Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması

Öğretmen Yarışma

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ülkemizin eğitim öğretim alanındaki materyal ve etkinlik hafızasının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye geneli resmi/özel tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğretmenlerine yönelik, “Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması” düzenlemektedir.

ULUSAL ÖĞRETMENLER ARASI
YENİLİKÇİ ÖĞRETİM MATERYALLERİ
TASARIM YARIŞMASI
KILAVUZU

PROJENİN ADI “Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması ” Projesi

PROJENİN ALANI
Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması Projesinin eğitim ve öğretim alanının ‘Öğretim Yöntem ve Teknikleri” alt kategorisinde yürütülecektir.

PROJENİN SAHİBİ
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü PROJENİN ORTAKLARI
Milli Eğitim Bakanlığıma bağlı resmi tüm İl Milli Eğitim Müdürlükleri

PROJENİN DANIŞMANLARI
Proje Sorumlusu: Levent ÖZİL: Strateji Geliştirme Birimi İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Proje Koordinatörü (İrtibat Kişisi): Leyla BOSTAN İstanbul MEM AR-GE Birimi Personeli

YARIŞMANIN AMACI
Ülkemizde eğitim ve öğretim alanında kullanılan materyal ve etkinliklere ek olarak yenilikçi, özgün, işlevsel materyal ve etkinliklerin üretilmesi, eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve örnek çalışmaların modellik ederek yaygınlaştırılması amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından “Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması” düzenlenmesi istenmektedir. Yarışma ile ülkemizin eğitim ve öğretim alanındaki materyal ve etkinlik hafızasının gelişmesine katkı sağlanacaktır.
Bu temel amaçlar doğrultusunda şunlar hedeflenmektedir:
a Farklı görsel öğretim materyalleri ile derslerin daha anlaşılır, yapılandırıcı ve kalıcı şekilde işlenmesine zemin hazırlanması.
b. Öğretmenlerin derslerine/konularına ait öğretim materyallerini özgün olarak kendilerinin üretmelerinin sağlaması.
c. Ders materyallerinin öğretmenler tarafından üretmelerini sağlayarak onların yaratıcılığa teşvik edilmesi.
d Öğrencilerin zihinsel gelişimlerini desteklemesinin yanında, onların öğrenmelerini kolaylaştırarak kendi kendine öğrenmenin sorumluluğunu kazandırılması.
e. Yerel ve özgün materyal kullanımının artırılması yoluyla, eğitim öğretim süreçlerinde yerel çaba ve potansiyelin en üst düzeyde kullanımının sağlanması.
f Materyal tasarımında yerel kaynak ve atıl malzeme kullanımının özendirilmesi.
g Öğretim materyallerinin hazırlanmasında öğretim programlarında yer alan ünite ve kazanımlar ile öğrenci ihtiyaçlarının öne çıkmasının dikkate alınması.
h. Materyallerin hazırlanmasında öğrenci katılımının sağlanması, öğrenci becerilerinin geliştirilmesi.
L Farklı alan\branş\sınıf ve zümre öğretmenleri arasında fikir paylaşımı ve iş birliği platformu oluşturulması.
j. Eğitim öğretimde iyi uygulamaların ve örnek çalışmaların yaygınlaşmasının sağlanması.

YARIŞMANIN KONUSU
Katılımcılar yarışmaya eğitim-öğretim hizmetleri alanından okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim öğrencilerine yönelik hazırladıkları materyaller ile dijital materyal kategorisi olmak üzere 5 kategori ile katılabileceklerdir. Projeye başvuru yapacak öğretmenlerin bakanlığımıza bağlı resmi kamu kurumlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli olması gerekmektedir. Yarışmacılar materyallerini hazırladıktan sonra istmem.com adresinden başvuru formlarını dolduracaklardır. Materyal Değerlendirme Kurulu tarafından Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Ortaöğretim ve Dijital Materyal kategorileri bazında başvurular değerlendirilerek sergiye kalmayı hak eden materyaller sahada değerlendirildikten sonra dereceye giren ilk üç materyal, toplamda 15 materyal ödüllendirilecektir.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ
Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığıma bağlı tüm resmi kurumlarda görev yapan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğretmenleri.

PROJENİN DAYANAĞI
2023 Eğitim Vizyonu Belgesi
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı

YARIŞMA KATILIM AŞAMALARI
Yarışma başvurusu üç aşamalı olacaktır.

Birinci aşamada:
“Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarımı Yarışması” na başvurular http:// istmem.com.tr web sitesi üzerinden yapılacaktır. Site üzerindeki elektronik başvuru adımları takip edilerek sisteme materyalle ilgili bilgiler ve fotoğraflar yüklenecektir. Sistemin ürettiği başvuru kod numarası elde edilecektir.

ikinci aşamada:
Bu bilgiler ışığında her kategori için oluşturulan uzman komisyonca ekte yer alan değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirme yapılacaktır. Materyal Değerlendirme Kurulu ön ve son değerlendirme kurulu şeklinde iki gruptan oluşacaktır. Ön değerlendirme kurulu elektronik ortamda belirlenen kriterlere göre değerlendirme yapıp 100 puan üzerinden 70 puanın üstünde puan alan materyalleri seçecek ve son değerlendirme kuruluna bırakacaktır.

Üçüncü aşamada:
Proje yürütme kurulu tarafından materyallerin nihai değerlendirmesi, sergi alanında ve eşzamanlı olarak puanlanarak yapılacaktır. Materyal sahibi öğretmenler, saha da oluşturulan proje yürütme kurulu üyelerine en fazla 10 dakikalık sunum yapacaklardır. Proje yürütme kurulunun puanlaması doğrultusunda en yüksekten düşüğe olmak üzere yapılan puan sıralamasına göre dereceye giren materyaller belirlenecektir. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve dijital materyal kategorisi olmak üzere beş ayrı kategorideki materyallerin sunumları ve puanlaması sergi alanında aynı gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Her kategorinin ilk üç derecesi ödüllendirilecektir. Ödül töreni İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği alanda yapılacaktır ve ödüller takdim edilecektir.

FAALİYET TAKVİMİ
FAALİYETLER TARİHLER
1. Projenin İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi ve duyuru süreci 07.01.2019
2. Proje katılımcılarının materyal hazırlama süreci/
Hazırlanan materyallerin itsmem.com adresinden materyal başvuru formunun doldurulması. 28.01.2019-19.04.2019
3. Ön Değerlendirme Kurulu tarafından materyallerin değerlendirmelerinin yapılması ve sahaya kalan projelerin duyurulması 22.04.2019-28.04.2019
4. Son Değerlendirme Kurulu tarafından materyallerin değerlendirmelerinin yapılması ve Proje Yürütme Kuruluna sunulması 29.04.2019-05.05.2019
5. Proje Yürütme Kurulunun sergiye çıkacak projeleri duyurulması 06.05.2019
6. Ödül alacak materyallerin sergisi, sunumu ve dereceye giren materyallerin sahiplerine ödül ve belgelerinin verilmesi 13.05.2019

BAŞVURU ADRESİ
httn://istmem.com.tr internet adresinde ilan edilecek vveb sitesi üzerinden yapılacaktır.

KATILIM ŞARTLARI
Yarışmaya aşağıdaki maddelerle sıralanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler başvuru yapabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların ve tüzel kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır:
a) Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve yönetici.
b) Yarışmaya bireysel ya da çoklu katılımla başvuru yapılabilecektir. Materyallerini grup/takım olarak beş kişilik hazırlayan grupları ödüllendirmede birden fazla ödül verilmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla takım halinde dereceye giren öğretmenlerimiz yine bir adet ödül alacaklardır. Başvuruda ismi 1. Sırada olan katılımcı ödül almaya hak kazanacaktır.
c) Katılımcılar;
i. Okul öncesi
ii. İlkokul
iii. Ortaokul
iv. Ortaöğretim
v. Dijital materyal

d) kategorilerinden birine, herhangi ikisine ya da her beş kategoriye ayrı ayrı başvuru yapabilirler. Ancak her katılımcı bireysel olarak yarışmaya bu beş kategoriden her birine birer başvuru olmak üzere en fazla 5 (beş) ürün ile katılabilecektir.
e) Bireysel başvuruların yanı sıra yarışmaya en fazla 5 (beş) kişi ile çoklu katılım başvurusunda bulunulabilir.
f) Çoklu katılımlarda katılımcılar, başvuruda ismi 1. Sırada olan katılımcı temsilci katılımcı olacaktır ve ödül almaya o hak kazanacaktır.
g) Yarışmaya bireysel başvuruda bulunanlar, bu başvurularının yanı sıra çoklu katılım yoluyla da yarışmaya herhangi bir kategoride, herhangi iki ayrı kategoride ya da her beş kategoriye ayrı ayrı başvuruda bulunabilirler. Ancak yarışmaya bireysel başvurusu bulunan katılımcılar, çoklu başvuru yaptıkları takdirde temsilci katılımcı olamazlar.
h) Herhangi bir kategoride bireysel olarak başvurusu yapılan ürün ile çoklu katılım başvurusu yapılamaz.
ıj Herhangi bir kategoride başvuru yapan katılımcılar, avnı ürünü kullanarak diğer kategorilerde başvuru vanamazlar.
j) Yarışmaya katılacak ürünler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Milli Eğitim Temel Kanunuma, Türk millî eğitiminin temel amaçlarına, toplumumuzun kültürel değerlerine uygun; eğitim-öğretim hizmetleri alanında güncel ve ivedi bir gereksinimi karşılayacak nitelikte, yenilikçi ve özgün özelliklere sahip olmalıdır.
k) Yarışmaya başvurusu yapılan ürünün daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekir. Ürünleri başka bir yarışmada ödül aldığı sonradan tespit edilen başvuru sahipleri ödül kazandıkları takdirde ödül ve diğer hakları iptal edilir.
l) Elektronik ortamda istenecek başvuru bilgileri ve formları eksiksiz, açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulmalıdır. Eksik, yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi halinde ürün, yarışma kapsamı dışında tutulacaktır. Eksik ya da hatalı bilgi girişleri nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarında katılımcılar herhangi bir hak iddiasında ya da telafi talebinde bulunamazlar.
m) Başvuru sahiplerinin iletişim bilgileri (telefon, elektronik posta, ev adresi, okul adresi vb.) elektronik başvurudan sonra değiştiği takdirde güncel iletişim bilgilerini ürün kodu ve kimlik bilgileri ile birlikte ilmemarge34@gmail.com.tr adresine bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde İl Müdürlüğümüz doğabilecek aksaklıklardan sorumlu olmayacaktır.
n) Katılımcı, ürünlerin incelenmesi-değerlendirilmesi sürecinde oluşabilecek hasarlardan dolayı herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
o) Yarışmaya ön seçici kurul, son seçici kurul ve proje yürütme kurullarında jüri üyesi olarak görev yapanlar başvuruda bulunamaz. Bu kişilerin sonradan tespit edilmesi hâlinde ödül kazansalar dahi ödülleri ve diğer hakları iptal edilir.

