
Koray Inçki, [email protected]

Sanallaştırma (virtualization) çözümleri ilk olarak 1960’lı yıllarda IBM’in CP-40 projesinde S/360 işletim sistemlerinin eş zamanlı olarak farklı makinalara yüklenerek test edilebilmesi ile test dünyasında yerini almıştır. Yazılım ve sistem testlerinin gerçek kullanım senaryolarını karşılayabilmesi için test ortamlarının nihai kullanım ortamlarını mümkün oldukça taklit etmesi, tekrarlaması beklenir. Bu beklenti çoğu zaman zaman ve maliyet kısıtlarından dolayı son kullanıcı testlerinin kurulum aşamasına bırakılması ile sonuçlanır. Diğer yandan test faaliyetlerinde kullanılacak altyapı yatırımları dönemsel yoğun kullanım kalıpları oluşturduğundan pek çok geliştirici firma test ortamlarına yapılan yatırımın geri dönüşünün yeterli olmadığı görüşündedir.

Yazılım Testlerinde Bulut çözümleri seminerinde sırasıyla doğrulama ve geçerleme (DG) faaliyetlerinin Bulut Bilişim üzerine taşınması için motive eden faktörlerden bahsederek, DG aşamalarının hangilerinin bulut çözümleri için uygun fırsatlar oluşturduğu tartışılacak; ayrıca yazılım evlerinin yazılım testlerini bulut çözümlerden faydalanarak yönetebilmeleri için gerçek dünyadaki farklı yaklaşımlardan çeşitli örnekler verilecektir.

İletişim: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin