ULİT 13. Uluslararası Öğrenci Kongresi

ULİT 13. Uluslararası Öğrenci Kongresi ”1. DÜNYA SAVAŞI’NIN 100. YILDÖNÜMÜNDE SAVAŞ KAVRAMI”
21 Mayıs – 23 Mayıs
Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi (yeşil köşk karşısı)

“1. Dünya Savaşı’nın 100. Yıldönümünde Savaş Kavramı”

Kongre Kapsamı

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, uluslararası ilişkiler ve ilgili diğer bölümlerde öğrenimlerini sürdürmekte olan lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilerin konferanslar, paneller, öğrenci oturumları ve yuvarlak masa toplantıları ile bir araya geldikleri bilimsel bir platformdur. Türkiye’de kendi alanında bir ilk olarak 2002 yılında başlatılan kongrenin, bu yıl on üçüncüsü gerçekleştirilecektir.

“Devletler, büyük ve pahalı konvansiyonel askeri birlikler yerine küçük ve hem ekonomik hem de politik açıdan az maliyetli çözümlerle istedikleri sonuçları alabiliyorsa, savaş bir başka formda yeniden doğar ve bildiğimiz paradigmalar kökünden değişir.”

Qiao Liang ve Wang Xiangsui
İnsanlık tarihinde, savaşların yıkıcılığı bağlamında hemen her dönemde ortak bir kanı olmasına rağmen, bireysel ve toplumlararası ilişkilerde bir yöntem olarak kullanılmasından vazgeçilmediği görülmektedir. Tarihin başlangıcından beri her türlü çatışmanın nedenlerini gözlem ve araştırmalarıyla ortaya koyan ve savaşın felsefi alt yapısı ile ilgilenen birçok düşünüre göre; savaş kötü de olsa bazen kaçınılmazdır.

Tarih içinde insanoğlu daha iyi savaşabilmek için elindeki teknolojiyi kullanarak silah üretmeye başlamış; ok ve kılıçla başlayan bu çaba nükleer silahlara ve uzayın fethine kadar ulaşmıştır. Teknolojinin gelişimi; denk olmayan güçler arasındaki savaşlarda üst teknoloji ürünlerine sahip olan tarafların büyük çoğunlukla savaşın galibi olmasına; denk güçlerde ise ‘daha iyi fikri olan’ ve bu fikri savaş meydanında iyi kullanan tarafın galip olmasına neden olmuştur. İşte bu sonuç, tarih içinde lider ve askeri stratejileri daha iyi doktrin ve strateji üretmeye zorlamış ve bu çabanın sonucu olarak savaş stratejileri ve uygulanan doktrinlerde önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Savaşın bu evrimi farklı teorisyenler tarafından açıklanmaya çalışılmıştır. Toffler‟in “dalgalara”, Hanle‟nin “dönemlere”, Van Creveld‟in “çağlara”, Lind ve diğerlerinin “nesillere” ayırdığı teorilerle asıl açıklamaya çalıştıkları şey, savaş olgusunun doğuşu ve insanlık tarihi içindeki gelişimidir. Son 350 yılda toplumsal ve teknolojik gelişmelere paralel olarak savaşın tarafları, savaşlarda güdülen hedefler, savaş stratejileri ve en önemlisi savaşın icra ediliş şekli önemli değişimlere uğramıştır.

Realizmin inşa sürecine epistemolojisi ile ışık tutan Hobbes’a göre doğa durumunun(state of nature) aslında savaş durumudur(state of war) ve Hobbes toplum ilişkilerini herkesin herkese karşı savaşı (bellum omnium contra ommes) olarak tanımlar. Buna karşın, erken dönemde savaş karşıtı düşünürlere de rastlanılmaktadır. XVI. Yüzyılda yaşanan din savaşlarının peşi sıra gelen reformasyon süreci, Protestanlığın da etkisiyle, savaşlara karşı bir soğukluk yaratmıştır. Uluslararası barış düşüncesinin, yalnız Avrupa için bile olsa, ilk defa bu dönemde filizlenmeye başladığı söylenebilir. Ayrıca uluslararası ilişkilerin dar bölge ilişkileri olmaktan çıkarak, teknolojik olanakların da katkısıyla, alan genişlemesi yaşamasıyla birlikte, savaş ve çatışmalara yaklaşımlarda da yeni değişiklikler ortaya çıkmıştır.

Fransız Devrimi’nin ardından başlayan ihtilal savaşları döneminde, 1796’da, Immanuel Kant’ın, ”Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme” adlı eserini uluslararası barış düşüncesinin ilk ciddi ve gerçekçi örneği kabul etmek gerekir. Ancak, Kant’ın, bu erken, idealist ve evrensel barış teorisine karşılık, savaşı uluslararası ilişkilerde gerekli bir araç olarak gören W. Hegel, insan rasyonalitesinin gelişimini ve tarihi, içerisinde tüm çatışma ve çelişkileri içinde barındıran diyalektik ile açıklar ve Alman ulusçuluğu ve saldırganlığının sözcüsü olarak ön plana çıkar. Ünlü savaş kuramcısı Clausewitz de “ savaş politikanın başka araçlarla sürdürülmesidir” diyerek savaşı dış politikanın bir aracı olarak değerlendirmiştir.

Savaşı sadece klasik harp tarihi olarak ele almak doğru değildir. Savaş sadece bir diplomasi aracı ya da çıkar ilişkilerinin yarattığı bir olgu değil; toplumsal hayatın şekillenmesinde, insanlık tarihin her alanında etkisi olan önemli bir olgudur. Savaşların yalnızca devletleri içerdiği fikri Clausewitz’in düşündüğü gibi esasında siyasetin yalnızca devletlerarasında ortaya çıktığı ve savaşın da siyasal faaliyetin yansıma biçimlerinde biri olduğunu varsayan güçlü bir siyaset teorisine istinat eder. Fakat savaşı yalnızca neden sonuç ilişkisi içinde değerlendirmek doğru olmadığı gibi sadece uluslararası ilişkiler disiplininde değerlendirmek de savaşın tarihsel süreçteki yerini, psikoloji, sosyoloji ve felsefe alanında yapılan çalışmaları ve en tabii sonucunda yarattığı ekonomik koşulları hiçe saymak olacaktır. Bu yüzden savaş kavramını temel uluslararası ilişkiler disiplini ile modern sosyal bilimlerin tüm alanlarını kapsayan bir çerçevede ele almak gerekmektedir.

On üçüncü Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, belirtilen konuların geniş bir kapsamda ele alınacağı bir kongre olacaktır. Aşağıda kongre kapsamına giren alt başlıklar sıralanmıştır. Belirlenen alt başlıkların dışında ana başlık ile bağlantılı diğer konular da kongre kapsamında ele alınabilecektir.

Kongrenin Amacı

• Ülkemizde ve diğer ülkelerde uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ekonomi, tarih, sosyoloji, psikoloji, felsefe ve hukuk eğitimi alan veya uluslararası ilişkiler disiplinine ilgi duyan diğer bölümlere mensup üniversite öğrencilerini Ege Üniversitesi’nde konuk ederek, Türk Dış Politikasının ve Uluslararası İlişkilerin tartışılabileceği bilimsel bir kongre gerçekleştirmek.

• Uluslararası İlişkilere yön veren diplomasi, siyaset, ekonomi, medya gibi alanlardan önemli isimlerin kongre dâhilinde verecekleri konferanslar ile katılımcılara yeni düşünsel ufuklar kazandırmak. Konuşmacıların mesleki deneyimlerini, bilgi ve birikimlerini katılımcılara aktarabilecekleri bir platform oluşturmak.

• Yapılacak atölye çalışmaları, konferanslar ve oturumlar ile Türk Dış Politikasında ve uluslararası sistemde mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri getirerek siyasi karar vericilere çeşitli seçenekler sunmak.

• Medya aracılığı ile Türk Dış Politikası’nda ve genel olarak uluslararası sistemde yaşanan sorunlar ve çözüm arayışlarını kamuoyu ile paylaşmak, katılımcıların değerli fikir ve görüşlerinin mümkün olan en geniş ve nitelikli kitleye ulaştırılmasını sağlamak.

• Türkiye ve diğer ülkelerden mümkün olan en geniş katılımı sağlayarak, Ege Üniversitesi’nde büyük bir bilimsel tartışma platformu oluşturmak.