DEĞERLENDİRME
Ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve dijital alanlarında ön ve son değerlendirme kurulları oluşturulacaktır. Bu kurulun üyelerinin sayısı başvuru sayısına orantılı olacaktır.
Başvurulan ürünler öncelikle ön değerlendirme kurulu tarafından ekte belirtilen ölçek doğrultusunda değerlendirilecektir. Ön değerlendirme kurul değerlendirmesi sonucu 100 puan üzerinden 70 puan üzeri alan ürünleri tespit edecek ve son değerlendirme kurulun değerlendirmesine alınacaktır. Ödül almaya hak kazanan ürünler proje yürütme kurulu tarafından sergi alanında belirlenecektir. Yarışma sonuçlarına yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ÖN DEĞERLENDİRME KURULU
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan ilgili alan idareci ve öğretmenleri, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan arge temsilcileri.

SON DEĞERLENDİRME KURULU
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan ilgili alan idareci ve öğretmenleri, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan arge temsilcileri. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden alanında uzman akademisyenlerdir.

PROJE YÜRÜTME KURULU
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan alanında uzman idareciler , öğretmenler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan alanında uzman arge personeli ve Üniversitelerin ilgili bölümlerinden alanında uzman akademisyenlerdir.

ÖDÜLLER
Yarışmada “Okul Öncesi”, “ilkokul”, “Ortaokul”, “Ortaöğretim” ve “Dijital Materyal” alanlarına ait 5 (beş) farklı kategoride toplam 15 (onbeş) ürüne derece ödülü verilecektir.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve dijital matery al kategorisi ödülleri
Birinci ürüne 7.000 (yedi bin) TL İkinci ürüne 5000 (beş bin) TL Üçüncü ürüne 3.000 (üç bin) TL
• Bireysel ya da çoklu katılımla başvuruda bulunan tüm katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir. Ancak bireysel ya da çoklu olarak birden fazla ürünle müracaat eden katılımcılar adına 1 (bir) katılım belgesi düzenlenecektir.
• Çoklu katılımlarda para ödülü katılımcıların (kendi aralarında belirledikleri) başvuru sırasında bildirdikleri temsilciye ödenecektir.

ÖDÜL TÖRENİ
Ödül töreni sergi tarihinde İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümün belirlediği yer ve zamanda İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

TELİF HAKKİ
Katılımcı yarışmaya katıldığı ürünün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderilen ürünün konu seçiminde, araştırmanın yapılmasında ve üretilmesinde tamamen kendi bilgi, beceri ve fikirlerini kullandığını, ürünün kendisi tarafından üretildiğini ve dipnot vermeden hiçbir yerden alıntı yapmadığını; çalışmanın orijinal ve özgün olduğunu ve özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul eder.
Ürünle ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ürünü ödül almaya hak kazanmış katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği sonradan anlaşılanlardan yarışma ile elde ettikleri ödül, belge ve her türlü kazanımları geri alınır.
Ürünün telif hakkı ürün sahibine ait olmakla birlikte katılımcı, yarışmaya gönderdiği ürününün “Millî Eğitim Bakanlığı” tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği ürününün çoğaltma, değiştirme, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum telif haklan için Millî Eğitim Bakanlığıma izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan ürünler için ürün sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve ürünün yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. “Millî Eğitim Bakanlığı” ürünler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
Yarışmaya katılan ürünlerin ürün telif hakkı ürün sahibinde olmakla birlikte ürünlerin bir örneğini İstanbul İl Milli eğitim Müdürlüğüne vermekle mükelleftir. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu ürünlerle ilgili her türlü tasarruf yetkisine sahiptir.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yarışma kapsamında belirtilen bütün hususlarda değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir.
Kılavuzda yer almayan hususlara ilişkin takdir yetkisi İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. Katılımcılar, bu kılavuzda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Ek 1: MATERYAL DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ÇİZELGESİ *
Materyalin Adı/Başlığı :
Sınıf/Düzey :
Ders/Konu Alanı :
Materyali Tasarlayan Kişi/Kişiler :
Maliyet :
Materyalin Özellikleri :

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin