Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi Liseler Arası Öykü Yarışması

Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi BİRİNCİ LİSELER ARASI ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN AMACI:

 1. Lise çağındaki gençler arasında öykü yazanları özendirmek ve okuyucu ile buluşturulmasını sağlamak.
 2. Kısa öykü yazınına yeni, çağdaş, özgün yapıtlar kazandırmak.
 3. Türkçeye seçkin örnekler kazandırmak, genel olarak hedef kitle olan lise öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak.
 4. Kültür, sanat, çağdaş düşünce ve gelişmeye açık yapıtların yazılmasını özendirmek.

YARIŞMANIN KONUSU: Serbest konulu öykü yazmak

HEDEF KİTLE: Türkiye geneli tüm lise öğrencileri (Tüm devlet okulları ve özel okullar)

KATILIM ŞARTLARI:

 1. Yarışmaya katılım ülkemizdeki tüm lise öğrencilerine açık ve ücretsizdir.
 2. Öykü yarışmasının konusu serbesttir.
 3. Her bir yarışmacı tek öykü ile yarışmaya katılabilir.
 4. Yarışmaya katılacak öyküler Times New Roman formatında, 12 punto ve 1,5 satır aralığında 5 sayfayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.
 5. Yarışmaya gönderilen yapıtlar hiçbir yerde tamamen veya kısmen yayımlanmamış olacak ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmayacaktır.
 6. Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir eserden kopya bulundurmayacak, çağrışım yapmayacaktır.
 7. Değerlendirmede konu ve anlatımın yanı sıra ileti, dil kullanımı, sözcük seçimi, tümce yapısı, düzeye uygunluk da göz önüne alınacaktır.
 8. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.
 9. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. (Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır. Tespit edildiği takdirde yarışmacı ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.)
 10. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden veya reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
 11. Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin -kullanım hakkı kendilerinde olmak ve kendilerinden izin alınmak şartıyla- Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü tarafından yayın organlarında yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü’ne aittir.
 12. Yarışma düzenleme kurulu, COVID-19 pandemisi ve salgının se’ yüz yüze gerçekleştirebilir. Ödül töreninin yüz yüze olması halind katılımı için gerekli tedbirler alınacaktır.
 13. Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü gerekli gördüğü ile şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.