Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Edirne Tasarım Yarışması

Eğitim Öğretim faaliyetlerinin etkililiği kullanılan öğretim materyallerinin özgünlüğü öğrenci düzeyi ve ihtiyaçlarına uygunluğu ile doğru orantılıdır. Öğretmenlerimizin özgün öğretim materyalleri tasarlayarak öğretim süreçlerinde bunları kullanmaları değişen eğitim anlayışı ve öğretim programlarının temel unsurlarından biridir. Ülkemizde eğitim ve öğretim alanında kullanılan materyal ve etkinliklere ek olarak yenilikçi, özgün, işlevsel — materyal ve etkinliklerin üretilmesi, eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve örnek çalışmaların modellik ederek yaygınlaştırılması amacıyla Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması düzenlemesi istenmektedir. Yarışma ile ülkemizin eğitim ve öğretim alanındaki materyal ve etkinlik hafızasının gelişmesine katkı sağlanacaktır. Bu bağlamda öğretim sürecinde materyal kullanımın zenginleştirilmesi ve özgünleştirilmesi örnek çalışmaların teşvik edilerek yaygınlaştırılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılında projenin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla projemiz yapılacaktır.

Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması Projesinin
eğitim ve öğretim alanının ‘Öğretim Yöntem ve Teknikleri’ alt kategorisinde
yürütülecektir.

YARIŞMANIN AMACI
Ülkemizde eğitim ve öğretim alanında kullanılan materyal ve etkinliklere ek olarak yenilikçi,
özgün, işlevsel materyal ve etkinliklerin üretilmesi, eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve örnek çalışmaların modellik ederek yaygınlaştırılması amacıyla Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından “Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması” düzenlenmesi istenmektedir. Yarışma ile ülkemizin eğitim ve öğretim alanındaki materyal ve etkinlik hafızasının gelişmesine katkı sağlanacaktır.Bu temel amaçlar doğrultusunda şunlar hedeflenmektedir:

a. Farklı görsel öğretim materyalleri ile derslerin daha anlaşılır, yapılandırıcı ve kalıcı şekilde
işlenmesine zemin hazırlanması.

b. Öğretmenlerin derslerine/konularına ait öğretim materyallerini özgün olarak kendilerinin
üretmelerinin sağlanması.

c. Ders materyallerinin öğretmenler tarafından üretilmesi sağlayarak onların yaratıcılığa teşvik edilmesi.

d. Öğrencilerin zihinsel gelişimlerinin desteklemesinin yanında, onların öğrenmelerini
kolaylaştırarak kendi kendine öğrenme sorumluluğunun kazandırılması.

e. Yerel ve özgün materyal kullanımının artırılması yoluyla, eğitim öğretim süreçlerinde yerel çaba ve potansiyelin en üst düzeyde kullanımının sağlanması.

f. Materyal tasarımında yerel kaynak ve atıl malzeme kullanımının özendirilmesi.

g. Öğretim materyallerinin hazırlanmasında öğretim programlarında yer alan ünite ve kazanımlar ile öğrenci ihtiyaçlarının öne çıkmasının dikkate alınması.

h. Materyallerin hazırlanmasında öğrenci katılımının sağlanması, öğrenci becerilerinin
geliştirilmesi.

i. Farklı alan\branş\sınıf ve zümre öğretmenleri arasında fikir paylaşımı ve iş birliği platformu oluşturması.

j. Eğitim öğretimde iyi uygulamaların ve örnek çalışmaların yaygınlaşmasının sağlanması.

YARIŞMANIN KONUSU
Katılımcılar yarışmaya eğitim-öğretim hizmetleri alanından okul öncesi, ilkokul, ortaokul,
ortaöğretim öğrencilerine yönelik hazırladıkları materyaller ile 4 kategori ile katılabileceklerdir. Projeye başvuru yapacak öğretmenlerin bakanlığımıza bağlı resmi/özel kurumlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli olması gerekmektedir. Yarışmacılar materyallerini hazırladıktan sonra http://edirne.meb.gov.tr/mty/ adresinden başvuru formlarını dolduracaklardır. Materyal Değerlendirme Kurulu tarafından okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim kategorileri bazında başvurular değerlendirilerek sergiye kalmayı hak eden materyaller sahada değerlendirildikten sonra dereceye giren ilk üç materyal ödüllendirilecektir.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ
Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi/özel kurum/okullarında
kadrolu veya sözleşmeli olarak yapan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğretmenleri.