• Uluslararası İlişkilere yeni yaklaşımlar kazandırarak, disiplinin gelişimine katkıda bulunmak.

• Organizasyon kapsamında dünyanın çok çeşitli bölgelerini ve uluslararası ilişkilerdeki çok çeşitli sorunları ele alarak, organizasyon sonucunda geniş kapsamlı bir durum tespiti yapabilmek. Geçmiş kongrelerde de yapıldığı üzere ülkemizde bulunan diplomatik misyon temsilcileri ile yakın işbirliği içinde bulunarak organizasyona uluslararası bir boyut kazandırmak.

Başvuru ve Katılım

• 13. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi’ne katılmak için sunulacak tüm bildiriler bilimsel veriler ile desteklenmeli, sistematik anlatım, kurgu ve bilimsel tutarlılık ölçütlerine sahip olmalıdır.

• Kongreye katılım amaçlı sunulacak bildiri özetleri, Times New Roman formatında, 12 punto ile en az bir sayfa olmalıdır.

• Kongreye katılabilmek için bildiri özeti gönderen adayların herhangi bir üniversitede lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olarak öğrenim görüyor olmaları gerekmektedir.

• Bildiri özetleri en geç 2 Mayıs 2014 tarihine kadar ulitege@gmail.com adresine gönderilmelidir. Kongrede sunum yapmaya hak kazananlar 5 Mayıs 2014 günü ilan edilecektir.

• Kongreye izleyici olarak katılmak isteyenler 5 Mayıs 2014 tarihine kadar ulitege@gmail.com adresinden iletişime geçmelidir.

• Katılım başvuruları Ege Üniversitesi ULİT ve Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenlerinden oluşturulan bir kurul tarafından değerlendirilecek, kongre sonrası dereceye girenler yine aynı kurul tarafından belirlenecektir.

Katılımcılara Sağlanacak Olanaklar

Konaklama

Kongreye bildirileri ile katılarak sunum yapan tüm katılımcıların konaklamaları Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından organize edilecek ve masrafları Ege Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.

Kongreye izleyici olarak katılan konukların konaklamaları yine Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından organize edilecek, ancak masraflar karşılanmayacaktır.

Konaklama olanaklarına yemek dâhil değildir. Tüm öğünler Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından organize edilecek, ancak masraflar karşılanmayacaktır.

Diğer Olanaklar

Tüm katılımcılar kongre kapsamında yapılacak olan sosyal etkinliklere ücretsiz katılacaklardır. Bu etkinliklere ulaşım Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından organize edilecek ve katılımcıların masrafları karşılanacaktır.

Alt Başlıklar:

• Savaşın Kavramsallaştırılması
• Savaş Çeşitleri
• Tarihsel Bağlamda Savaşın Evrimi
• Yeni Savaş, Klasik ve Yeni Askeri Tarihçilik
• Ana Akım Teoriler ve Yeni Yaklaşımlar Bağlamında Savaş (Realizm, Liberalizm, İngiliz Okulu, Marksizm ve Eleştirel, Yapısalcı, Post-Modern, Feminist, Post-Kolonyal vs)
• Barış Çalışmaları
• Devletlerarası Karşılıklı Etkileşimler (Diplomasi, Uluslararası Hukuk, Güç Dengesi vs)
• Savaşın Aktörleri ( Devletler, Uluslararası Örgütler, Çok Uluslu Şirketler)
• Terörizm, Karşı Direniş, Kolektif Şiddet
• Kavramsal Çerçevede Uluslararası Politika ve Savaş (İnsani Müdahale, Küreselleşme, Çağdaşlaşma, Milliyetçilik, Din, Kültür, Enerji, Çevresel Değişim, Gıda Güvenliği ve Çatışma, Propaganda vs)
• Silahsızlanma ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme
• Tarih Boyunca Askeri Teknoloji, Savaş Organizasyonu ve Lojistiği
• Diğer Sosyal Bilimler Alanlarında Savaş Çalışmaları(Ekonomi, Hukuk, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Edebiyat, Sanat vs)

İletişim:
www.ulit.org , ulitege@gmail.com

Uğur ÖZCAN
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü
Tel:0531 587 53 52

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.