Ulusal Lise Öğrencileri Şiir ve Deneme Yazma Yarışması Türkçe Ağzımda Annemin Ak Sütü Gibidir

Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi olarak ülkemiz genelinde, öğrencilerimizin Türkçe duyarlığını artırmak, Türkçenin önemi ve değerinin anlaşılması, dilimizin doğru ve düzgün kullanılması amacıyla “Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir.” temalı “Ulusal Lise Öğrencileri Şiir ve Deneme Yazma Yarışma”sı düzenlenmektedir.

NERİMAN EROL YILMAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
DİLİMİZ TÜRKÇE SEVDAMIZ TÜRKÇE “TÜRKÇE AĞZIMDA ANNEMİN AK SÜTÜ GİBİDİR.”
ULUSAL LİSE ÖĞRENCİLERİ ŞİİR VE DENEME YAZMA YARIŞMASI

Şiir ve Deneme Yazma Yarışması Teması:
Madde 1.

Tema: “Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir. ”

Şiir ve Deneme Yazma Yarışmasının Amacı:
Madde 2.
Dil, canlı bir varlıktır. Diğer canlılar gibi doğar, büyür ve sahip çıkılmadığı takdirde ölür, sahip çıkılırsa gelişimine, değişimine devam eder ve yüzyıllarca bir milletin bayraktarlığını yapar. Bir milleti ayakta tutan, onun varlığını devam ettiren, millî şuuru besleyen, bir millete aidiyet olma hazzını kazandıran ve insanları birbirine yaklaştırarak, kaynaştırarak onlar arasında “birlik” duygusu yaratan kültürel, bilişsel değerler taşıyan dilin milletlerin hayatında önemi çok büyüktür. Diyebiliriz ki bir milletin varlığı dilinin varlığıyla mümkündür. Dilini koruyamayan, diline sahip çıkamayan milletler tarih sahnesinden silinip yok olmaya mahkûmdur. Dilini koruyabilen, onu;bilim, edebiyat ve kültür dili haline getirebilen milletler ise büyük uygarlıklar kurarak geçmişi bugüne, bugünü yarma bağlamayı başarabilmişlerdir.

Dil, bir millet için millî benliğinde duyguların, düşüncelerin, bütün maddi, manevi değerlerin buluş ve yaratılışların ortak hâzinesidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi “Türk milletinin dili Türkçedir. Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve kolay olabilecek dildir. Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk Dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz felâketler içinde ahlâkını, ananelerini, hatıralarını, menfaatlerini kısacası; bugün kendisini millet yapan her niteliğinin, dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk Dili, Türk milletinin yüreğidir, beynidir.” Büyük şair Yahya Kemal Beyatlı da Türkçenin önemini “Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir. ” sözleriyle belirtiyor.

Büyük liderlerin, büyük şairlerin Türkçenin önemini her fırsatta belirtmelerine ve Türkçeye büyük özen göstermelerine rağmen Türkçe, tarihin her döneminde bozulmalara ve yozlaşmalara uğramıştır. Günümüzde de özellikle teknolojinin gelişimi ve sosyal medyanın yaygınlaşması ile dilimizdeki bozulmalar ve yozlaşmalar artmıştır. Özellikle geleceğimizi emanet ettiğimiz, güvendiğimiz, inandığımız yeni nesil dil konusunda istediğimiz düzeyde hassasiyet göstermemektedir.

Bu kapsamda, Lise öğrencilerinin;
a) Türkçenin önemini ve değerini anlaması,
b) Türkçeye olan duyarlılıklarının artırılması,
c) Türkçeyi doğru ve düzgün kullanmalarının sağlanması, amaçlanmaktadır.

Şiir ve Deneme Yazma Yarışmasının Kapsamı:
Madde 3. Resmî liselerde öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.

Şiir ve Deneme Yazma Yarışmasının Tarihi:
Madde 4. Başvurular 7 Şubat2020’ye kadar e-posta yoluyla yapılacak, eserler 07 Şubat 2020-01 Nisan 2020 tarihleri arasında değerlendirilecek; dereceye giren eserler 02 Nisan 2020 tarihinde açıklanacaktır.