YARIŞMA KATILIM AŞAMALARI
Yarışma başvurusu üç aşamalı olacaktır.

Birinci aşamada:
“Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarımı Yarışması” na başvurular
http://edirne.meb.gov.tr/mty/ web sitesi üzerinden yapılacaktır. Site üzerindeki elektronik başvuru adımları takip edilerek sisteme materyalle ilgili bilgiler ve fotoğraflar yüklenecektir. Sistemin ürettiği başvuru kod numarası elde edilecektir.

İkinci aşamada:
Bu bilgiler ışığında her kategori için oluşturulan uzman komisyonca ekte yer alan değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirme yapılacaktır. Materyal Değerlendirme Kurulu; ön değerlendirme kurulu, değerlendirme kurulu ve yürütme kurulu şeklinde üç gruptan oluşacaktır. Başvurulan ürünler öncelikle ön değerlendirme kurulu tarafından ekte belirtilen ölçek doğrultusunda değerlendirilecektir. Ön değerlendirme kurulunca yarışmaya katılması uygun görülen ürünler değerlendirme kuruluna gönderilecek.
Değerlendirme kurulunun 100 puan üzerinden değerlendireceği ürünler içerisinden her kategoriden en yüksek puanı alan ilk 8 ürün belirlenerek toplam 32 ürün sergiye çıkarılacaktır.

Üçüncü aşamada:
Proje yürütme kurulu tarafından materyallerin nihai değerlendirmesi, sergi alanında ve eşzamanlı olarak puanlanarak yapılacaktır. Materyal sahibi öğretmenler, sahada oluşturulan proje yürütme kurulu üyelerine en fazla 10 dakikalık sunum yapacaklardır. Proje yürütme kurulunun puanlaması doğrultusunda en yüksekten düşüğe olmak üzere yapılan puan sıralamasına göre dereceye giren materyaller belirlenecektir.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim kategorileri olmak üzere dört ayrı kategorideki materyallerin sunumları ve puanlaması sergi alanında aynı gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Her kategorinin ilk üç derecesi ödüllendirilecektir. Ödül töreni Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği alanda yapılacaktır ve ödüller takdim edilecektir.

KATILIM ŞARTLARI
Yarışmaya aşağıdaki maddelerle sıralanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler başvuru yapabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların ve tüzel kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

a) Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi/özel kurumlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenler yarışmaya bireysel ya da iki kişilik grup ile başvuru yapılabilecektir.

b) Materyallerini grup/takım olarak iki kişi ile hazırlayan grupları ödüllendirmede birden fazla ödül verilmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla takım halinde dereceye giren öğretmenlerimiz yine bir adet ödül alacaklardır. Başvuruda ismi 1. Sırada olan katılımcı ödül almaya hak kazanacaktır.

c) Katılımcılar;
1. Okul öncesi
2. İlkokul
3. Ortaokul
4. Ortaöğretim

Kategorilerinde başvuru yapabilirler. Öğretmenler istedikleri sayıda materyal ile yarışmaya
başvuruda bulunabilirler. Dijital materyal ile başvuru yapacak katılımcılar, materyali hangi eğitim kademesine hitap ediyorsa o alanda başvuru yapmalıdır.

d) Bireysel başvuruların yanı sıra yarışmaya en fazla 2 (iki) kişi ile çoklu katılım başvurusunda bulunulabilir.

e) Çoklu katılımlarda katılımcılar, başvuruda ismi 1. Sırada olan katılımcı temsilci katılımcı
olacaktır ve ödül almaya o hak kazanacaktır.

f) Yarışmaya bireysel başvuruda bulunanlar, bu başvurularının yanı sıra çoklu katılım yoluyla da yarışmaya herhangi ikinci kategoride başvuruda bulunabilirler. Ancak yarışmaya bireysel başvurusu bulunan katılımcılar, çoklu başvuru yaptıkları takdirde temsilci katılımcı olamazlar.

