Türkiye’de Suriyeli Çocuk Olmak konulu Kısa Film Yarışması

Türkiye’de Suriyeli Çocuk Olmak konulu Kısa Film Yarışması

“Türkiye’de Suriyeli Çocuk Olmak” adlı kısa film yarışması, TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı Organizasyonun bir parçasıdır. Etkinlik TRT Çocuk Kanal Koordinatörlüğü denetiminde gerçekleştirilmektedir.

KATILIM KOŞULLARI
1. Süresi jenerik dahil 3 dakikayı geçmeyen, film veya video formatlarında çekilmiş kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel ve canlandırma türünde ki tüm yapımlar yarışmaya başvurabilir.

2. Yarışmaya başvuran eser sahiplerinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. TRT kurumuna bağlı kanallarda çalışan kurum personelleri yarışmaya katılamaz.

3. Başvurular www.trtcocukmedyasikonferansi.com/kisafilm adlı web sitesinden online olarak yapılacaktır. Yarışmaya başvurusu yapılacak olan eserlerin MP4, HD formatında 500 MB büyüklüğünde web ortamına yüklenmesi gerekmektedir.

4. Katılımcılar yarışmaya bir den fazla eserle başvuruda bulunabilir.

5. Başvurusu yapılacak olan eserler İngilizce altyazılı olmalıdır.

6. Yarışmaya, yapımı 01 Ocak 2017 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş eserler katılabilir.

7. Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları ile Avrupa Sınır Ötesi TV Yayıncılığı Sözleşmesine aykırı eserler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya destekleyen, her türkü fanatizmi öven eserler ile reklam unsuru taşıyan eserler yarışmaya katılamazlar.

BAŞVURULAR
1. ÖN ELEME

1. Katılımcılar, 18 Ağustos 2017 saat 15:00’ten itibaren, en geç 25 Ekim 2017 saat 17:00’a kadar başvurularını online olarak yapabilir. Ön eleme sonuçları 29 Ekim 2017 Çarşamba günü ilgili web sitesinden ilan edilecektir.

2. FİNALİSTLER

1. Ön elemeyi geçen eser sahipleri 1 Kasım 2017 tarihine kadar, ilgili eserin 1920×1080 MOV, MXF HD formatlarında İngilizce Altyazılı ve Altyazısız olmak üzere filmin iki adet kopyası teslim edecektir.

2. Finalistler 2 Kasım 2017 Perşembe günü TRT 6. Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı’nda açıklanacak ve ödülleri takdim edilecektir.

3. Başvuru sahipleri ayrıca, eserlerine ait film afişler, en az iki adet fotoğrafı ve başvuru sırasında kabul ettiği belgeyi ıslak imza ile Kurum’a teslim edecektir.

ÖDÜL TUTARLARI

Ödül tutarları, ödül kazanan eserle ilgili olarak, bu şartnamenin 7.maddesinde bahsi geçen ve eser sahibi tarafından taahhüt edilen belge ve istenilen özelliklere sahip malzemelerin TRT’ye teslim edilmesi ve Mali Hak Devir Sözleşmesi’nin taraflarca imzalanmasını takip eden 1 (Bir) ay içerisinde, TRT tarafından, kısa film Yönetmenine ödenir.

HAKLAR

1. Ödül kazanan kısa filmlerin; Internet TV, IPTV, Podcasting ve yeni medyalar da dahil yayın hakları, Uydu ve Karasal yöntemlerle yapılabilecek Açık, Şifreli, Ödemeli vb. her türlü TV yayın hakları, Türkiye için, 2 yıl süreyle, sınırsız gösterimle, tam ruhsatla ve alt lisanslı olarak, münhasıran TRT’ye devredilmiş olur. Lisans başlangıç tarihi, Mali Hak Devir Sözleşmesi’nin imzalanmasını müteakip, ödül tutarının ilgililerin hesabına havale edildiği tarihtir. TRT, bahsi geçen çoğaltım ve dağıtım hakları ile yayın haklarını, TRT’ye ait tüm uydu TV kanalları da dahil olmak üzere TRT’nin diğer tüm medyalarında Türkçe ve diğer dillerde seslendirilmiş veya altyazılı olarak kullanabilir.

