“Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları” Adlı Lise Öğrencileri Arası Ulusal Makale Yazma Yarışması

Makale Yazma Yarışması
Lise Öğrencileri Arası Ulusal Makale Yazma Yarışması

Bursa İli, Osmangazi İlçesinde faaliyette bulunan BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi, Türkiye genelinde bulunan resmi Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak düzenlediği ‘Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Adlı lise öğrencileri arası Ulusal Makale Yazma Yarışması.

BTSO ALİ OSMAN SÖNMEZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
“Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları” Adlı Ulusal Makale Yazma Yarışması

AMAÇ:
Küreselleşmeyle birlikte son dönemlerde sanayi alanında baş döndürücü gelişmelerin yaşanması, teknolojinin ilerlemesi, nüfusun artması gibi nedenlerle enerji kaynaklarının kullanımı hızla artmaktadır. Bugün enerjinin elde edilmesinde en çok kullanılan kaynaklar yenilenme özelliği olmayan fosil kaynaklarıdır. Doğada sınırlı olarak bulunan fosil kaynaklarının gelecek dönemlerde yetersiz olacağı bilinen bir durumdur. Aynı zamanda ülkelerinin gelişen ekonomileri ile birlikte ortaya çıkan enerji açığı bu kaynakların ele geçirilme isteğini de gün geçtikçe artırmaktadır. Uzun yıllar boyunca enerji kaynaklarının yetersizliği ve dağılımın dengesiz oluşu ülkeler arasında siyasi, ekonomik ve askeri sorunlara yol açmış ve bugün hala pek çok bölgede bu sorunların devam ettiği görülmektedir.

Fosil yakıtlarının kullanımının sanayi devriminden bu yana sürekli olarak artış göstermesi atmosferdeki sera etkisini güçlendirmekte ve küresel iklim değişikliğine yol açmaktadır. Başta kömür olmak üzere pek çok fosil kaynağın çevreye olumsuz etkisi olduğu bilinmektedir. Özellikle enerji elde edinimi esnasında atmosfere büyük oranlarda kirleticiler bırakılmakta ve bu durum, başta hava kirliliği olmak üzere, birtakım çevresel sorunlara yol açmaktadır. Tüm bu olumsuzluklar ülkeleri alternatif enerji kaynakları arayışına götürmektedir. Bugün özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde alternatif enerji kaynakları olarak nitelendirilen yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimler ve yatırımlar söz konusudur. Bu ülkelerden biri de Türkiye’dir. Ülkemizde son yıllarda artan bir şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu yatırımların gelecekte de artan bir şekilde devam edeceği ön görülmektedir. Bu nedenlerle öğrencilerin;

• Yenilenebilir enerji kaynaklarını tanıması,
• Yenilenebilir enerji kaynakları ile yenilemez fosil kaynaklar arasındaki farkı anlayabilmesi,
• Geleceğin enerji sektöründe yenilenebilir enerjinin önemini kavrayabilmesi,
• Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini, mevcut kullanımını ve gelecekte olası yönelimlere yönelik çıkarımlarda bulunabilmesi,
• Bilimsel düşünme, bilimsel veri elde etme-değerlendirme ve akademik çalışmalara yönelik alt yapının geliştirilmesi,
• Ve en önemlisi sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik farkındalıklarının artması amacıyla
“Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları” Adlı Ulusal Makale Yazma Yarışması düzenlenmiştir.

KONU:
Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları

KAPSAM:
Türkiye genelindeki resmi proje liselerinde eğitim gören Hazırlık,9.-10.-11.-12.sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

DÜZENLEYEN KURUM:
Yarışmayı Bursa BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi düzenlemektedir.

KATILIM KOŞULLARI:
1. Yarışmaya Türkiye genelindeki resmi proje liselerinde eğitim gören ve gönüllülük esasına göre tüm Hazırlık, 9.-10.- 11.- 12. sınıf öğrencileri katılabilir.
2. Yarışma dili Türkçedir.
3. Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir(1) makale ile katılabilir.
4. Yazılar Times New Roman 12 punto; 1,5 satır aralığı boşluk bırakılarak beş(5) sayfayı aşmayacak şekilde düzenlenecektir.
5. Özet, tablo, dipnot ve kaynaklarının yazımındaki punto büyüklüğü 10 olmalıdır. Yazılar her iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
6. Yarışmaya katılan makalelerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, bizzat başvuran kişi tarafından bilimsel yazım ilkelerine uygun olarak yazılmış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce başka bir yerde sunulmamış, yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan, makalenin tamamıyla kendisine ait olduğunu, sunulmadığını, özgün olduğunu, yayınlanmadığını ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan taahhütlerine uygun davranmadığı anlaşılanlardan elde ettikleri ödülü geri alınacaktır
7. Kaynakça belirtilmesi mecburi olup makalenin sayfa sayısına dâhil
edilmeyecektir.
8. Dipnotlar ilgili sayfa altında gösterilecektir.
9. Yazılara başlık atılmalı ve yalnızca rumuz eklenmelidir. Katılımcının adı-soyadı ve diğer gerekli bilgiler EK-1 formunda belirtilecektir.
10. Okullar yarışmaya katılan öğrencilerin eserlerini okul komisyonlarında değerlendirip Ek-1 Formu ile birlikte belirtilen tarihe kadar göndermelidir.
11. Yarışmaya müracaatlar (Word formatında) sosyalbilimler1616@gmail.com adresine e-posta yoluyla yapılacaktır. Başvuru sahibine alındı mesajı gönderilecektir.
12. Siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
13. Yarışma hiçbir ticari amaca hizmet etmemekle birlik katılımcılardan herhangi bir ücret de talep etmemektedir.
14. Yarışma sonuçları 26.03.2021 tarihinde okul internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
15. Ödüller okulumuzda düzenlenecek programda verilecektir. Salgın nedeniyle tören düzenlenmeyecek olursa bu durum katılımcılarımıza duyurulacaktır. Töreni yaptığımız takdirde dereceye giren öğrencilerimizin ve kendisine refakat edecek velisinin yol masrafları kendilerine aittir. Misafirlerimizin bir gece konaklama masrafları kurumumuz tarafından karşılanacaktır.
16. Yarışmacılar belirtilen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir.
17. Yarışmaya eser gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA:
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUAN DEĞERİ
Makalenin yarışmanın ana temasına uygunluğu 20 puan
Makalenin çağrı metninde belirlenen yazım kurallarına uygunluğu 10 puan
Makale konusunun özgünlüğü 20 puan
Araştırma sorunu ve sorusunun açık ve anlaşılır ifadesi 20 puan
Yazım dilinin açıklığı ve anlaşılırlığı 20 puan
Makale özeti ve anahtar kelimelerin yeterliliği, içeriği yansıtması 10 puan
Toplam 100 puan

DEĞERLENDİRME
a) Okul Değerlendirmesi
Okul müdürünün başkanlığında oluşturulacak ve biri coğrafya öğretmeni olacak şekilde en az üç (3) öğretmenden meydana gelecek komisyon tarafından yapılacak eleme sonucunda seçilen eser ya da eserlerin 19.03.2021 tarihine kadar ilgili (sosyalbilimler1616@gmail.com) e-posta adresine gönderilmesi gerekir.
b) Nihai Değerlendirme
Yarışmaya gelen yazılar, Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin coğrafya bölümlerinde görev yapan öğretim görevlilerinden meydana gelen komisyon tarafından nihai değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sonuçlar 26.03.2021 tarihinde BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Okulu internet sitesinde (http://bsbl.meb.k12.tr) ilan edilecektir.

ÖDÜLLER
1. Birinci: 1500 TL
2. İkinci: 1000 TL
3. Üçüncü: 500 TL

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın Okullara Duyurulması 17 Aralık 2020
Okul Değerlendirmesi 15-19 Mart 2021
Nihai Jüri Değerlendirilmesi 22-25 Mart 2021
Yarışma Sonucunun İlanı 26 Mart 2021

İLETİŞİM
BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi
Alaşarköy Mahallesi, İstanbul Cd No: 479/8 – 16240
Demirtaş Dumlupınar Osb. /Osmangazi / Bursa
http://bsbl.meb.k12.tr
Tel: 224 216 00 46
Fax: 224 216 00 24