g) Herhangi bir kategoride bireysel olarak başvurusu yapılan ürün ile çoklu katılım başvurusu yapılamaz.

h) Herhangi bir kategoride başvuru yapan katılımcılar, aynı ürünü kullanarak diğer kategorilerde başvuru yapamazlar.

i) Yarışmaya katılacak ürünler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Milli Eğitim Temel Kanunu’na, Türk millî eğitiminin temel amaçlarına, toplumumuzun kültürel değerlerine uygun; eğitim-öğretim hizmetleri alanında güncel ve ivedi bir gereksinimi karşılayacak nitelikte, yenilikçi ve özgün özelliklere sahip olmalıdır.

j) Yarışmaya başvurusu yapılan ürünün daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekir. Ürünleri başka bir yarışmada ödül aldığı sonradan tespit edilen başvuru sahipleri ödül kazandıkları takdirde ödül ve diğer hakları iptal edilir.

k) Elektronik ortamda istenecek başvuru bilgileri ve formları eksiksiz, açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulmalıdır. Eksik, yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi halinde ürün, yarışma kapsamı dışında tutulacaktır. Eksik ya da hatalı bilgi girişleri nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarında katılımcılar herhangi bir hak iddiasında ya da telafi talebinde bulunamazlar.

l) Başvuru sahiplerinin iletişim bilgileri (telefon, elektronik posta, ev adresi, okul adresi vb.)
elektronik başvurudan sonra değiştiği takdirde güncel iletişim bilgilerini ürün kodu ve kimlik
bilgileri ile birlikte arge22@meb.gov.tr adresine bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde İl
Müdürlüğümüz doğabilecek aksaklıklardan sorumlu olmayacaktır.

m) Katılımcı, ürünlerin incelenmesi-değerlendirilmesi sürecinde oluşabilecek hasarlardan dolayı herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

n) Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü telif hakkı noktasına hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

o) Yarışmaya ön değerlendirme kurulu, değerlendirme kurulu ve proje yürütme kurullarında jüri üyesi olarak görev yapanlar başvuruda bulunamaz. Bu kişilerin sonradan tespit edilmesi hâlinde ödül kazansalar dahi ödülleri ve diğer hakları iptal edilir.

ÖDÜLLER
Yarışmada “Okul Öncesi”, “Ilkokul”, “Ortaokul”, “Ortaöğretim” alanlarına ait 4 (dört) farklı
kategoride derece ödülü verilecektir.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim kategorisi ödülleri :
Birinci ürüne: 1 tam altın ,
İkinci ürüne: 1 yarım altın ,
Üçüncü ürüne: 1 çeyrek altın
– Bireysel ya da çoklu katılımla başvuruda bulunan tüm katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.
Ancak bireysel ya da çoklu olarak birden fazla ürünle müracaat eden katılımcılar adına 1 (bir)katılım belgesi düzenlenecektir.
– Çoklu katılımlarda altın ödülü katılımcıların (kendi aralarında belirledikleri) başvuru sırasında bildirdikleri temsilciye verilecektir.

FAALİYETLER TARİHLER
1. Projenin Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi ve duyuru süreci 01.12.2019-15.12.2019

2. Proje katılımcılarının materyal hazırlama süreci / hazırlanan materyallerin http://edirne.meb.gov.tr/mty/ adresinden materyal başvuru formunun doldurulması. 15.12.2019-15.03.2020

3. Ön Değerlendirme Kurulu tarafından materyallerin değerlendirmelerinin yapılması 15.03.2020-30.03.2020

4. Değerlendirme Kurulu tarafından materyallerin değerlendirmelerinin yapılması ve Proje Yürütme Kuruluna sunulması 30.03.2020-30.04.2020

5. Sergiye çıkacak materyallerin duyurulması 30.04.2020-08.05.2020

6. Sahaya kalan materyallerin sergisi, sunumu ve dereceye giren materyallerin sahiplerine ödül ve belgelerinin verilmesi 22.06.2020

7. Sergiye kalan materyallerin ve ödül alan materyallerin ekitapçıklarının hazırlanması. 22.06.2020-22.10.2020