2. Yarışmaya katılanlar, eserlerinin özgün olduğunu; 3.kişilerin telif hakları veya diğer haklarını ihlal etmediğini; eserlerinde kullanmış oldukları her türlü eserle ilgili olarak, eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını; ödül kazandıkları takdirde, bu hakları TRT’ye devretmeye yetkili olduklarını ve bu hakların TRT tarafından kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek taleplerden TRT’yi muaf tutmayı; eserlerinde yer alan veya hizmetlerinden yararlandıkları kişilerin talep edecekleri her türlü tazminat veya sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendileri olduğunu; eseri, lisans süresi içerisinde TRT’den başka kuruluşa veya şahsa satmayacaklarını; devir etmeyeceklerini veya hibe etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3. Yarışmaya katılanlar, eserlerinin ödül kazanması durumunda, şartnamede TRT’ye devredilmesi öngörülen hakları TRT’ye devrettiklerini gösteren belgeleri, eserin Yönetmen, Diyalog Yazarı, Özgün Müzik Bestecisi ve varsa Senaryo Yazarı’ndan veya bu haklar önceden bir kişi, kurum ya da kuruluşa devredilmişse, oradan almak ve bu belgelerin asıllarını, yayın için TRT tarafından istenilen diğer malzemelerle birlikte TRT’ye iletmek zorundadır. Yarışmaya katılanın Yönetmenin kendisi olması halinde, bu belgelerin yalnızca Diyalog Yazarı, Özgün Müzik Bestecisi ve varsa Senaryo Yazarı’ndan, ya da bu haklar önceden bir kişi, kurum veya kuruluşça devralınmış ise oradan alınmış olması yeterlidir.

4. İzleyici ödülü kazanan eserler dahil, ödül alan kısa filmler için, TRT’ye devredilen hakkın kullanılması nedeniyle, ayrıca herhangi bir bedel ödenmez.

5. Katılımcılar, eserlerinin ödül kazanması halinde, daha önceden iletmemişlerse, eserin TRT tarafından istenecek teknik özelliklere sahip, müzik-efekt kuşağı ve ses kuşağı ayrı kanallara döşenmiş ( enter kuşaklı ) yayın kopyasını, eserin metni ve tanıtım malzemeleriyle birlikte TRT’ye teslim ederler.

GENEL KOŞULLAR

1. Koşullara uymayan başvurular, TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı Ön Eleme Kurulu veya ilgili Seçici Kurul tarafından elenebilir.

2. Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, gümrük ve sigorta bedelleri yarışmacıya aittir.

3. TRT, yarışmaya katılan ve ön elemeyi geçen kısa filmlerin tümü veya bir bölümünün farklı dillerdeki gösterimini, TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı Danışma Kurulu tarafından yurtiçi ve yurtdışında belirlenen şehirler ve salonlarda, kültürel amaçlı olarak yapabilir. Ulusal Yarışma’da finale kalan eserlerin salon gösterimleri, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın festival gösterimleri ile ilgili mevzuatına tabidir.

4. Yarışmada ödül kazanan kısa filmlerin DVD ortamındaki çoğaltım ve dağıtım hakkı Lisans Süresince kullanılmak üzere, eser sahibi veya sahiplerinin izni alınarak, gayri münhasıran TRT’ye devredilir. Bu çerçevede TRT, Yarışma’da ödül kazanan kısa filmlerin kopyalarının yer aldığı bir DVD setini, kültürel amaçlı çoğaltıp ücretsiz dağıtabilir. Bu, yarışmaya katılan kısa filmlerin eser sahiplerinin DVD ortamında yapabilecekleri ticari amaçlı çoğaltım ve dağıtım hakkını kullanmalarına engel değildir. TRT, ayrıca, Yarışma’da ödül kazanan kısa filmlerin tanıtımlarından oluşan bir DVD basın tanıtım seti ve/veya ön elemeyi geçerek finale kalan eserlerin tanıtım malzemelerinden bir katalog hazırlamak suretiyle, tanıtım amaçlı olarak dağıtabilir.

5. Ön elemeyi geçen kısa filmlerin TRT’ye iletilen malzemeleri iade edilmez.

6. TRT Kurumu, yarışmaya katılan tüm eserlerden en fazla 1 (bir) dakikalık bölümü, gerek kendi TV kanalları ve diğer mecralarında, gerek Türkiye’de yayın yapan diğer TV kanalları ve mecralarında, tanıtım amacıyla yayınlama ve yayınlatma hakkına sahiptir.

7. Yarışmaya katılım için TRT’ye teslim edilen her türlü görsel malzeme, tanıtım amaçlı basılı medya ve internet dahil diğer tüm medyalarda kullanma hakkına sahiptir.

8. Yarışmada ödül kazanan kısa filmlerin yayını, TRT’nin ilgili yayın mevzuatına tabiidir.

9. Yarışmanın başvuru formu, kısa filmlerin hak sahibi ve / veya Yönetmeni-Yönetmenleri tarafından imzalanır.

10. Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, münhasıran TRT Kurumuna aittir.

11. Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı, TRT Kurumu’na aittir.

12. Yarışmaya katılanlar, bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

Başvuru Sayfası :