Şiir ve Deneme Yazma Yarışmasının Teması:
Madde 5.Teması“77/rÂrçe ağzımda annemin ak sütü gibidir.” olan yarışmada aşağıdaki temalarda yarışma düzenlenmesi belirlenmiştir.

YARIŞMALAR:

A. ŞİİR YAZMA YARIŞMASI:
“Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir.” sözünden hareketle “Türkçem” temalı şiir yazma yarışması.

B. DENEME YAZMA YARIŞMASI:
“Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir.” temalı deneme yazma yarışması.
Yarışmaya Katılım ve Başvuru Şekli:

Madde 6. Yarışmaya; resmî liselerde öğrenim gören öğrenciler, şiirleri ve denemeleri ile katılacaklardır.

a) Katılımcı okullara, eser gönderen öğrencilere, danışman öğretmenlere ve yarışmaya katkı sağlayanlara “Katılım Belgesi” verilecektir.

b) Eserlerin sorumluluğu eserin sahibi öğrenciye ve danışman öğretmene ait olacaktır.

c) Her okul yarışmaya bir eser ile katılacaktır. Eserde sadece rumuz belirtilecektir. Ayrı bir sayfada rumuz belirtildikten sonra katılımcı öğrencinin adı, soyadı, okulu (ili, ilçesi dahil), sınıfı, numarası; öğrenci velisinin telefon numarası, e- posta adresi (kişinin açık rızasıyla), danışman öğretmenin adı, soyadı, branşı, telefon numarası, e-posta adresi (kişinin açık rızasıyla)belirtilmelidir.

d) Deneme yazma yarışmasında denemeler 5(beş) sayfayı; şiir yazma yarışmasında şiirler 2(iki) sayfayı geçemez.

e) Yarışmaya katılımda 9’uncu, 10’uncu ve 1T inci sınıflar öncelikli olacaktır.

f) Eserler özgün, daha önce yayımlanmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış olacaktır.

g) Eserler Yarışma Düzenleme Kurulumun belirlemiş olduğu formata uygun olarak hazırlanacaktır. Eserler, Times New Roman karakteri ve yazı tipi boyutu 12 punto, 1,5 satır aralığı kullanılarak Microsoft Office Word formatmda hazırlanmalıdır. Yazılar her iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.A4 kâğıdında bütün kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılmalı, alt ve üst bilgi ise 1,25 cm olarak ayarlanmalıdır.

h) Puanlama eser değerlendirme ölçütlerine göre yapılacaktır.

Deneme Yazma Yarışması Ölçütleri:
1- Deneme metninin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği (25 puan)

2- Özgünlük (25 puan)

3- Üslûp (Etkili bir başlangıç yapabilme, anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturma, uygun başlık koyabilme) (25 puan)

4- Türkçeyi kullanma gücü (Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, dil bilgisi kurallarına uyma, yazım ve noktalama becerisi) (25 puan)

Şiir Yazma Yarışması Ölçütleri:
1- Şiirin temaya uygunluğu ve bütünlük (25 puan)
2- Çağrışım(imge) ve ahenk değeri (25 puan)
3- Üslûp (Sözcük ve dize uyumu, başlık uyumu) (25 puan)
4- Türkçeyi kullanma gücü (25 puan)

ı) Eserler 07/02/2020tarihine kadar Yarışma Düzenleme Kuruluma gönderilecektir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen eserler değeriendirmeye alınmayacaktır.

i) Eser, Yarışma Düzenleme Kumluna gönderilmeden önce, eseri gönderen okulun yazı inceleme komisyonu tarafından içerik, uygunluk bakımından, yazım ve noktalama açısından incelenecektir.

j) Eserler; öğrencinin adı, soyadı, okulu (ili, ilçesi dahil), sınıfı, numarası; öğrenci velisinin telefon numarası, e-posta adresi (kişinin açık rızasıyla), danışman öğretmenin adı, soyadı, branşı, telefon numarası, e-posta adresi belirtilerek neysblturkce@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir.

k) Yarışmaya katılan eserlerin her türlü hakkı Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesine aittir. Yarışmaya gönderilen eserlerin tamamı veya bir kısmı“Dilimiz Türkçe Sevdamız Türkçe” Projesi kapsamında düzenlenen “Türkçe Haftası” etkinlikleri kapsamında yayımlanacak olan “Türkçem” adlı kitapta yer alacaktır. Yarışmaya gönderilen eserler, ödül alsın ya da almasın iade edilmeyecektir.

l) Yarışmaya katılmak üzere başvuran okullar ve öğrenciler, Yarışma Şartnamesi’ni kabul etmiş sayılırlar. Bu şartnamede belirtilmeyen hususların yeniden düzenlemesine ve mevcut şartnamede gerektiğinde değişiklik yapmaya Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilidir.

m) Yarışmanın düzenlenmesi sürecinde her türlü iş ve işlemlere ilişkin duyurular Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi resmî web sayfasından takip edilebilecektir.

Ödüller:
Madde 7- Yarışmaya katılım ücretsiz olup yarışmaya katılan her eserin sahibine ve danışman öğretmenine “Katılım Belgesi” verilecektir. Ödüller, Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen “Kaşgarlı Mahmud’un İzinde Türkiye Türkçesi Ağızları Ulusal Lise Öğrencileri Sempozyumu”nun
açılış oturumunda takdim edilecektir. Yarışmada dereceye giren eserlere verilecek ödüller:

Şiir Yazma Yarışması:
Yunus Emre Ödülü (Birincilik Ödülü): 500 TL
Karamanoğlu Mehmet Bey Ödülü (İkincilik Ödülü): 250 TL
Yahya Kemal Beyatlı Ödülü (Üçüncülük Ödülü): 150 TL
Neriman Yılmaz Özel Ödülü (Dördüncülük Ödülü): 100 TL

Deneme Yazma Yarışması:
Kaşgarlı Mahmud Ödülü (Birincilik Ödülü): 500 TL
Ali Şîr Nevâî Ödülü (İkincilik Ödülü): 250 TL
Mehmet Fuat Köprülü Ödülü (Üçüncülük Ödülü): 150 TL
Erol Yılmaz Özel Ödülü (Dördüncülük Ödülü): 100 TL

Onay ve Uygulama:
Madde 8- Bu şartname 8 (sekiz) maddeden ibaret olup Millî Eğitim Bakanlığımın onayı ile uygulamaya konulacaktır.

Özet iş Takvimi
Yapılacak İşler Tarih
Eserlerin gönderilmesi 07 Şubat 2020
Dereceye giren eserlerin Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi web sayfasında ilan edilmesi 02 Nisan 2020
Ödül Töreni 16 Nisan 2020

YARIŞMA DÜZENLEME KURULU:
Mehmet ÖTGEN(Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü, Düzenleme Kurulu Başkam) Doç. Dr. Bedia KOÇAKOĞLU (Akdeniz Üniversitesi)
Savaş MANKAOĞLU (Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Yardımcısı)
Süleyman ÇİN (Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

SEÇİCİ KURUL (JÜRİ):
Mehmet OTGEN (Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü, Seçici Kurul Başkam)
Doç. Dr. Bedia KOÇAKOGLU (Akdeniz Üniversitesi)
Mehmet Orhan ÖZBEK (Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü)
Dr. Öğretim Üyesi Emine ATMACA (Akdeniz Üniversitesi)
Araştırma Görevlisi Diren ÇAKILCI (Akdeniz Üniversitesi)
Araştırma Görevlisi Demet SUSTAM (Akdeniz Üniversitesi)
Araştırma Görevlisi Banu DURGUNAY (Akdeniz Üniversitesi)
Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt. Süleyman ÇİN (Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi) Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt. Mehtap SUSMAZ (Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi) Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt. Fidan BEKAR (Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)

İLETİŞİM BİLGİLERİ
NERİMAN EROL YILMAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
Ahatlı Mah. 3168 Sok. No.: 39 07090 Kepez/ANTALYA
nerimanerolyilmazsbl.meb.kl2.tr
neysblturkce@gmail.com
0 242 502 71 71