Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması

Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması

YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ
“7 İklim 7 Bölge –Mahalle Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması” 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik,
Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları
Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen serbest, ulusal fikir yarışmasıdır.

YARIŞMANIN AMACI
Hızlı nüfus artışı ve köyden kente yoğun göçlere karşı hazırlıksız yakalanan kentlerimizde
yaşanan plansız ve kimliksiz yapılaşma, estetik değerlerin göz ardı edilmesi ve değişen yaşam
koşulları; binlerce yıllık bir mimari kültür, gelenek ve birikimin yansıması olan
mahallelerimizin özgün mekânsal ve sosyo-ekonomik dokularının bozulmasına ve
kaybolmasına neden olmaktadır.
Bu durum özellikle geleneksel değerlere ve geleceğe aktarılması gereken çok zengin bir
kültürel birikime sahip ülkemiz şehirlerinde, konut ve yaşam alanlarının yerel kimliğinin
korunması ve yaşam kalitesinin arttırılması için yeni ve bütüncül değerlendirmelerin
yapılmasını gündeme getirmektedir.
Şehirlerimizde var olan geleneksel ve kadim değerlerin günümüz yaşam koşullarına
taşınmasına yönelik “mahalle” odaklı kentsel planlama ve tasarım ilkelerinin geliştirilmesi ile
nitelikli kentsel mekânların sağlanmasına yönelik kararların üretilmesi önem arz etmektedir.
Bu kapsamda yarışmanın amacı, insanların bir arada çeşitli etkileşimlerde bulundukları ve
birbirlerinin hayatlarına dokundukları en temel alan olan mahalle alanının günümüz kentsel
ihtiyaçları ile güncel şehircilik, kentsel tasarım, mimarlık ve peyzaj anlayışları doğrultusunda
kurgulanarak;
• Kentsel ölçekte şehrin kimliğini ve sürdürülebilir gelişimini destekleyen,
• Yaşam alanı ölçeğinde (fiziksel ve toplumsal açıdan) güvenli, yaya dostu ve
erişilebilir / engelsiz olan,
• Çevresel veriler (doğal yapı, iklimsel özellikler), yöresel mimari ve geleneksel
değerlere saygılı ve sosyal bütünleşmeyi sağlayan,
• Estetik kalitede,
• İnsan odaklı yaşam alanlarının oluşmasını teşvik etmektir.

YARIŞMANIN KONUSU
“7 İklim 7 Bölge – Mahalle Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması” ile yukarıda
bahsedilen amaca ulaşılması için mahalle dokusu, mahalle kültürü, sürdürülebilirlik, kimlik,
insan / kullanıcı odaklılık, yaşam ve mekân kalitesi, sosyal yaşam, geleneksel değerler,
modern yaşam gereksinimleri, sosyal bütünleşme, mimari öğeler, kentsel estetik ve peyzaj,
siluet, ekoloji kavramları ile yeni şehircilik akımlarını “mahalle” ortak bileşeninde
sentezleyerek, seçilen yarışma alanında;
• Yarışma alanının çevresiyle makro ilişkilerini gösteren ‘konseptşema’,
• Tasarımın genel politika, ilke ve stratejilerinin belirleneceği ölçekli ‘ilkesel tasarım
şeması’,
• ‘Kentsel tasarım projesi’,
• ‘Vaziyet planı’,
• Tasarımı destekleyen kat planları, kesit ve görünüşler, perspektifler
• Maket
ile bir bütün olarak geliştirilecek mahalle konseptli fikir projesidir.

Yarışmaya Katılacaklarda Aranacak Koşullar;
• Ekip olarak katılacak yarışmacıların ekip başlarının mimar olması, TMMOB
Mimarlar Odasına üye olmak ve meslekten men cezası durumunda olmamak,
• Yarışmaya katılmak için yasal bir engeli bulunmamak,
• Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. Dereceden
akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak,
• TOKİ ve Emlak Konut GYO A.Ş.’ye yarışmayla ilgili her türlü işlemleri
hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak,
(Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
• Yarışmayı açan TOKİ ve Emlak Konut GYO A.Ş. adına hareket eden
danışmanlar ile bunların arasında olmamak gerekmektedir.
• Yarışma ekibinde, en az bir mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarı bulunması
gerekmektedir. Yarışma konusu sebebiyle yarışmacıların disiplinler arası
(sosyolog, psikolog, ekonomist vb.) ekip çalışması yapması ve konunun
niteliğine bağlı olarak diğer disiplin alanlarından (özellikle sosyolog)
danışmanlık hizmeti almaları tavsiye edilmektedir.
• Aynı ekip en fazla iki farklı bölge için yarışmaya katılabilir.
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış
sayılacaktır.


YARIŞMA TAKVİMİ

• Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 05/06/2017
• Soruların İletilmesi İçin Son Tarih: 23/06/2017
• Soruların Yanıtlanması İçin Son Tarih: 05/07/2017
• Proje Teslim Tarihi ve Saati: 25/08/2017, saat 17:00’ye kadar.
• Jüri Değerlendirmesi Başlangıcı: 07/09/2017
• Sonuçların İlanı: 14/09/2017

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ
Ödüller
1. Ödül 125.000TL
2. Ödül 100.000TL
3. Ödül 75.000TL

Mansiyonlar
1. Mansiyon 35.000TL
2. Mansiyon 35.000TL
3. Mansiyon 35.000TL
Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını
izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenir. Her bir yarışma alanındaki ödül
sıralamaları ve projelerin ödüle layık olup olmadığı jürinin takdirine bırakılmıştır.

Detay ve Başvuru Sayfası için Tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.