Ulusal Nanoteknoloji ve Çevre Çalıştayı

AMAÇ
Ulusal Nanoteknoloji ve Çevre Çalıştayı, Akdeniz Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi işbirliği ile Antalya’da düzenlenecek olup, çalıştayın temel amacı nanoteknolojik faaliyetler ile ilgili mevcut durumun, çevresel uygulamalar konusunda yürütülen çalışmaların ve geliştirilen yeni teknolojilerin, nanoteknolojik ürün ve faaliyetlerin çevre üzerindeki zararlı etkileri ve riskleri ile bu etkilerin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturmaktır.

Bu çerçevede, nanoteknolojik faaliyetlerin çevresel uygulamaları, çevre üzerindeki etkileri ve güncel durumunun yer aldığı temalar, başta Kimya, Biyoloji, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ile Çevre Mühendisliği bölümleri olmak üzere ilgili tüm akademik çevreler, teknoloji geliştiren, uygulayan ve üretim yapan kesimler ile konuya ilgi duyan bireylerin katılımının sağlanacağı bir ortam yaratılması ve Avrupa Birliği uyum süreci ışığında nanoboyutlu malzemelerin çevre üzerinde oluşturabileceği zararlı etkilerin belirlenmesi, azaltılması ve önlenmesi konusunda konulmuş olan hedeflerin tartışılması amaçlanmaktadır.

KAPSAM ve KONULAR

Dünya genelinde hızla popüler hale gelen nanoteknolojik faaliyetler, günümüzde sağlık, tüketici ürünleri ve enerji dahil olmak üzere hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Özellikle çevresel uygulamalar açısından değerlendirildiğinde nanomalzemeler (NM) su ve atıksu arıtımında kullanılan membran sistemlerinin geliştirilmesinde, hava ve toprak kirleticilerinin izlenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Ancak NMlerin üretim, tasarım ve dağıtımları sırasında, çevreye yayılmasının yanı sıra ticari kazanımlarının öne geçtiği birçok durumda, nanoteknolojinin dayandığı bilimsel temeller göz ardı edilmiş ve bunun sonucunda çevre ve insan sağlığı bakımından konunun geniş kapsamlı olarak değerlendirilmesi ve olası zararlı etkilerinin belirlenmesi için daha fazla araştırma yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

NMlerin kendilerine özgün özelliklerine bağlı olarak, yaşadığımız çevrede nasıl bir risk oluşturabilecekleri, doğadaki davranışları, izleyecekleri yol ve akibetleri konusundaki çalışmalar yeterli düzeyde değildir ve bu konuların aydınlatılabilmesi için multidisipliner araştırmalara gereksinim bulunmaktadır. Bu bağlamda, ülkemizde yürütülen nanoteknoloji araştırmalarının diğer ülkelerde yürütülen araştırmalar ile rekabet edebilmesi, nitelikli ve kapsamlı çalışmalar ile mevcut duruma katkı sağlayabilmesi, ülke olarak konuya zamanında ve uygun koşullar altında dahil olabilmemiz, ancak, farklı disiplinlerden araştırmacıların bir araya gelebileceği çalışma platformlarının oluşturulması ile gerçekleşebileceği kanaatindeyiz. Bu çerçevede, başta TUBİTAK olmak üzere ulusal kurumlar araştırma ve uygulamaya yönelik çalışmalara desteklerde bulunulmaktadır. Kalkınma Bakanlığı’nın desteği ile İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi, nanoteknolojinin hem çevresel uygulamalarının hem de çevresel etkilerinin araştırıldığı multidisipliner çalışmaların yürütülmesine destek veren önemli bir kurum niteliği taşımaktadır. Bunun yanı sıra Akdeniz Üniversitesi (Çevre Mühendisliği Bölümü), Hacettepe Üniversitesi (Kimya Bölümü) ve Yeditepe Üniversitesi (Gıda Mühendisliği Bölümü) işbirliği ile 2010 yılında başlatılan TÜBİTAK ‘110Y136 – Metal Oksit Nanopartiküllerin Suda Yaşayan Organizmalar Üzerindeki Ekotoksik Etkilerinin Belirlenmesi’ konulu araştırmada görev alan bilim insanları ile İnönü Üniversitesi (Kimya ve Biyoloji Bölümleri) ve Akdeniz Üniversitesi (Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü) işbirliği ile yürütülen ve halen TÜBİTAK tarafından desteklenmekte olan ‘111T124- Katyon veya Anyon Katkılanmış, Nano TiO2’in Sentezi ve Seçilmiş Organik Kirleticilerin Fotokatalitik Yıkımı Üzerine Etkisinin Araştırılması: Ortam Ara Ürünlerinin ve Toksik Etkilerinin Belirlenmesi’ başlıklı projede görev alan araştırmacıların bilgi ve deneyimlerini bir araya getirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı multidisipliner bir işbirliğinin ülkemizde ihtiyaç duyulan büyük çalışma grupları oluşturulmasına da bir başlangıç teşkil edeceği düşünülmektedir. Ayrıca konuya ilgi duyan diğer araştırmacıların da bilgi ve öngörülerinin biraraya getirilmesi için düzenlenmesi planlanan çalıştayın bu kapsamda yararlı katkılar sunacağı kaçınılmazdır.

