Tuzla Belediyesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması “TUZLA’DA YAŞAM”

Tuzla Belediyesi
1. Ulusal Fotoğraf Yarışması
“TUZLA’DA YAŞAM”

YARIŞMANIN ADI
Tuzla Belediyesi, 1. Ulusal “Tuzla’da Yaşam” Fotoğraf Yarışması.

YARIŞMANIN AMACI
Fotoğraf sanatını sevdirmek, Tuzla’daki yaşamı vizörden görerek Tuzla’nın kentsel
karakteristiğini ortaya koyan fotoğraflar ile bir görsel bellek oluşturmak; fotoğraf sanatına
yeni, çağdaş, özgün çalışmalar kazandırmaktı.

YARIŞMANIN KONUSU
1. Deniziyle, tarihi zenginlikleriyle, doğal güzellikleriyle, kültürel ve insani değerleriyle, birey
ve toplum yaşamından kesitleriyle, yaşamıyla Tuzla’yı konu alan tüm çalışmalar yarışma
konusu olabilir.
2. Yarışmanın konusu Tuzla İlçesi’nin sınırları,
adresinde belirtilen mahalle ve
semtlerdir.

YARIŞMANIN BÖLÜMLERİ
Yarışma, Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Doğasıyla ve yaşamıyla Tuzla’yı konu alan tüm çalışmalar yarışma konusu olabilir.
3. Tuzla Belediyesi çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden
yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına
açıktır.
4. Yarışmacılar Renkli veya Siyah-Beyaz olarak en fazla 4 (dört) fotoğraf ile yarışmaya
katılabilirler.
5. Fotoğrafın orijinal olması ve dijital ortamda değiştirilmemiş olması gerekmektedir. Birden
fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan
herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı
fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Buna ek olarak HDR (High Dynamics Range)
tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
6. Değerlendirmede konunun yanı sıra, çekim kalitesi, ışık kullanımı vb hususlar da göz
önüne alınacaktır.
7. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar
ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya
kabul edilir.
8. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
9. Katılımcı, fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul,
beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
10. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve sergileme
almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya
katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan
önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme
almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi
uygulanır.
11. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikler kural ihlali sayılır.
12. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikler kural ihlali sayılır.
13. Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade
etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise
talep hakkı doğurmaz.
14. Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan
katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara
katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
15. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
16. Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü Tuzla Belediyesi’dir.

TELİF (KULLANIM) HAKKI
1. Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının
TUZLA BELEDİYESİ bünyesindeki yayınlarda isminin ve eser adının kullanılması
şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan,
sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme,
temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Tuzla
Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Tuzla Belediyesi
ile fotoğrafçıya aittir.
2. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu
izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. Tuzla Belediyesi, ödül ve sergileme alan eserler ile satın alma uygulanan fotoğrafları
yayınlarında ve basın organları aracılığıyla yarışma duyurularında, sanatçının ismini
geçirerek kullanabilir.
4. Ödül ve sergileme alan eserler ile satın alma uygulanan fotoğraflar “Tuzla’da Yaşam”
kitabında basılacaktır.
5. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif
hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
6. Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere
ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser
gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb
konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek
ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler.
Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Tuzla Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
7. Tuzla Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan
fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
8. Yarışma sonucu Tuzla Belediyesi’nin www.tuzla.bel.tr adresinde, TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr ve adreslerinde duyurulacaktır.
9. Eserlerin yarışma sekreterliğine ulaştırılması ile birlikte herhangi bir zarar görmemesi için
gereken özen gösterilecek, ancak postada oluşabilecek kaybolma, gecikme ya da
hasarlardan Tuzla Belediyesi sorumlu tutulmayacaktır.
10. Fotoğrafların sergi ve baskıları düzenleyici kurum tarafından yaptırılacaktır.
11. Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler Tuzla Belediyesi arşivine alınacak ve kurumun
kendi yayınlarında tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılacaktır.
12. Ödül alan fotoğraflar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr ve web sayfasında yayınlanacak,
ayrıca TFSF yayını Almanak 2015’te yer alacaktır.
13. Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi ve Düzenleyici Kurum kararı geçerlidir.
14. Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

FOTOĞRAFLARIN İŞARETLENMESİ VE YÜKLENMESİ
– Yarışma, online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemi ile yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
– Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden
yüklenecektir.
– İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon
linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini
kullanabilirler.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü
karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Küçük harfler
kullanılmalıdır.
– Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Dijital > D) dışındaki
tüm harfler küçük olmalıdır.
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır
(Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oerly veya erily gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (D > Dijital).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır.
Örnekler: “TRomeryD1_ornekfoto” veya “TRomeryD2_ornekfoto” gibi…
– Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma
kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel
kaydedilmelidir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da
geçmemelidir.
– Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilmelidir. Fotoğraf üzerinde
tarih, isim, imza gibi işaretler bulunmamalıdır.
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır.
Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Tuzla Belediyesi
sorumlu olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru Tarihi : 15 Nisan 2015 Çarşamba
Son Teslim Tarihi : 05 Haziran 2015 Cuma günü saat 23.00 (TSI)
Jüri Toplanma Tarihi : 12 Haziran 2015 Cuma
Sonuç Bildirim Tarihi : 15 Haziran 2015 Pazartesi
Ödül Töreni : 21 Haziran 2015 Pazar
Yarışmanın sonuçları 15 Haziran 2015 Pazartesi günü kamuoyuna Tuzla Belediyesi internet
sitesi www.tuzla.bel.tr, TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web
adresleri aracılığıyla duyurulacaktır.

ÖDÜLLER
1.lik Ödülü : 4.000 TL
2.lik Ödülü : 3.000 TL
3.lük Ödülü : 2.000 TL
Mansiyon Ödülü (3 adet) : 500 TL
Sergileme (En fazla 40 adet) : 100 TL
Satın Alma (En fazla 10 adet) : 100 TL
Belediye, Seçici Kurul’un yukarıda belirlenen ödül kategorilerinin dışında satın almaya değer
gördüğü eserleri satın alabilecektir.

SEÇİCİ KURUL*
Dr. Turgut ÖZCAN Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı
Güven ADA Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Wieslaw ZAREMBA Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğr. Üyesi
Firdevs SAYILAN FOTOGEN, Fotoğraf Sanatçısı
Cengizhan GÜNESEN KASK, Fotoğraf Sanatçısı
*Jüri en az 3 kişiyle toplanır.
TFSF Temsilcisi: Altuğ ŞENEL

DÜZENLEME KURULU
Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İLETİŞİM
YARIŞMA SEKRETERYASI
Tuzla Belediye Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Evliya Çelebi Mah. Hat Boyu Cad. No: 17 34945 Tuzla / İstanbul
Yetkili Kişi : Muhammed Ali Kılıç
Telefon : 444 0 906 (4052 Dahili)
E-Posta : m.a.kilic@tuzla.bel.tr
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2015/051 numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.