TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ Ve UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİ VIII.SEMPOZYUMU

TUFUAB VIII. TEKNİK SEMPOZYUMU
TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ Ve UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİ VIII.SEMPOZYUMU
KONYA 21-23 MAYIS 2015

TUFUAB Nedir ?
Türkiye; Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (ISPRS)’nin 1926 yılında Berlin’ de yapılan II nci Kongresine ilk kez o zamanki Harita Genel Komutanı Mehmet Şevki Paşa ile katılmıştır. Daha sonra düzensiz zamanlarda bu toplantılara katılmış ve oy kullanmıştır. ISPRS’nin tüm faaliyetlerine daha etkin bir şekilde katılma gereği ülkemizde bir ulusal birliğin kurulmasını zorunlu duruma getirmiştir. Bakanlar Kurulunun, ilki 1974 yılında, ikincisi ise 2 ŞUBAT 1984 gün ve 84/7698 sayılı kararıyla, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) onaylanarak, bugünkü yönetmeliğine kavuşmuştur. TUFUAB, Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (ISPRS)’nin statüsü ve amaçlarına uygun bir biçimde; Türkiye’de doğrudan ya da dolaylı olarak, fotogrametrik etkinliklerde bulunan resmi ve özel kurumlarla, kişiler arasında ortak çalışma düzenini ve fikir alışverişini sağlamak, Türkiye’de fotogrametri eğitiminin ve uygulamalarının tanıtımını, desteklenmesini ve gelişmesini sağlamak, bu tekniğin kullanım alanını genişleterek ulusal kalkınmamızda gereği kadar değerlendirilmesine çalışmak, bunun için araştırma ve geliştirme projesi hazırlamak, bu konudaki çalışmalara yardımcı olmak, Uluslar arası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (ISPRS) ile ilişkileri düzenli, aktif ve ülke çıkarlarına uygun bir şekilde geliştirmek, Fotogrametri ve uzaktan algılama konularındaki gelişmeleri izlemek, dış ülkelerle bilgi alışverişinde bulunmak ve bunları kurum ve kişilere aktarmak amacı ile kurulmuştur.
TUFUAB’ In Kapsamı
TUFUAB aşağıdaki resmi ve özel kurumlarla özel ve tüzel kişileri kapsamına alır;
a- Fotogrametri ve uzaktan algılama konularında öğretim, eğitim ve araştırma yapan üniversiteler, yüksek okullar ve diğer eğitim kuruluşları,
b- Fotogrametri ve uzaktan algılama konularında uygulama, çalışma ve araştırma yapan kuruluşlar,
c- Fotogrametri ve uzaktan algılama yöntemi ile elde edilen her türlü dokümanı kullanan kişi ve kuruluşlar.

TUFUAB VIII. TEKNİK SEMPOZYUMU TEMALAR, KONU BAŞLIKLARI
‘TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu etkinliğine yönelik bilimsel programda çağrılı konuşmacılar, teknik oturumlar ve temalı özel oturumlar yer alacaktır. Etkinliğin kapsamına uygun olarak dünyada ve ülkemizde fotogrametri, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri alanındaki gelişmeler ile disiplinler arası uygulamalar birlikte ele alınacaktır. Düzenleme Kurulunca, küresel dünyada gün geçtikçe önem arz eden disiplinler arası uygulamaların kapsamı, teknolojik düzeyi, uygulamaların çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlarının sempozyumda ele alınması sağlanacaktır.

Sempozyumda Ele Alınacak Konu Başlıkları Şu Şekildedir:

Dijital (Sayısal) Fotogrametri
İnsansız Hava Araçları
Hava Lidar Uygulamaları
Yersel Lidar Uygulamaları
Mobil Lidar Uygulamaları
Uzaktan Algılama
Yersel Fotogrametri
Sayısal Görüntü İşleme ve Analizi Teknikleri
Sayısal Ortofoto
Sayısal Gerçek Ortofoto Uygulamaları
Sayısal Ortofoto Tarım Uygulamaları
Eğik Fotogrametri Uygulamaları
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Kent Bilgi Sistemleri
Uydu Platform ve Algılayıcılarındaki Gelişmeler (SAR, INSAR, Mini Uydular)
Konumsal Verinin Düzenlenmesi, Analizi ve Sunumunda Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Teknikleri
Konumsal Veri Altyapısı ve Dijital Haritalama
Yer Bilimlerinde Uzaktan Algılama Çalışmaları
Fotogrametri ve Gelişen Teknolojilerin Kültürel Mirasın Korunmasına Katkısı
Uzaktan Algılama Görüntülerinin Yorumlanması
Uzaktan Algılamanın, Afet Yönetiminde, Sağlık Alanında ve Kentsel Gelişimin Kontrolünde Kullanılması
Uzaktan Algılamanın Su Kaynakları ve Kıyı Alanlarının Yönetiminde, Ormancılıkta, Jeolojik ve Jeomorfolojik Uygulamalarda (Çölleşme, Erozyon v.b.) Kullanılması
Ülkemizde Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Eğitimi ve Sorunları