Çalıştay kapsamında, söz konusu projelerin çıktılarının yanısıra nanoteknolojik faaliyetlerin ülkemiz ve dünya genelindeki güncel durumunun değerlendirilmesi, çevresel uygulamalarda nanoteknolojinin yeri ve nanoteknolojik faaliyetlerin çevre üzerindeki olası etkilerinin tartışılacağı ve ileri araştırmalarda konu ile ilgili bilim insanlarının kapsamlı ve nitelikli işbirliğinin sağlanarak geleceğe yönelik bir fırsat oluşturabileceği, konunun tartışılması, değerlendirilmesi ve araştırmacılarla paylaşılmasının özellikle genç araştırmacıların eğitimine de önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

ÇALIŞTAY DÜZENLEME KURULU
Prof.Dr. İsmail Koyuncu – İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Murat Özmen – İnönü Üniversitesi
Doç.Dr. Hatice Kaplan Can – Hacettepe Üniversitesi
Doç.Dr. Yeşim Ekinci – Yeditepe Üniversitesi
Doç.Dr. Altınay Perendeci – Akdeniz Üniversitesi
Doç.Dr. Meltem Asiltürk – Akdeniz Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Ayça Erdem – Akdeniz Üniversitesi
Dr. Vedat Yılmaz – Akdeniz Üniversitesi

ÇALIŞTAY PROGRAMI
08:30 – 09:00 Kayıt
09:00 – 09:30 Açılış Konuşmaları
09:30 – 11:00 I. OTURUM NANOTEKNOLOJİ ve GÜNCEL DURUM
09:30 – 10:00 Yrd.Doç.Dr. Ayça Erdem (Akdeniz Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Blm.) Nanoteknolojik faaliyetler ve yasal durum
10:00 – 10:30 Doç.Dr. Meltem Asiltürk (Akdeniz Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Blm.)
10:30 – 11:00 Prof.Dr. Sema Erdemoğlu (İnönü Üniversitesi, Kimya Blm.)
11:00 – 11:15 Çay-Kahve Arası
11:15 – 12:45 II. OTURUM NANOTEKNOLOJİ ve ÇEVRESEL UYGULAMALARI
11:15 – 11:45 Yrd.Doç.Dr. Özge Hanay (Fırat Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Blm.) Nano ölçekli sıfır değerlikli demir ve bimetalik partiküller ile tetrasiklinlerin giderimi
11:45 – 12:15 Prof.Dr. İsmail Koyuncu (İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Blm.) Nanoteknolojinin çevresel uygulamaları ve etkileri
12:15 – 12:45 Dr. Yıldız Uludağ (TÜBİTAK- BİLGEM) Biyoanalitik cihazlar olarak nanobiyosensörler ve geleceği
12:45 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 18:00 III. OTURUM NANOTEKNOLOJİ ve ÇEVRESEL ETKİLERİ
14:00 – 14:30 Doç.Dr. Selim Sanin (Hacettepe Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Blm.) Nanopartiküllerin doğadaki akıbetleri ve taşınımı
14:30 – 15:00 Yrd.Doç.Dr. Hatice Şengül (Hacettepe Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Blm.) Kuantum nanopartiküllerinin yaşam döngüsü etkileri
15:00 – 15:15 Çay-Kahve Arası
15:15 – 15:45 Prof.Dr. Murat Özmen (İnönü Üniversitesi, Biyoloji Blm.) Nanoteknoloji ve ekolojik riskler
15:45 – 16:15 Doç.Dr. Sinan Bilgili (Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Blm.) Nanopartiküllerin çevresel etkileri ve nano-atık yönetimi
16:15 – 16:30 Çay-Kahve Arası
16:30 – 17:00 Prof.Dr. Bülent Kaya (Akdeniz Üniversitesi, Biyoloji Blm.) Nanopartiküllerin genotoksik etkileri
17:00 – 17:30 Yrd.Doç.Dr. Ayça Erdem (Akdeniz Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Blm.) Metal oksit nanopartiküllerin bakteri ve algler üzerindeki ekotoksik etkileri
17:30 – 18:00 Kapanış

YEREL ORGANİZASYON KOMİTESİ
Dr. Ayça Erdem
Dr. Meltem Asiltürk
Dr. Altınay Perendeci
Dr. Vedat Yılmaz
Merve Özkaleli

Adres: Akdeniz Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Konyaaltı, 07058, Antalya

Tel: (242) 310 6329 / 310 4327
Faks: (242) 310 6306

Eposta: bilgi@nanocevrecalistayi.org
Web: