UIA Çocuk & Mimarlık Altın Küpler Ödülleri

UIA Çocuk & Mimarlık Altın Küpler Ödülleri Şartnamesi


Geleceği çocuklarımız inşa edecek. Bunun için onları şimdiden bu göreve hazırlamanın önemini yadsıyamayız.
Çocuklarımızın yapılı çevre, mimarlık, şehircilik ve sürdürülebilir gelişim konularında bilinçli olmalarını sağlamak birincil
önceliğimizdir. Bu alanlardaki bilgilerinin gelişmesine destek olmak, onların seslerini duyurabilen, kentlerini ve çevrelerini
şekillendiren siyasi, ekonomik ve sosyal stratejilere etki edebilen sorumlu vatandaşlar olmalarına yardımcı olacaktır.
Çocuklarımıza bu araçları daha henüz genç, açık fikirli ve hayal güçleri genişken vermek hem gerekli hem de daha kolaydır.
Onlar bu araçları gelecekte hayalleri, ideal bir yaşam çevresine kavuşma arzuları ve bu çevrenin gerçek dünyadaki
ulaşılabilir hali arasındaki en iyi dengeyi bulmakta kullanacaklar. UIA Çocuk ve Mimarlık Çalışma Programı Altın Küpler
Ödülleri çocuklarımızı ve gençlerimizi bu görev için hazırlayanları ödüllendirecektir. Ödüller aynı zamanda bu amacı
paylaşan yeni projelerin teşvik edilmesini de sağlayacaktır. Geleceğin kentlerini düşlemek acil ve yaşamsal bir gerekliliktir.
Bu kentlerin yaratıcılarını eğitmek de şu anda ele almamız gereken bir konudur.
Ödül Programını Düzenleyenler
UIA Çocuk ve Mimarlık Altın Küpler Ödül Programı, UIA Çocuk ve Mimarlık Çalışma Programı tarafından
düzenlenmektedir, ) Ödül programının Türkiye’deki Ulusal Aşama organizasyonu
Mimarlar Odası tarafından yapılmaktadır, (www.mo.org.tr/goldencubeawards)
Ödül Programının Amaçları
Mimarlık kültürünün temellerini atarak, okul öncesinden 18 yaşına kadar (18 yaş da dâhil olmak üzere) çocuk ve gençlerin,
mimari tasarımı şekillendiren ve çevremizi oluşturan süreçleri anlamalarına katkıda bulunan bireyleri ve kuruluşları tanımak,
teşvik etmek ve desteklemek.
Bu katkı, çocuklarımız yetişkin vatandaşlar olduklarında, onların insancıl, sürdürülebilir ve bağlama saygılı yüksek kaliteli bir
mimarinin oluşturulması ve akıllıca kullanılması konusunda etkin ve katılımcı bir rol üstlenmelerini sağlayacaktır.
Ödül Kategorileri
Ödüller dört kategori altında verilecektir:
1. Okul Ödülü: Bu ödül, ulusal müfredat uyarınca çocuklara ve gençlere genel eğitim veren tüm okullara açıktır (Sanat,
tasarım, mimarlık ya da ilgili alanlarda uzman yetiştiren veya mesleki eğitim veren okullar bu kategoriye dâhil değildir).
2. Kuruluş Ödülü: Bu ödül, herhangi bir alanda, tek başına ya da başkaları ile işbirliği içinde çalışan Müzeler, Galeriler,
Vakıflar, Dernekler ve diğer kuruluşlara açıktır (Sanat, tasarım, mimarlık ya da ilgili alanlarda uzman yetiştiren veya mesleki
eğitim veren okullar bu kategoride katılabilirler).
3. Yazılı Medya Ödülü: Bu ödül yazılı medya alanında çalışan kişi ve kuruluşlara açıktır (makaleler, kitaplar, dergiler, görsel
ve işitsel olmayan eğitim araçları).
4. Görsel ve İşitsel Medya Ödülü: Bu ödül görsel ve işitsel medya alanında çalışan kişi ve kuruluşlara açıktır (belgeseller,
filmler, TV programları, görsel ve işitsel eğitim araçları).

Katılımcılar ve UlA’nın Ulusal Üye Kesimleri, aday gösterme sürecinde, herhangi bir etkinlik veya ürünün yalnızca tek bir
ödül için aday gösterilebileceğine dikkat etmelidirler. Ancak, birkaç etkinlik ya da ürünü olan bir aday, farklı ödül kategorileri
için ayrı başvurular yapabilir.
Özet
Katılımcıların, çocukları ve gençleri mimarlık ve yapılı çevre konusunda eğitmek için tasarlanmış etkinlik (kurslar, dersler,
çeşitli etkinlik organizasyonları, vb) veya ürünlerini (yayınlar, araçlar, oyunlar, setler, kılavuzlar, film, bilgisayar programları,
vb) açıklayan başvurularını göndermeleri beklenmektedir. Mimarlık veya yapılı çevreye odaklanmamış daha genel temalar hakkındaki başvurular-tasarım, sürdürülebilirlik vb gibi – kabul edilmeyecektir.
UIA Çocuk ve Mimarlık Altın Küpler Ödülleri süreci Katılımcıların yeni projeler üretmelerinin beklendiği bir ‘yarışma’
değildir. Katılımcılar, ödül programına şu anda etkin olan bir faaliyetle veya 1 Eylül 2011 ile 15 art 2014 (Türkiye’den son
başvuru tarihi) arasında yer alan herhangi bir zamanda gerçekleştirilmiş bir ürün veya etkinlikle ödül programına başvuruda
bulunabilirler.
Ödül Kriterleri
Başvuru sürecinde, Katılımcılar tarafından aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Buradaki her kriterin
karşılanması gerekmemektedir. Başvuruların ödül alıp almayacağına, genel içeriklerini ve kalitelerini göz önünde
bulundurarak, jüri karar verecektir.
• Çocukların neler öğreneceği ve hangi becerileri kazanacağı konusundaki eğitim hedefleri açıkça ifade edilmiş mi?
• Bu ürün, etkinlik ya da faaliyet çocukların mimari anlayışlarını geliştiriyor mu?
• Sosyal, ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirlik konusundaki anlayışlarını geliştiriyor mu?
• Duyarlılığı, yaratıcılığı ya da eleştirel düşünme yeteneğini teşvik ediyor mu?
• Eğlenceli mi?
• Eğitimle ilgili yetkililerin/kurumların veya toplumun desteğini alabilmiş mi?
• İşbirliği ya da disiplinler arası ortaklıklar içeriyor mu?
• Uygulamada süreklilik sağlanabilecek mi?

Ödül Süreci: Ödül süreci iki aşamadan oluşacaktır:
A. Ulusal Süreç
Ödüle başvuran her UIA Ulusal Üye Kesimi:
1. Ulusal Adaylık sürecini düzenlemekle görevli mesleki örgütünü belirleyecek ve yetkilendire-cektir.
2. Belirlediği örgütün katılımını UIA Çocuk ve Mimarlık Çalışma Programı’na yazılı olarak bildirecektir.
3. UIA Çocuk ve Mimarlık Altın Küpler Ödülleri’ni ulusal ölçekte destekleyecek, duyuracak (ulusal ve yerel hükümetler,
profesyonel kuruluşlar, eğitim, yayın ve medya kuruluşları yoluyla) ve katılım için geniş çaplı çağrıda bulunacaktır.
4. Ulusal bir Jüri tayin edecektir.
5. Her bir ödül kategorisi için (Okul, Kurum, Yazılı & Görsel-işitsel Medya) için birer aday gösterecektir.
6. Aday gösterdiği başvuruları UlA’ya gönderecektir.
7. Ulusal aday olarak gösterdiği başvuruları basın açıklamasıyla duyuracaktır.

B. Uluslararası Süreç
UIA Çocuk ve Mimarlık Çalışma Programı aşağıdaki süreçlerin düzenlenmesinden sorumludur:
1. Ulusal olarak aday gösterilen tüm başvuruların değerlendirilmesi.
2. Uluslararası Jüri tarafından her bir ödül kategorisi için bir ürünün seçilmesi.
3. Sonuçların tüm Ulusal Üye Kesimlere bildirilmesi.
4. UIA Çocuk ve Mimarlık Altın Küpler Ödülleri’nin 25. UIA Kongresi sırasında (UIA Durban, Ağustos 2014)
sunulması.
5. Sonuçların uluslararası düzeyde yayınlanması.

Aşama A. Ulusal Süreç
Ulusal adayların belirlenmesi için oluşturulacak jüriler, ilgili Ulusal Üye Kesimleri tarafından atanacaktır. Her bir Ulusal Jüri’nin toplam 5 üyeden oluşması (3’ü mimar, 2’si mimar olmayacak şekilde); disiplinler arası etkinliklerde ve çocuk eğitimi konusunda deneyimi olan mimarları ve en az bir tane eğitim veya medya uzmanını içermesi önerilir. Ayrıca, Ödüller ve başvurular için daha fazla tanıtım imkânı sağlayacağından, jüri başkanının alanında tanınmış kişiler arasından seçilmesi önerilir. Ulusal Jüri her ödül kategorisi için en fazla tek bir aday seçer ve bu aday Üyelik Kesimi tarafından aşağıdaki adrese gönderilir:
UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES
UIA Work Programme Architecture & Children Golden Cubes Award
Tour Maine Montparnasse – B.P. 158
33 avenue du Maine
75755 PARİS Cedex 15 – FRANCE

Takvim
30 Ekim 2013 Ödül programının Türkiye’de duyurulması
2 Aralık 2013 Ödüller hakkındaki soruların gönderilmesi için son tarih
15 Aralık 2013 Sık Sorulan soruların, uluslararası organizatörler tarafından cevaplanması
10 Şubat 2014 Türkiye’den başvuru yapacakların başvurularını Türkiye Mimarlar Odası’na iletilmesi
için son tarih
1 Mart 2014 Türkiye ulusal jüri toplantısı
15 Mart 2014 Türkiye’den uluslararası aşamaya gönderilmesine karar verilen ödül
Mimarlar Odası ve diğer UIA Üye Kesimleri’nin ulusal jüri kararlarını UlA’ya bildirmeleri
için son tarih
Nisan 2014 Uluslararası ödül jürisinin toplanması ve ödül sahiplerinin açıklanması
Ağustos 2014 Durban Kongresi / Ödül töreni

Ulusal Adaylık Sürecini başlatmaya karar veren UIA Üye Kesimleri’nin, bu kararlarını yukarıdaki adreste yer alan UIA
Genel Sekreterliği’nde bulunan Çocuk ve Mimarlık Çalışma Programı’na 1 Eylül 2013’dan önce bildirmeleri istenmektedir.
UIA Üye Kesimleri, ulusal adaylık sürecinin düzenlenmesinde diğer ulusal kuruluşlarla işbirliği yapabilirler. Ulusal adaylık
sürecinde verilebilecek ödül ya da ödüller her Üye Kesimi’nin kendi kararına bağlıdır.

Ulusal Adaylık Sürecinin düzenlenmesi ve buna bağlı tüm maliyetler, süreci düzenleyen Üye Ke-sim’in sorumluluğundadır.
Uluslararası Süreç için Aday gösterme, sadece UIA Çocuk ve Mimarlık Altın Küpler Ödülleri resmî Adaylık Formu’nda
belirtilen Ulusal Üye Kesimi tarafından yapılabilecektir. Adaylık Formu’na UIABEE VVeb sitesinden ulaşılabilir:
). Bir Ulusal Üye Kesim bir ödül kategorisi için sadece tek bir Aday gösterebilir.
Çocuk ve Mimarlık konusunda etkinlik yapan birey ve kuruluşlara destek olmak ve teşvik etmek amacıyla, ödül sürecine
katılan tüm Ulusal Üye Kesimler, Ödülleri ulusal düzeyde mümkün olduğunca kapsamlı olarak tanıtmaya çağrılmaktadırlar.
Ödülleri konu alan tüm atıflarda ödülün tam başlığının kullanması gerektiğini lütfen dikkate alınız: UIA Çocuk ve Mimarlık
Altın Küpler Ödülleri.
Aşama B. Uluslararası Süreç
Uluslararası Ödül Jürisi UIA Çocuk ve Mimarlık Çalışma Programı tarafından atanacak ve şu kişilerden oluşacaktır:
Jüri Başkanı; UIA tarafından seçilecek 4 Mimar (UIA Çocuk ve Mimarlık Çalışma Programı üyeleri dâhil); bir Eğitim Uzmanı; bir Medya Uzmanı
Jüri kararları oy çokluğu ile verilecektir. Jüri Başkanının oyu belirleyici olacak ve nihai kararı Jüri verecektir. Dağıtımdan
önce Ödüllerin tam listesi ve Jüri raporu, Jürinin tüm üyeleri tarafından imzalanacak ve bir kopyası UIA Sekreterliğine
gönderilecektir.
Aşama A. Ulusal Başvurular
Her Katılımcı ulusal organizasyon komitesine aşağıdaki belgeleri teslim etmelidir:
a.. UIA Çocuk ve Mimarlık Altın Küpler Ödülleri resmi Başvuru Formu*
b. Aşağıda sıralanmış bilgileri içeren, Poster Şablonu’na* uygun olarak hazırlanmış ve beyaz A2
kâğıda basılmış posterden 1 kopya (rulo halde):
– Katılımcı ve projesi hakkında özet bilgi.
– Projenin ödül kriterleri dikkate alınarak yazılmış yazılı açıklaması. Metin, ayrılmış yere sığacak şekilde yazılmalı ve
Ödül formatında belirlenmiş yazı tipi ve boyutunda (Arial 14) olmalıdır.
– Projeye ait görseller. Görsel türü projenin niteliğine ve katılımcının kararına bağlıdır.
c. Ödül şablonuna uygun olarak hazırlanmış A2 boyutundaki posteri içeren CD’den 2 kopya, (hem
A2 kağıt baskı için yüksek çözünürlüklü hem de web yayını için düşük çözünürlüklü)
d. Özgün materyallerden (kitap, araç, oyun, film, disk, etkinlik programı, vb) – üretildikleri biçim ve
dilde – birer örnek.

Katılımcılar, herhangi bir yayın ya da sergide katkıları belirtilmesi gereken tüm ortak ve danışmanların isimlerini posterde
listelemelidirler.
Ödül Yönetmeliğinde belirtilmeyen ya da yönetmelikle uyumlu olmayan herhangi bir materyal, Ulusal Jüri tarafından
başvuru olarak değerlendirmeye alınmaksızın devre dışı bırakılmalıdır. Katılımcıların çeşitli belgelerde (Başvuru Formu,
Şablon, vb ..) yer alan bilgilerin sunumu hakkında daha fazla bilgi almak için UIA Çocuk ve Mimarlık Altın Küpler
Ödülleri – Ulusal Katılımcılar için Rehber* belgesini okumaları tavsiye edilir.
* Başvuru belgelerinin tümüne ve ödül programıyla ilgili güncel bilgilere, Türkçe ve ingilizce olarak
www.mo.org.tr/goldencubesaward sayfasından ulaşılabilmektedir. Türkiye’den yapılacak başvurularda, başvuru formu ve
poster hem basılı hem dijital ortamda, Türkçe ve İngilizce olmak üzere ikişer ayrı kopya olarak gönderilmelidir. Türkçe
başvuru formu ve poster ulusal aşama jüri değerlendirmesinde, İngilizce başvuru formu ve poster, başvurunun ulusal jüri
tarafından seçilmesi halinde, uluslararası jüri değerlendirmesinde kullanılacaktır. Bu 4 dosya CD içinde ayrı ayrı
kaydedilmiş ve basılı olarak başvuru dosyası içinde ayrı kopyalar halinde gönderilmiş olmalıdır.
Aşama B. Uluslararası Adaylık Formatı
Uluslararası Düzeydeki her adaylık dosyası aşağıdaki belgeleri içermelidir:
– Her Aday için Ulusal Üye Kesimi tarafından doldurulmuş UIA Çocuk ve Mimarlık Altın Küpler Ödülleri Adaylık
Formu*,
– Katılımcı tarafından doldurulmuş UIA Çocuk ve Mimarlık Altın Küpler Ödülleri Başvuru Formu*
– Poster şablonuna* uygun olarak hazırlanmış A2 boyutundaki posteri içeren CD’den 2 kopya. (hem A2 kâğıt baskı
için yüksek çözünürlüklü hem de web yayını için düşük çözünürlüklü)
– Beyaz A2 kâğıda basılmış posterden 1 kopya (rulo halde)
– Özgün materyallerden (kitap, araç, oyun, film, disk, etkinlik programı, vb) – üretildikleri biçim ve dilde – birer örnek.
Başvuruların hem sergide hem de UIA web sitesinde yayınlanabilmesi için tüm başvurular dijital olarak, hem “düşük” hem
de “yüksek” çözünürlükte teslim edilmelidir. Katılımcılar hem posterin hem de posteri oluşturan öğelerin her biri için (çizim, fotoğraf, metin) düşük ve yüksek çözünürlükte dijital dosyalar teslim edeceklerdir.
– Düşük çözünürlük: Her dosya 500 Kb’ı geçmeyecektir.
– Yüksek çözünürlük: Eğer poster dijital olarak tasarlanmışsa, çoğaltılabilir dijital dosyaların orijinal çözünürlükteki en iyi
halleri teslim edilecektir. Eğer poster “el ile” hazırlanmışsa taranan öğelerin dijital dosyaları, en az gerçek A2 boyutuna
karşılık gelen kâğıda baskı almak için gereken çözünürlükte olacak şekilde teslim edilecektir.
– Kabul edilen formatlar: EPS, PSD, TIFF, JPEG
– Başka hiçbir format CAO / DAO (DXF, DWG, PLT… vs.) kabul edilmeyecektir.
Teslimler postada gelebilecek zararlara karşı katılımcılar tarafından korunmalıdır. Organizatörler başvurulara gelebilecek
zararlardan sorumlu değildirler. Teslimler ve/veya orijinal malzeme örnekleri iade edilmeyecektir. Katılımcıların
başvurularının birer kopyasını alıp, ellerinde bulundurmaları önerilir.

Başvuru Dilleri
Ulusal düzeyde başvurular o ülkenin anadilinde olabilir. Uluslararası Ödül için olan Adaylık Formu, Başvuru Formları, CD’ler
ve A2 poster İngilizce olmalı, ama ana dildeki orijinal ürün örnekleri ile (yayınlar, araçlar, oyunlar, vb) desteklenmelidir.
* Başvuru belgelerinin tümüne ve ödül programıyla ilgili güncel bilgilere, Türkçe ve İngilizce olarak
www.mo.org.tr/goldencubesaward sayfasından ulaşılabilmektedir. Türkiye’den yapılacak başvurularda, başvuru formu ve
poster hem basılı hem dijital ortamda, Türkçe ve İngilizce olmak üzere ikişer ayrı kopya olarak gönderilmelidir. Türkçe
başvuru formu ve poster ulusal aşamanın jüri değerlendirmesinde, İngilizce başvuru formu ve poster, başvurunun ulusal jüri
tarafından seçilmesi halinde, uluslararası jüri değerlendirmesinde kullanılacaktır. Bu 4 dosya, CD içinde ayrı ayrı kaydedilmiş
ve basılı olarak başvuru dosyası içinde ayrı kopyalar halinde gönderilmiş olmalıdır.
Değerlendirme
Değerlendirmeler, özet bilgide yer alan şartlar ve Ödül şartnamesinde belirtilen kriterler doğrultusunda yapılır.
Eğer hiç bir başvuru gerekli standartlara ulaşamamışsa, jüri, tüm jüri üyelerinin görüşleri doğrultusunda, ödül vermeme
hakkını saklı tutar. Bu standardın belirlenmesi tamamen Jürinin takdirine bağlıdır.
Ödül
Uluslararası ödülleri kazananlara birer Ödül Belgesi ve/veya belirlenecek bir Ödül verilecektir. Kazanan ve övgüyle değer
bulunan başvurular, Ağustos 2014’de Durban’da yapılacak UIA Kongresindeki UIA Çocuk ve Mimarlık Çalışma Programı
sergisi kapsamında sergilenecektir.
Ödül Töreni
Ödüller, 3 – 7 Ağustos 2014 tarihlerinde, Güney Amerika – Durban’da yapılacak olan 25. UIA Kongresi’nde (UIA
Durban2014) sunulacaktır.
Başvuruların Yayınlanması
Kazanan ve övgüyle değer bulunan başvurular, Jüri Raporu ile birlikte, Ağustos 2014’d Durban’da yapılacak UIA
Kongresi’nde, UIA Çocuk ve Mimarlık Çalışma Programı sergisinde sergilenecek ve Ul-A BEE web sayfasında
yayınlanacaktır. Sonuçlar UIA Haber Bültenlerinde yayınlanacak ve uluslararası basın ve yayın yoluyla ilan edilecektir.
Telif Hakları ve İzinler
Resmî UIA Çocuk ve Mimarlık Altın Küpler Ödülleri Başvuru Formu, katılımcı kişi veya katılımcı kuruluş temsilcisi tarafından
imzalanacak, projenin adaya ya da aday kuruluşa ait olduğunu, bireyin ya da kuruluşun proje telif hakkına sahip olduğunu
ve projenin yarışmaya teslim edilebilmesi için Ödül Şartnamesi’nde belirtilen tüm şartları sağladığını ve gerekli tüm izinlerin
alındığını belirten bir beyanname içerir.
Bu beyanı içeren Başvuru Formunu imzalamamak, Katılımcıyı Ödül sürecinin dışında bırakacaktır.
UIA Çocuk ve Mimarlık Çalışma Programı, teslim edilmiş A2 posterde yer alan görselleri, bedel ödemeksizin ve ek izin almaksızın, internet sitesinde, sergilerinde, yayın ve tanıtım materyallerinde kullanma hakkına sahiptir. Ödül programına
katılmaya olanak sağlayan orijinal yayına veya faaliyet programına ait telif hakkı Katılımcıya aittir.
Katılma Hakkı Olmayan Kişiler
UIA Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu’nun, UIA Sekreteryasının, UIA Komisyonları’nın, Çalışma Programlarının veya
Komiteleri’nin, Ulusal veya Uluslararası Jürilerin ve Ödüllerin düzenlenmesiyle ilgili organların hiç bir üyesinin veya bu
üyelere ait herhangi bir işyerinin veya kâr amacı gütmeyen kuruluşun; ve ayrıca bu üyelerin ortaklarının, çalışanlarının veya
aile bireylerinin Ödül programına girmesi uygun değildir.
Diskalifiye Olma
Resmî başvuru formunun teslimi, Katılımcılar tarafından Ödüllerle ilgili tüm şartların kabul edildiği anlamına gelmektedir.
Aşağıdaki durumlarda başvurular Ödül programı dışında bırakılır:
– Başvuru, Ödül şartnamesinde belirtilen tarihten daha sonra teslim alındıysa.
– Başvuru, yukarıda listelenen, başvurular için belirlenmiş koşulların tümüne uygun değilse.
– Katılımcı, şartnamede belirlenmiş uygunluk koşullarına sahip değilse.
Ödül için uygunluk ya da ödül programı dışında bırakma kararı düzenleyici kuruluşa ait olacaktır. Bu konuda nihai karar
düzenleyici kuruluşa aittir ve başka bir yazışmada bulunulmayacaktır.
Şartnamenin Kabulü
Bir başvurunun UIA Çocuk ve Mimarlık Altın Küpler Ödüllerine teslimi, bu Şartnamede belirlenen koşulların Katılımcı
tarafından kabul edildiğini gösterir.
İletişim ve Sorular
Katılımcılar UIA Çocuk ve Mimarlık Altın Küpler Ödülleri ile ilgili sorularını 1 Kasım 2013 tarihine kadar kendi Ulusal UIA
Üye Kesimlerine iletmelidirler. UIA Türkiye Kesimi, Mimarlar Odası’dır.
Ödüller hakkında soruları olan Ulusal Üye Kesimler, sorularını kendilerine UIA Çocuk ve Mimarlık Çalışma
Programı tarafından sağlanan İletişim Adresine yöneltmelidirler.
Ödül programına Türkiye’den başvuracak kişi ve kurumların soruları ve başvuru dosyalarını göndermeleri için:
Sevgi Bölücek Altun
Altın Küpler Ödül Sekreteryası
Mimarlar Odası Ankara Şubesi
T: 0 312 417 86 65
F: 0 312 417 18 04
E: info@mimarlarodasiankara.org
A: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3 Yenişehir
06650 ANKARA
www.mimarlarodasiankara.org